Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 11. oktober 2017

Dagsorden

 • Velkomst
 • Orientering fra sekretariatet
 • Gennemgang af forslag under temaet ”Transport”
 • Gennemgang af forslag under temaet ”Udenlandsk arbejdskraft”
 • Præsentation af erfaringer med ”servicerejser” som metode til identifikation af byrder under digitaliseringstemaet
 • Temaer, herunder hhv. orientering fra sekretariatet om status på igangværende temaer samt drøftelse af kommende temaer
 • Drøftelse af kommunikationsoplæg for Virksomhedsforum
 • Afrunding

Velkomst


Formanden bød velkommen og orienterede om afbud fra Nanna Højlund (LO), Mette Højen (Conwins) og Karsten Mølgaard Jensen (Ase).

Orientering fra sekretariatet


Regeringens indsats for afbureaukratisering
Erhvervsjuridisk direktør Andrew Hjuler Crichton (Erhvervsministeriet) orienterede om sammenhængen mellem Virksomhedsforum og regeringens igangværende kampagne ”Meld en regel” og den udvidede udfordringsret. Henvendelser til kampagnen vedr. regler og krav, der pålægger erhvervslivet byrder sendes videre til Virksomhedsforum.

Regeringens svar
Andrew Hjuler Crichton orienterede om, at regeringen har svaret på 46 forslag fra Virksomhedsforum efter ”følg-eller-forklar”-princippet, herunder 29 forslag fra digitaliseringstemaet, samt 18 tidligere forslag. Hertil kommer 9 forslag, der af forskellige årsager ændrer svarstatus, eller hvor svaret er opdateret.

Regeringens svar på de 45 forslag fordeler sig som følgende:

 • 19 forslag gennemføres helt
 • 6 forslag gennemføres i betydelig grad
 • 6 forslag gennemføres delvist
 • 4 forslag gennemføres i mindre grad
 • 10 forslag gennemføres ikke

Regeringen gennemfører således ca. 78 pct. af de behandlede forslag helt eller delvist, hvoraf ca. 42 pct. gennemføres helt.

Formanden opfordrede medlemmerne til at tage stilling til svarene fra regeringen med henblik på en drøftelse heraf på det næste møde.

Derudover blev det besluttet, at sekretariatet tager initiativ til en opfølgning af den faktiske implementering af udvalgte tidlige forslag, som regeringen svarede gennemføres helt.

REFIT Platform
Andrew Hjuler Crichton orienterede om arbejdet i REFIT Platform. Der er modtaget afslag fra REFIT-sekretariatet vedr. Virksomhedsforum forslag 405 (”Indførsel af en bred One-Stop-Shop for EU momsindberetninger”), idet Kommissionens moms-handlingsplan fra april 2016 allerede indeholder forslag herom, og forslaget derfor ikke stages op som følge af de eksklusionskriterier, der er lagt til grund for REFIT Platform.

Erhvervsministeriets pilotprojekter
Kontorchef Bjarke Thorbjørn Petersen (Erhvervsstyrelsen) orienterede om de pilotprojekter, der er igangsat med det formål, at finde effektive måder at identificere større byrdeområder:

Et af pilotprojekterne har haft fokus på at identificere konkrete byrder i vejgodstransporten. I projektet er en kvalitativ tilgang med virksomhedsbesøg og inddragelse af MindLab kombineret med en kvantitativ tilgang, hvor der er forsøgt at sætte tal på de identificerede byrder. Resultaterne af projektet blev i juni overdraget til arbejdsgruppen for temaet ”transportbranchen”, og afspejlet i 6 af de forslag, der stilles under dette tema.

Et andet pilotprojekt har, inspireret af en hollandsk metode, undersøgt, om man via virksomheders bogføringsdata kan identificere større byrder på fødevareområdet. Relevant viden fra projektet vil blive overdraget til arbejdsgruppen for temaet ”fødevarebranchen”.

Derudover er der igangsat et pilotprojekt hvor der arbejdes med adfærdskortlægning og nudging som metode til at identificere og lette byrder i offentlige digitale løsninger, og et pilotprojekt hvor der gennemføres en såkaldt basismåling af de erhvervsøkonomiske konsekvenser på et udvalgt område mhp. at identificere væsentlige lettelsestiltag.

Pilotprojekterne løber til udgangen af 2017.


Gennemgang af forslag under temaet ”Transport” v. Jacob K. Clasen (Danske Rederier)

Virksomhedsforum behandlede 16 forslag under temaet ”Transport” og besluttede at oversende 15 forslag til regeringen.

13 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 1: Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne
Forslag 3: Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods
Forslag 4: Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 % -reglen
Forslag 5: Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden
Forslag 6: Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer
Forslag 7: Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild
Forslag 9: Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter
Forslag 10: Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører
Forslag 12: Sammentænkning af skibssyn
Forslag 13: Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol
Forslag 14: Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift. definitionen af materiel
Forslag 15: Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort
Forslag 16: Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader

2 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 2: Digitalisering af Miljøzonemærker
Forslag 8: Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter

1 forslag sendes ikke til regeringen, da det blev trukket forud for mødet:

Forslag 11: Danske særkrav til dyretransport er dyre

Gennemgang af forslag under temaet ”Udenlandsk arbejdskraft” v. Dorte Gram Nybroe (DI) og Fini Beilin (DA)

Virksomhedsforum behandlede 17 forslag under temaet ”Udenlandsk arbejdskraft” og besluttede at oversende 16 forslag til regeringen.

8 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 1: Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Forslag 4: Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Forslag 5: Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne
Forslag 6: Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI
Forslag 7: Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI
Forslag 10: Justering af betydningen af koncernens struktur i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Forslag 15: Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen
Forslag 16: Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen

8 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 2: Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenkørsel af registre
Forslag 3: Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene
Forslag 8: Kontaktpersonordning ved SIRI
Forslag 9: Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Forslag 11: Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Forslag 12: Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Forslag 13: Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber
Forslag 17: Kontaktpersonordning ved SKAT

1 forslag sendes ikke til regeringen da det blev trukket forud for mødet:

Forslag 14: Kvartårlig indberetning og betaling af arbejdsudlejeskat

Præsentation af erfaringer med ”servicerejser” som metode til identifikation af byrder under digitaliseringstemaet v/ Helle Venzo (Erhvervsstyrelsen)

Helle Venzo fra sekretariatet i Erhvervsstyrelsen præsenterede erfaringerne med ”servicerejser”, som metode til identifikation af byrder under digitaliseringstemaet. Præsentationen var efter ønske fra medlemmerne på mødet i juni.

Oplægget gennemgik, hvordan der arbejdes i temaarbejdsgrupperne mellem møderne i Virksomhedsforum, og gennemgik de positive erfaringer med at bruge kvalitative metoder til at få input til arbejdet fra konkrete virksomheder - med særligt fokus på erfaringerne med at anvende brugerrejser.

Temaer v/ formanden, herunder:

Status på igangværende temaer v/sekretariatet
Bjarke Thorbjørn Petersen orienterede om status for arbejdsgruppen, bestående af Dansk Erhverv, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer og LO, repræsenteret af 3F og NNF, som udarbejder forslag inden for ”fødevarebranchen”, og som forelægges Virksomhedsforum på mødet den 20. februar 2018.

Drøftelser af liste med kommende temaer
Det blev besluttet at igangsætte temaet ”Sundhedsbranchen”, indspillet af Dansk Erhverv, mhp. udarbejdelse af forslag som forelægges Virksomhedsforum på mødet den 6. juni 2018. Arbejdsgruppen skal som det første afgrænse, hvad der skal være fokus for temaet. Det skal endvidere overvejes, om organisationer, der ikke er medlem af forummet, skal inviteres med i et samarbejde under temaet.

Formanden opfordrede medlemmerne af Virksomhedsforum til at overveje og indsende forslag til nye temaer frem mod næste møde den 20. februar 2018. Sekretariatet fremsender summering af de drøftelser, der fandt sted på mødet, vedrørende mulige temaer med henblik på medlemmernes arbejde med at spille nye temaer ind.

Drøftelse af kommunikationsoplæg for Virksomhedsforum v/ formanden

Formanden præsenterede kommunikationsoplægget. Formålet med oplægget er, at kendskabet om Virksomhedsforum skal øges blandt virksomhederne, og at flere virksomheder skal være bevidste om, at det kan betale sig at sende forslag ind til Virksomhedsforum. Virksomhedsforum skal derfor have større fokus på at kommunikere effekten af forummets indsats.

I den forbindelse blev det besluttet, at case-banken på hjemmesiden fortsat skal udbygges, og at der skal kommunikeres yderligere om positive historier, og om forslag der gennemføres og implementeres.

Det blev i den forbindelse drøftet, at den årlige status på implementeringen af forslag, der gennemføres helt eller delvist, udgør en udfordring for aktuel kommunikation af effekten af Virksomhedsforums arbejde. Som løsning herpå blev det foreslået, at medlemmerne, sådan som det også fremgår af kommunikationsoplægget, med fordel kan udvælge en række vigtige forslag og følge dem, og dermed holde øje med, hvornår de aktuelt implementeres med henblik på at kunne kommunikere om resultatet.

Det blev endvidere foreslået, at respons på svar fra regeringen, vedr. forslag, der ikke gennemføres, også bør være en anledning til kommunikation.

Endvidere blev timing af pressemeddelelserne drøftet. Nogle medlemmer fremhævede, at kunne være svært at bringe historier om nye forslag i pressen, når først en pressemeddelelse er sendt ud. Sekretariatet afklarede, at pressemeddelelsen i forbindelse med nye forslag er Virksomhedsforums egen pressemeddelelse, og derfor kan times efter ønske.

Slutteligt blev det drøftet, hvilke initiativer medlemmerne af Virksomhedsforum kunne bruge, for at få flere virksomheder til at indsende forenklingsforslag til forrummet. I den forbindelse blev det foreslået, at udnytte erhvervsfremmesystemets kommunikationskanaler og brancheblade til at nå bedre og mere effektivt ud til virksomheder. Derudover blev det foreslået, at der arbejdes med videoklip som kommunikationsmiddel.

Med ovenstående in mente blev kommunikationsoplægget godkendt.

Kommunikationsindsatsen vil fremover være et fast punkt på alle møder, hvor der udover opfølgning på kommunikationen siden sidst også vil blive fulgt op på kommunikationsoplægget.


Afrunding v/ formanden

Formanden afsluttede mødet.

Næste møde i Virksomhedsforum er tirsdag den 20. februar 2018.