Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 23. oktober 2014

Dagsorden

 1. Velkomst og dagens program
 2. Årsrapport for Virksomhedsforum
 3. Tilbagemelding fra regeringen på forslag fra temaet om ”regnskab og bogføring samt skatter og afgifter” samt på forslag fra temaet om ”kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling”
 4. Drøftelse af implementeringsstatus samt svar fra regeringen
 5. Gennemgang af ”fast track” forslag
 6. Pause
 7. Gennemgang af temaet ”forenkling af EU-regulering”
 8. Ministeren deltager
 9. Afrunding

Beslutningsreferat

Punkt 2: Årsrapport for Virksomhedsforum

 • Årsrapporten blev godkendt.
 • Flere medlemmer gav udtryk for, at årsrapporten er et godt dokument til inspiration og til udadtil at vise resultaterne af Virksomhedsforums arbejde.
 • Næste års årsrapport skal indeholde opgørelse over implementerede forslag samt oversigt over hvilke typer forenklinger, der er implementerede.

Punkt 3: Tilbagemelding fra regeringen på forslag

 • Virksomhedsforum modtog en tilbagemelding om regeringens svar på forslag fra temaet om ”regnskab og bogføring samt skatter og afgifter” samt på forslag fra temaet om ”kommunal implementering og offentlig sagsbehandling”.
 • Med hensyn til temaet om ”kommunal implementering og offentlig sagsbehandling” rettede mange af forslagene sig både mod kommunerne såvel som staten. Kommunerne er ikke forpligtede til at svare på Virksomhedsforums forslag. Derfor aftalte regeringen med KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2014, at der skulle etableres en arbejdsgruppe, der bl.a. kunne besvare disse forslag.
 • Samlet gennemføres 31 forslag helt eller delvist (10 helt og 21 delvist). 4 forslag gennemføres ikke. 4 forslag behandles fortsat (men forventes besvaret snarest). Det svarer til, at ca. 89 pct. af forslagene gennemføres helt eller delvist.
 • Med hensyn til temaet om ”regnskab og bogføring samt skatter og afgifter” har Virksomhedsforum stillet 60 forslag.
 • Regeringen har behandlet 45 af disse forslag, mens 15 forslag kræver yderligere behandling, før regeringen kan afgive sine svar.
 • På bogførings- og regnskabsområdet gennemføres alle de fremsendte forslag helt eller delvist.
 • Regeringen har behandlet 20 forslag vedrørende forenklinger på skatteområdet, mens 11 forslag kræver yderligere behandling. 9 af forslagne vedr. skatter og afgifter gennemføres helt eller delvist. 11 forslag vedr. skatter og afgifter gennemføres ikke. Flere af disse forslag afvises, da en gennemførelse vil medføre en reduktion af statens provenu.
 • Fra projektteamet blev det nævnt, at Virksomhedsforums mandat ikke omfatter forslag om ændring eller lettelse af skatter og afgifter. Nogle medlemmer gav udtryk for, at Virksomhedsforum burde kunne stille forslag, der har begrænset provenueffekt, hvis der er meget store byrder forbundet med administrationen.
 • Nogle medlemmer gav desuden udtryk for, at det ikke er helt klart, hvad Virksomhedsforums udvidede mandat konkret dækker over (gælder fra 1. januar 2015). Det blev besluttet, at projektteamet udarbejder en let tilgængelig beskrivelse heraf, som sendes til medlemmerne snarest.

Punkt 4: Drøftelse af implementeringsstatus samt svar fra regeringen

 • Det blev på sidste møde i Virksomhedsforum besluttet at drøfte implementeringsstatus samt tidligere svar fra regeringen. Baggrunden var en vis utilfredshed med nogle af regeringens svar hos nogle medlemmer samt et behov for at drøfte, hvordan Virksomhedsforum forholder sig til regeringens implementering af forslag.
 • Følgende blev drøftet:
 • Regeringen bør altid benytte retvisende svarkategorier. Der er et stort spænd ved forslag, som regeringen svarer gennemføres delvist – i nogle tilfælde gennemføres meget lidt. I Virksomhedsforums årsrapport opfordres regeringen til at gennemføre en større andel af forslagene helt, samt at komme med klare svar på, hvad der gennemføres ved delvist gennemførte forslag. Samtidig skal Virksomhedsforum fremadrettet være endnu mere opmærksom på, at de forslag, der sendes til regeringen, skal være konkrete og gennemarbejdede. For eksempel skal det undgås at samle flere forslag i et forslag. Det vil kunne bidrage til klarere svar fra regeringen.
 • Gennemførelsesprocenten i sig selv er mindre interessant. Implementeringen af forslagene er det primære, og Virksomhedsforum vil derfor følge op på regeringens næste implementeringsstatus til foråret samt i årsrapporten for 2015.
 • Virksomhedsforum respekterer, at der er nogle forslag / dele af forslag, som regeringen ikke vil gennemføre jf. ”følg-eller-forklar” princippet. Virksomhedsforum fokuserer fremadrettet på nye forslag. Dog kan enkelte forslag genfremsættes i tilpassede versioner, hvis regeringens svar er uklart.

Punkt 5: Gennemgang af ”fast track” forslag

 • 11 ”fast track” forslag blev behandlet på mødet. Det blev besluttet at sende 9 forslag videre til regeringen.
 • Et forslag vedr. momsafregningsperioder blev ikke vedtaget.
 • Forslaget om godkendelse af 3. partscertificering af bæredygtigt materiale revideres af Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer og udskydes til behandling på et senere møde.
 • Forslaget om øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi blev revideret af Landbrug & Fødevarer, så forslaget alene går på, at sondringen mellem rumvarmeenergi og procesenergi tydeliggøres, og delen om en generel forenkling af energiafgiftssystemet udgår.
 • Forslaget om at forpligte offentlige myndigheder til at bruge den digitale postkasse blev revideret, så det ikke fremgår, at det skal ske senest d. 1. januar 2015.

Punkt 7: Gennemgang af temaet ”forenkling af EU-regulering”

 • 29 forslag til forenkling af EU-regulering blev behandlet på mødet. Det blev besluttet at sende 28 forslag videre til regeringen. Et forslag vedr. harmonisering af kørselsforbud for lastbiler i EU blev udskudt til behandling på et senere møde.
 • Ift. et forslag om bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder bemærkede Dansk Byggeri, at det er et element i indsatsen mod social dumping, og at der ikke er et stort administrativt arbejde forbundet med den omvendte betalingspligt inden for bygge- og anlægsbranchen.
 • Forslaget om indberetning af statistik vedr. forskning, udvikling og innovation blev revideret, så det fremgår, at en revision af statistikken som minimum bør indeholde en vurdering af, hvorvidt alle dele af statistikken er relevante, herunder de dele af spørgeskemaet, som er baseret på EU-regler. Anden del af det oprindelige forslag om, at spørgsmål, som ikke er baseret på EU-regulering, og som af den grund ikke behøver blive stillet, udgår.

Punkt 8: Ministeren deltager

 • Erhvervs- og vækstministeren takkede medlemmerne for deres indsats og de mange forslag. Ministeren understregede desuden, at Virksomhedsforum har stor opmærksomhed hos ministeren og i regeringen, hvilket bl.a. ses ved, at 23 initiativer i vækstpakke 2014 tager afsæt i forslag fra Virksomhedsforum.
 • Ministeren og medlemmerne drøftede arbejdet i Virksomhedsforum.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, administrerende direktør i Stelton A/S

Repræsentanter fra virksomheder

 • Ann Frederiksen, økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Peter Nannestad (stedfortræder for Henrik Wellejus, Deloitte)
 • Camilla Ley Valentin, medstifter og CCO i Queue-it
 • Janicke Schultz-Petersen, indehaver og direktør i MJK Automation
 • Søren Boas, stiftsforvalter Vallø Stift

Repræsentanter fra organisationer

 • Ane Buch, Håndværksrådet, administrerende direktør
 • Mads Eriksen, FTF, konsulent
 • Finn R Larsen, AC, formand
 • Berit Toft Fihl (stedfortræder for Fini Beilin, DA, direktør)
 • Jannik Bay, Landbrug & Fødevarer, erhvervspolitisk chef
 • Leo Lybæk Hansen (stedfortræder for Lizette Risgaard, LO, næstformand)
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv, underdirektør
 • Kasper Ernest, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI, chef for MMV & Entrepreneurship
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri, erhvervspolitisk chef

Medlemmer med særlige kompetencer indenfor erhvervsregulering og forenkling

 • Marlene Haugaard, direktør for Væksthus Hovedstaden

Projekttemaet

 • Lisbet Dyerberg, Erhvervsjuridisk direktør, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Andreas Rahlf Hauptmann, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Lars Bang Meile, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Bjarke T. Petersen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Katrine Josefsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

Derudover deltog Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen.