Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 17. september 2015

Dagsorden

 1. Velkomst v. formanden
 2. Orientering om nyt fra regeringen og Europa-Kommissionens nye indsats for bedre regulering v. projektteamet
 3. Eventuelle bemærkninger til regeringens svar (offentliggjort i maj) på forslag fra temaet om ”barrierer for vækst” samt fast track forslag v. formanden
 4. Gennemgang af forslag under temaet ”Kontrol og tilsyn” v. Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv, bilag 1
 5. Pause
 6. Gennemgang af ”fast track” forslag v. projektteamet, bilag 2
 7. Drøftelse af forslag til Virksomhedsforum 2.0. v Jannik Bay, Landbrug & Fødevarer og Gert Laier Christensen, Dansk Erhverv, bilag 3 og 4
 8. Udskydelse af årsrapport v. formanden
 9. Drøftelse af kommende temaer v. formanden
 10. Afrunding v. formanden

Beslutningsreferat

Punkt 1: Velkomst

 • ​Formanden orienterede bl.a. om, at erhvervs- og vækstministeren har bedt Virksomhedsforum indlede sin nye periode med at gennemføre en ”Væk med Bøvlet” kampagne, hvor virksomheder får mulighed for at komme med forslag til forenkling.

 • Kampagnen forventes udrullet i perioden oktober-december 2015 og har bl.a. til formål at øge kendskabet til muligheden for, at alle virksomheder kan komme med forslag til forenkling af regulering via Virksomhedsforums hjemmeside. Medlemmerne vil blive kontaktet med henblik på evt. deltagelse i kampagnen via fx nyhedsbreve mv.

Punkt 2: Orientering om nyt fra regeringen og Europa-Kommissionens nye indsats for bedre regulering

 • Projektteamet orienterede bl.a. om, at erhvervs- og vækstministeren har bedt Virksomhedsforum om at bidrage til regeringens målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 3 mia. kr. frem mod 2020 ved at pege på byrdefulde områder, hvor der vurderes at være potentiale for væsentlige lettelser af byrderne for erhvervslivet (mere herom under punkt 9 om kommende temaer).
 • Projektteamet orienterede også om, at regeringen vil igangsætte en systematisk tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Erhvervs- og vækstministeren er formand for et nyt regeringsudvalg, der skal gøre op med overimplementering af EU-regler. Regeringen vil også nedsætte et implementeringsråd med deltagelse af blandt andet erhvervsorganisationer og særligt sagkyndige, som skal rådgive regeringen om gennemførelsen af erhvervsrettet EU-lovgivning.
 • Endelig orienterede projektteamet om, at, Kommissionen i maj fremlagde en større pakke vedrørende bedre regulering på europæisk plan, hvor Kommissionen varsler en række nye tiltag til at reducere byrder og forbedre kvaliteten i lovgivningen. Et af de væsentligste nye tiltag er etableringen af en regelforenklingsplatform, REFIT-Platformen, som er baseret på erfaringerne fra Virksomhedsforum. Platformen får Kommissionens første-næstformand Frans Timmermans som formand. Den vil bestå af to grupper, hhv. en gruppe med repræsentanter fra alle medlemslande og en gruppe med repræsentanter fra interessenter.
 • Som i Virksomhedsforum, har alle mulighed for at sende forslag og idéer til platformen, og der arbejdes på en hjemmeside, som skal sikre åbenhed og transparens i arbejdet. Forslagene screenes først af Kommissionens sekretariat og behandles derpå i begge grupper i platformen. Herfra sendes de videre til Kommissionen, hvor de enkelte generaldirektorater opfordres til at melde tilbage, hvordan de vil reagere på platformens forslag.

Punkt 3: Eventuelle bemærkninger til regeringens svar på forslag fra temaet om ”barrierer for vækst” samt fast track forslag

 • Der var ikke bemærkninger til regeringens svar på den seneste runde forslag fra Virksomhedsforum.
 • Det blev besluttet fremadrettet at have et punkt om genfremsendelse af tidligere afviste forslag på dagsordenen. Det blev besluttet, at der skal være tale om forslag, hvor der vurderes at være nye muligheder, som følge af ændrede politiske prioriteringer eller forslag, hvor der er tilvejebragt nye oplysninger, som styrker beskrivelsen af problemstillingerne og eventuelt forslag til løsninger.

Punkt 4: Gennemgang af forslag under temaet ”Kontrol og tilsyn”

Virksomhedsforum behandlede 17 forslag under temaet kontrol og tilsyn. Det blev besluttet at sende 12 forslag videre til regeringen.

7 forslag blev sendt videre uden ændringer:

 • Målrettede og kloge tilsyn af private hospitaler
 • Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område
 • Langsommelig sagsbehandlingstid på virksomhedskontrol af køre- og hviletid
 • Problemer med uvarslede kontrolbesøg på fyrværkerivirksomheder
 • Specialisering og branchekendskab hos kontrollører i Fødevarestyrelsen
 • Lettere administration af bødeforlæg fra politiets fotovogne
 • Dagorden for miljøtilsyn

5 forslag blev revideret inden oversendelse til regeringen:

 • Forenkling af reglerne for udstedelse af E-fragtbreve i henhold til CMR-konventionen
 • Muligheder for brug af varslede kontrolbesøg i landbruget skal udnyttes i videst muligt omfang
 • Krav til verificering i VIES-systemet
 • Moms - Forbedringer/forenklinger af VIES-systemet
 • Gentænk nuværende løsning med kontrol med kemi

3 forslag blev udskudt med henblik på yderligere revidering inden eventuel senere behandling i Virksomhedsforum:

 • Manglende proportionalitet i tilbagetrækningssager om foder og fødevarer
 • Væk med uklar hjemmel til håndhævelse på miljøområdet
 • Tilsyn skal tilrettelægges så de belaster virksomhederne mindst muligt

2 forslag sendes ikke til regeringen:

 • Privates afregninger af punktafgifter
 • Forenkling af rammerne for kontrol ved brug af tredjepartscertificeringer i fødevarevirksomheder

Punkt 6: Gennemgang af ”fast track” forslag

Virksomhedsforum behandlede 21 forslag under fast track forslag. Det blev besluttet at sende 16 forslag videre til regeringen. 15 forslag blev sendt videre uden ændringer:

 • Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
 • Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade
 • Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade
 • Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register
 • Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten
 • Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus
 • Mulighed for en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af motorbrændstof i traktorer mv.
 • Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen
 • Forenkling af digital post i virksomhedernes e-Boks
 • Stål – forskellige tilgange til vægtdefinition i EU
 • Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol
 • Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet
 • Tilføje opdateret SSL certifikat til Virk
 • Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark
 • Datagenbrug ifm. fakturablanketten på Virk

1 forslag blev revideret inden oversendelse til regeringen:

 • Støtten til ”Tjek Kemien” App fjernes

5 forslag sendes ikke videre:

 • Emballagetilmeldingsbevis ved import
 • Minimumsgrænse for ændring i dyrehold
 • ”Barrierer” for klageadgangen på grund af ufuldstændige prøvelsesmuligheder i klageinstansen
 • Transfer Pricing dokumentation
 • Godkendelse af selvstændige konverteringsrådgivere af Finanstilsynet

Punkt 7: Drøftelse af forslag til Virksomhedsforum 2.0

 • En række forslag til justering af kommissoriet for Virksomhedsforum blev drøftet. Formanden viderebringer disse idéer til erhvervs- og vækstministeren under hensynstagen til, at Virksomhedsforum fastholder et simpelt ”setup”.
 • Det blev besluttet fremadrettet at arbejde med ”branchetemaer”, som går i dybden inden for udvalgte brancher. Virksomhedsforum kan således behandle forslag på tre måder: via ”fast track” listen, via ”traditionelle” temaer og via branchetemaer.
 • Det blev besluttet at arbejde videre med forslagene til, hvordan Virksomhedsforum inden for de eksisterende rammer kan styrke indsatsen, og at idéerne skal implementeres i det fremadrettede arbejde.

Punkt 8: Udskydelse af årsrapport

 • Det blev besluttet at udskyde Årsrapporten for Virksomhedsforum til foråret. Rapporten forventes forelagt til godkendelse på Virksomhedsforums møde i marts 2016.

Punkt 9: Drøftelse af kommende temaer

 • Erhvervs- og vækstministeren har, jf. punkt 2, bedt Virksomhedsforum om at bidrage til regeringens målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 3 mia. kr. frem mod 2020 ved at identificere byrdefulde områder, som kan lettes væsentligt.
 • På det kommende møde i december behandles derfor et tema om ”input til regeringens 3 mia. målsætning”. Der vil være tale om et anderledes tema end normalt i den forstand, at Virksomhedsforum kommer med mere overordnede input til, hvor regeringen/ministerierne bør fokusere indsatsen for at reducere de erhvervsøkonomiske omkostninger for erhvervslivet. Projektteamet udsender mere information herom.
 • På mødet i marts behandles et ”branchetema” om dagligvarebranchen. Projektteamet udsender mere information herom.
 • Medlemmerne bedes frem mod næste møde indsende forslag til kommende branchetemaer til projektteamet. Projektteamet udsender mere information herom.

Punkt 10: Afrunding

 • Mødedatoer for 2015 og 2016 er fastlagt:
  • Tirsdag d. 8. december 2015 kl. 12.00-16.00
  • Onsdag d. 2. marts 2016 kl. 8.30-13.00
  • Tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 8.30.13.00
  • Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 8.30-13.00