Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 25. oktober 2016

Dagsorden

1. Velkomst
2. Orientering fra sekretariatet, herunder
- Regeringens reviderede målsætning ifm. 2025-planen
- Nyt fra REFIT
- Afrunding på ”Væk med bøvlet”
3. Gennemgang af forslag under temaet ”Byggeri”
4. Gennemgang af ”fast track” forslag samt forslag fra ”Væk med bøvlet”
5. Temaer v/ formanden, herunder:
- Status på igangværende temaer v/sekretariatet
- Drøftelser af liste med kommende temaer
6. Drøftelse af strategi for Virksomhedsforum
7. Evt.

Velkomst v. formanden

Formanden bød velkommen og orienterede om, at han har modtaget et brev fra erhvervs- og vækstministeren om, at regeringens svar til Virksomhedsforum udestår som følge af det store antal forslag, og at ministeren fortsat er i dialog med sine ministerkollegaer om nogle af svarene.

Dernæst oplyste formanden om, at Søren Boas har valgt at udtræde af Virksomhedsforum. Perioden for de deltagende virksomhedsrepræsentanter udløber. Det er forventningen, at der snarest træffes beslutning om udpegning af virksomhedsrepræsentanter for den kommende periode.

Endelig blev der budt velkommen til Andrew Hjuler Crichton, der er nytiltrådt erhvervsjuridisk direktør i Erhvervs- og Vækstministeriet.

Orientering fra sekretariatet

Sekretariatet orienterede om, at det ikke har været muligt at fremsende svarene fra regeringen på forslagene fra april, juni og de tidligere ikke besvarede forslag forud for mødet, da der er tale om en særdeles stor pakke af 118 forslag. Samtidig er der stor politisk bevågenhed på at få besvaret og imødekomme så mange forslag som muligt. Svarene sendes til Virksomhedsforum hurtigst muligt.

a. Regeringens reviderede målsætning ifm. 2025-planen

Sekretariatet orienterede om, at regeringen med sin helhedsplan hæver målsætningen om at nedbringe erhvervslivets byrder med 3 mia. kr. frem mod 2020, således at denne målsætning nu øges med et nyt mål om at lette yderligere 2 mia. kr. i nationale byrder frem mod 2025. Den nye supplerende målsætning skal sikre, at dampen i regelforenklingsindsatsen holdes oppe. Det er fortsat centralt i regeringens indsats, at Virksomhedsforum løbende peger på de problemer, virksomhederne står overfor i hverdagen.

b. Nyt fra REFIT

Sekretariatet orienterede om, at Andrew Hjuler Crichton overtager Lisbet Dyerbergs plads i REFIT-platformen og derfor fremadrettet vil deltage i møderne.

Der blev dernæst orienteret om, at der siden seneste møde i Virksomhedsforum er der blevet afholdt to møder i REFIT-platformen. Virksomhedsforum har leveret 10 forslag ud af de samlede 22 forslag, som Kommissionen har vedtaget på tværs af EU's medlemsstater. De 12 resterende forslag fra Virksomhedsforum afventer fortsat behandling og afhænger bl.a. af de resterende medlemslandes støtte.

c. Afrunding på ”Væk med bøvlet”

Sekretariatet orienterede om arbejdet med ”Væk-med-bøvlet”-kampagnen som Virksomhedsforum igangsatte, på opfordring af erhvervs- og vækstministeren. Kampagnen løb fra oktober 2015 til årsskiftet. Med forslagene på fast track-listen herunder de sidste forslag, der stammer fra kampagnen.

Gennemgang af forslag under temaet ”Byggeri” v. Torben Liborius, Dansk Byggeri

Virksomhedsforum behandlede 21 forslag under temaet ”Byggeri”, hvoraf det blev besluttet at oversende 17 til regeringen. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Dansk Byggeri, LO (BAT-Kartellet), Landbrug & Fødevarer (SEGES), Håndværksrådet, Dansk Industri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Erhverv.

15 forslag blev sendt til regeringen uden ændringer:

 • Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD
 • Afvigelser fra AB-systemet giver øgede byggeomkostninger
 • Uklarhed om krav til offentlige udbud giver uhensigtsmæssige og dyrere løsninger i de offentlige bygninger
 • Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer
 • Proportionalitet i reglerne om tilgængelighed i bygningsreglementet
 • Smidigere sagsbehandling hos miljømyndighederne i forbindelse med byggetilladelse
 • Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger
 • Klarhed om krav til vinduer i støjplagede områder
 • Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet
 • Entydig definition ved kategorisering af jord – kategoridefinition jf. Jordflytningsbekendtgørelsen
 • Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning
 • Fjernelse af 4 ugers fristen ved jordflytning
 • Omkostning ved arkæologiske undersøgelser skal ikke betales af virksomheder
 • Opstilling af væsentlighedskriterier ved arkæologiske fund
 • Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret

2 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Klar og effektiv udmøntning af TF-visse
 • Kontaktoplysninger til myndigheder på digitale ansøgninger om virksomhedspraktik

3 forslag udskydes med henblik på yderligere revidering inden eventuel senere behandling i Virksomhedsforum:

 • Lettere adgang til at ansætte medarbejdere via offentlige puljer
 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Betonbiler skal undtages køre-hviletidsreglerne

1 forslag sendes ikke til regeringen:

 • Ændring af arbejdstilsynets støtte til APV

Gennemgang af ”fast track” forslag samt forslag fra ”Væk med bøvlet”

Virksomhedsforum behandlede 14 fast track forslag. Det blev besluttet at sende 12 forslag videre til regeringen. 9 forslag blev sendt videre uden ændringer:

 • Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark
 • Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik
 • Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse
 • Ens frister for indsendelse af selvangivelse
 • NemRefusion: Mulighed for angivelse af sygefravær i anmodningen om fleksjobrefusion
 • NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede
 • Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande
 • Log-ud på Virk bør fungere bedre
 • Ændring af Naturbeskyttelsesloven

2 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger
 • Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret

3 forslag blev udskudt med henblik på yderligere revidering inden eventuel senere behandling i Virksomhedsforum:

 • Det danske nanoregister skaber unødig administrative byrder
 • Forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse for udenlandske iværksættere
 • Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder

Temaer v/ formanden, herunder:

a. Status på igangværende temaer v/sekretariatet

Sekretariatet orienterede om, at turismetemaet blev igangsat i august 2016. Arbejdsgruppen består af DI, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, og LO (v. 3F) og Jannicke Schultz Petersen. Arbejdsgruppens forslag drøftes på næste møde i Virksomhedsforum den 2. februar 2017.

Derudover er arbejdsgruppen vedr. digitalisering nedsat. Der er tale om en meget bred arbejdsgruppe bestående af 12 af Virksomhedsforums medlemmer (Ann Frederiksen, Janniche Schultz Petersen, Marianne Lage, DI, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, FSR, Finansrådet, Håndværksrådet, LO og Ase). Arbejdsgruppens forslag drøftes på Virksomhedsforums møde den 7. juni 2017.

b. Drøftelser af liste med kommende temaer

Formanden opfordrede medlemmerne af Virksomhedsforum til at overveje nye temaer frem mod næste møde den 2. februar 2017.

DA tager initiativ til, at der, i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Rederiforeningen, AC og LO, udarbejdes en mindre pakke af forslag, som kan behandles som fast track forslag på næste møde i Virksomhedsforum den 2. februar 2017.

Drøftelse af strategi for Virksomhedsforum v/ formanden

Formandens strategipapir blev drøftet.

Formanden samler op på drøftelsen og reviderer på baggrund heraf strategipapiret med henblik på, at det drøftes med Virksomhedsforum på næste møde den 2. februar 2017.