Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 14. april 2016

Dagsorden

 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer
 2. Orientering fra sekretariatet herunder tilbagemelding vedr. forslag fra december, implementeringsstatus, forslag fra Virksomhedsforum, der har ændret svarstatus, seneste nyt fra REFIT Platform
 3. Gennemgang af forslag under temaet ”Dagligvarebranchen”
 4. Pause
 5. Gennemgang af ”fast track” forslag, herunder forslag fra ”Væk med bøvlet”-kampagnen
 6. Kommende temaer
 7. Årsrapport 2015
 8. Afrunding

Beslutningsreferat

Punkt 1: Velkomst og præsentation af nye medlemmer

 • Formanden bød velkommen og præsenterede sig selv. Formanden udtalte, at han havde indtryk af, at Virksomhedsforum er et velfungerende forum.
 • Formanden bød nye medlemmer velkommen:
  • Marianne Lage, partner i Horten. Indtræder som medlem med særlige kompetencer inden for erhvervsregulering og forenkling i stedet for Paul Mollerup, der er udpeget som formand for Implementeringsrådet.
  • Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef for Landbrug og Fødevarer, indtræder i stedet for Jannik Bay.
  • Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør for FSR, indtræder i stedet for Tom Sønderup.
  • Karsten Mølgaard Jensen adm.dir. for Ase. Udpeget i forbindelse med, at Virksomhedsforum for nylig er blevet udvidet med et nyt organisationsmedlem; a-kassen og fagforeningen Ase.
 • Formanden orienterede at desuden om, at Malene Haugaard fra Væksthus Hovedstaden, der var udpeget som medlem med særlige kompetencer inden for erhvervsregulering og forenkling, har valgt at udtræde af Virksomhedsforum ifm. et jobskifte, og at der arbejdes på at finde en erstatning.

Punkt 2: Orientering fra sekretariatet herunder tilbagemelding vedr. bl.a. forslag fra december, implementeringsstatus, forslag fra Virksomhedsforum, der har ændret svarstatus, seneste nyt fra REFIT Platform

 • Sekretariatet orienterede om, at regeringen har vedtaget nyt kommissorium for Virksomhedsforum bl.a. med udgangspunkt i ønsker fra Virksomhedsforum. Regeringen har dog ikke valgt at efterkomme ønsket om, at Virksomhedsforum kan stille forslag med mindre provenueffekter. Flere medlemmer udtrykte beklagelse over dette, særligt vedrørende forhold, hvor de administrative byrder overstiger provenuindtægten. Det blev besluttet, at sekretariatet laver en intern liste med de forslag, som ikke sendes til regeringen som følge af, de indeholder provenu-effekter.
 • Sekretariatet orienterede om regeringens svar på forslag sendt fra mødet den 8. december 2015.
  • Regeringen har svaret på 27 forslag fra Virksomhedsforum efter ”følg-eller-forklar”-princippet.
  • 22 forslag er sendt til regeringen d. 9. december 2015 og 5 er fremsendt til regeringen tidligere, hvor regeringen har haft brug for mere tid til behandlingen.
  • Regeringens svar på de 27 forslag er følgende:
   • 7 forslag gennemføres helt
   • 7 gennemføres delvist
   • 3 forslag gennemføres ikke
   • 10 forslag behandles fortsat
  • Regeringen gennemfører således ca. 82 pct. af de behandlede forslag fra denne runde helt eller delvist, hvoraf ca. 41 pct. gennemføres helt.
  • Da næste møde ligger så tæt på dette, vil det ikke være muligt for regeringen at behandle alle de forslag, som fremsendes efter dette møde inden da. Disse forslag vil således blive behandlet (sammen med forslagene fra mødet den 7. juni) frem mod mødet den 25. oktober 2016.
 • Sekretariatet orienterede om status på implementeringen af forslag:
  • Regeringen har implementeret i alt 211 af de 380 forslag fra Virksomhedsforum, som regeringen har tilkendegivet, at den vil gennemføre helt eller delvist, hvilket svarer til ca. 56 pct. herunder er ca. 59 pct. af de nationale forenklingsforslag og ca. 29 pct. af EU-forenklingsforslagene implementeret.
  • Regeringen har stort fokus på, at implementeringen skal gå hurtigere.
 • Sekretariatet orienterede om, at regeringen er ved at gennemgå de 78 forslag, som den tidligere regering afviste. Indtil videre har regeringen besluttet, at otte af disse forslag gennemføres helt eller delvist. Virksomhedsforum besluttede at afvente gennemgangen og indtil da ikke at genfremsende tidligere afviste forslag.
 • Janicke Schultz-Petersen spurgte til forslag nr. 123 vedr. industrielle drivhusgasser (F-gasser). Forslaget har ændret status fra gennemføres til gennemføres ikke, fordi det i forbindelse med den eksterne høring af den nye bekendtgørelse kom frem, at det ville koste danske arbejdspladser. Spørgsmålet vedrørte, hvilke arbejdspladser, der var tale om, idet hun påpegede, at der ved ændret regulering ofte vil være nogen arbejdspladser, der forsvinder og nogen, der kommer til. Sekretariatet følger op.

  Sekretariatet orienterede om status på EU’s Regelforenklingsplatform (REFIT).
 • Første møde i platformen blev afholdt 29. januar dvs. med deltagelse af både interessent- og regeringsgruppen. Møder i hhv. interessent- og regeringsgruppen blev afholdt 5. og 6. april.
 • EVM arbejder for, at platformen hurtigt kommer i gang med at kvalificere de første lidt over 100 forslag til regelforenkling, hvortil Virksomhedsforum er blandt de største bidragsydere.
 • ​Heidi Rønne og Geert Laier Christensen, der begge er medlemmer af interessentgruppen, fortalte om deres indtryk arbejdet indtil nu.

Punkt 3: Gennemgang af forslag under temaet ”Dagligvarebranchen”

Virksomhedsforum behandlede et katalog med 48 forslag til regelforenklinger inden for dagligvarebranchen. Forslagene var et resultat af en 360 graders gennemgang af, hvilke administrative byrder virksomheder i dagligvarebranchen oplever. Forslagene var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, LO samt De Samvirkende Købmænd, der var inviteret ind som samarbejdspartner. Det blev besluttet at sende 25 af de 48 forslag til regeringen, 14 revideres med henblik på fremsættelse på mødet den 7. juni 2016 i Virksomhedsforum (heraf behandles 8 forslag (31, 33-39) under temaet cirkulær økonomi) og 9 sendes ikke til regeringen (primært som følge af, at de indeholdt provenukonsekvenser eller var tidligere afviste forslag).

Følgende forslag sendes til regeringen uden ændringer:

Nr. 1 Ensretning af temperaturbestemmelser i forhold til fødevarer
Nr. 2 Dispensationsmulighed i forbindelse med veterinærkontrol ved import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande
Nr. 3 Første modtager af økologiske varer fra 3. lande
Nr. 10 Lempelse af krav vedr. håndtering af lægemidler
Nr. 11 Håndkøbslægemidler og GDP-vejledningen
Nr. 12 Distribution af farligt gods
Nr. 18 Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau
Nr. 19 Distribution og engrosopbevaring af naturlægemidler undtages fra Lægemiddellovens § 39 godkendelse
Nr. 20 Forenkling af EU’s sporingsoplysninger på fisk
Nr. 21 Tarifering af vin og spiritus
Nr. 26 Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen – reduktion af madspild
Nr. 29 Lempelse af fakturakrav i handelsnormer for frisk frugt og grøn
Nr. 32 Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse
Nr. 41 Restaurationsloven salg af alkohol-holdige smagsprøver og vinsmagningsarrangementer
Nr. 42 Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser
Nr. 45 Selvvalg af håndkøbslægemidler
Nr. 47 Klagevejledning på papir ved konkrete tvister
Nr. 48 Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Nr. 7 Regler om økologiregnskab
Nr. 13 Lokale parkeringsregler samt krav til vægt, længde og miljø
Nr. 15 Fjernelse eller lempelse af 1/3-reglen
Nr. 16 Ensartet brandtilsyn i forbindelse med butikslager
Nr. 28. Fødevarestyrelsens regler om utilsigtede allergener
Nr. 40 Konkurrencelovgivningen: Vejledning til frivillige kæder
Nr. 44 Mærkning med enhedspris

Følgende forslag revideres med henblik på fremsættelse på mødet den 7. juni 2016 i Virksomhedsforum:

Nr. 4 Tilsætning af jod til husholdningssalt i brød og almindeligt bagværk
Nr. 6 Forenkling af afregning af emballageafgift
Nr. 8 Næringsdeklaration for fødevarer, som sælges fra detail til detail
Nr. 23 Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder
Nr. 24 Særskilt energiforbrugsmåling og opgørelse
Nr. 30 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet
Nr. 31 Udtagningsmoms for madspild
Nr. 33 Mere fleksible tilbagetagningsordninger
Nr. 34 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner – klassificering og sortering af affald (hvad defineres som affald og ikke-affald)
Nr. 35 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller
Nr. 36 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - miljøtilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser
Nr. 37 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner – ens krav til indsamling- og anvisningsordninger
Nr. 38 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldsgebyrer (administrationsgebyr)
Nr. 39 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner – forbrændingsafgift

Følgende forslag sendes ikke til regeringen:

Nr. 5 Emballageafgift på pantbelagte emballager
Nr. 9 Bedre muligheder for levering uden for myldretid
Nr. 14 Ensretning af hastighedsgrænserne i byerne
Nr. 17 Praksis om registrering af animalske fødevarer på første modtagerlager
Nr. 22 Særlige danske afgifter på produkter
Nr. 25 Afregning af energiafgift for gas i engangslightere
Nr. 27 Prioritér Arbejdstilsynets kontrol, hvor den er mest effektiv
Nr. 43 Lov om betalingstjenester: Kontantfrie butikker
Nr. 46 Forenkling af forbrugerkontrakter

Punkt 5: Gennemgang af ”fast track” forslag, herunder forslag fra ”Væk med bøvlet”-kampagnen

Følgende forslag sendes til regeringen uden ændringer:

Nr. 1 Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet

LO havde følgende bemærkninger til forslaget: ”LO synes, det er spændende og ser frem til at høre mere om erfaringerne fra Norge. For LO at se er det kun godt, hvis lovgivningen er klar og forståelig. For os er det helt afgørende, som det også fremgår af det af LO/DA fælles forslag, at initiativet ikke fører til en sænkelse af beskyttelsesniveauet, men tværtimod sigter på at styrke sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne. LO arbejder altid for et stadigt bedre arbejdsmiljø for vores medlemmer, og at beskyttelsesniveauet i lovgivningen stiger.”

Nr. 2 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb
Nr. 4 Kommunikation på engelsk fra SKAT
Nr. 6 Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark
Nr. 8 Register vedr. social sikring ved udstationering
Nr. 9 Digital kommunikation med Udbetaling Danmark
Nr. 10 Fast track for arbejdstilladelse: Begrænsninger i det administrative CPR-nummer
Nr. 12 Langsommelige systemer ved indgivelse af ansøgninger via nyidanmark.dk
Nr. 13 Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse
Nr. 14 Autorisation til revisorer og rådgivere på www.skat.dk
Nr. 17 ATP-sats skal være delelig med 3
Nr. 18 Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst
Nr. 20 Registrering som socialøkonomisk virksomhed
Nr. 21 Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse
Nr. 22 Vejledning vedr. fremleje af lokaler

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Nr. 3 Smidigere krav til fremsendelse af dokumenter til ambassaden

Følgende forslag revideres med henblik på fremsættelse på mødet den 7. juni 2016 i Virksomhedsforum:

Nr. 5 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold
Nr. 11 Fast track for arbejdstilladelse: Kriterier for certificering
Nr. 19 SKATs motorregister låser for mulighed for at forny leasingkontrakter ifm. indkaldelse til syn

Følgende forslag sendes ikke videre til regeringen:

Nr. 7 Indberetning til Udbetaling Danmark om rejseaktivitet
Nr. 15 Mere fleksibel tolkning af undtagelser fra kørehviletidsbestemmelserne
Nr. 16 Kørehviletidsindberetning i stilladsbranchen

Punkt 6: Kommende temaer

 • Det blev besluttet, at temaet ”byggeri” behandles på mødet den 25. oktober 2016.
 • Det blev desuden besluttet, at der udarbejdes en bruttoliste af forslag til temaer, som løbende drøftes og opdateres. Følgende temaer blev drøftet:
  • ”Virksomheder i det åbne land” (tidligere omtalt som jordbrugstema)
  • Kosttilskudsbranchen
  • Velfærd og sundhed
  • Turisme
  • Transport
  • Digitalisering
  • Udenlandsk arbejdskraft
 • Sekretariatet går i dialog med de relevante medlemmer i forhold til udarbejdelse oplæg til de nævnte temaer til mødet i juni.

Punkt 7: Årsrapport 2015

 • Udkast til årsrapporten blev drøftet, og DE og DI redegjorde for deres ændringsforslag. Sekretariatet redigerer rapporten på baggrund af drøftelserne med henblik på efterfølgende offentliggørelse.
 • Det blev besluttet fremadrettet fortsat at udarbejde årsrapporter.

Punkt 8: Afrunding

 • Næste møde er tirsdag den 7. juni 2016 kl. 9-13.
 • Møderne i 2017 fastlægges på mødet den 7. juni 2016.