Spring navigation over
Indhold start

Referat af 21. møde i Virksomhedsforum den 7. nov. 2018

Dagsorden

 1. Velkomst v. formanden
 2. Orientering fra sekretariatet
 3. Workshop v. Disruption Task Force
 4. Temaer v. formanden
 5. Drøftelse af forslag under temaet ”Velfærdsbrancherne” incl. ”fast track” forslag v. formanden, bilag 1 og bilag 2
 6. Kommunikationsaktiviteter v. formanden
 7. Afrunding v. formanden

Velkomst v. formanden

Formanden bød velkommen til følgende nye medlemmer:

 • Jes Brinckmann Christensen, Dansk Erhverv
 • Kjeld Gosvig Jensen, Finans Danmark
 • Henriette Ingvardsen, Danske Rederier
 • Michael Holm, Systematic
 • Pelle Guldborg Hansen, Roskilde Universitet

Formanden orienterede om, at følgende medlemmer er udtrådt af Virksomhedsforum:

 • Erik Krarup, Væksthus Midtjylland
 • Marianne Lage, Horten
 • Søren Hoelgaard Justesen, Natur Energi

Derudover var der afbud fra følgende medlemmer:

 • Henriette Ingvardsen, Danske Rederier. Henriette var repræsenteret af sin kollega Bjarne Løf Henriksen
 • Mette Højen, ejer af Conwins
 • Karen Skytte, AC
 • Heidi Rønne, FTF
 • Michael Holm, Systematic
 • Kjeld Gosvig Jensen, Finans Danmark
 • Pelle Guldborg Hansen, Roskilde Universitet
 • Morten Holm Østergaard, Landbrug og Fødevarer

Formanden orienterede om sit møde med erhvervsministeren og repræsentanter fra erhvervsorganisationerne, herunder hvordan mødet gav anledning til igangsættelsen af temaet om mikrovirksomheder, og hvordan regeringens udvalg for bedre erhvervsregulering forhåbentligt kan accelerere implementeringshastigheden af forslag fra Virksomhedsforum.

Formanden orienterede om, at erhvervsministeren ikke kunne deltage på dagens møde, men deltager på næste møde den 31. januar 2019, hvor forslag fra temaet om mikrovirksomheder også skal drøftes.

Formanden orienterede om dagens program og initiativet om en workshop, som er foranlediget på flere medlemmers opfordring.

Orientering fra sekretariatet

Status på seneste svar fra regeringen på forslag fra Virksomhedsforum

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, orienterede om, at svarene fra regeringen vedr. tema om ”Sundhedsbrancherne” og ”Reguleringsbarrierer i EU´s indre marked” er blevet forsinket, bl.a. fordi det har været nødvendigt for regeringen at inddrage KL og regionerne i udarbejdelsen af svar.

Ministerudvalg for bedre erhvervsregulering

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, orienterede om, at regeringen har nedsat et midlertidigt ministerudvalg for bedre erhvervsregulering, hvis formål det er at præsentere en konkret plan for, hvordan regeringen vil lette erhvervslivets byrder med 4. mia. kr. frem mod udgangen af 2020. På næste møde i ministerudvalget vil et af fokuspunkterne være, hvordan der kan sættes skub i implementeringen af virksomhedsforums mange regelforenklingsforslag.

Orientering om temadrøftelse vedrørende regelkollision

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede om, at der ikke har været grundlag for igangsættelse af et tema om regelkollision, som ellers blev besluttet på sidste møde. Dette dels på grund af relativt begrænsede input fra medlemmerne dels på baggrund af temaets karakter. På baggrund af temadrøftelsen er der udarbejdet 2 forslag, som indgik i fasttrack-kataloget.

Workshop v. Disruption Task Force

Der afholdtes en workshop omhandlende Virksomhedsforums formål, herunder drøftelse af relevans, effekt, evt. skærpelser og forslag til nye perspektiver samt arbejdsform, herunder refleksioner over hvad der fungerer godt, og hvad kan gøres anderledes.

Det blev aftalt, at Disruption Task Force samler op på resultaterne af workshoppen, og at formanden og sekretariatet på den baggrund udarbejder 3-5 forslag til nye tiltag, der drøftes på næste møde i Virksomhedsforum den 31. januar 2019.

Temaer v. formanden

Status på igangværende temaer v/sekretariatet

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede om, at en arbejdsgruppe bestående af SMVdanmark, FSR, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, HK (LO), Dansk Erhverv, ASE, Dansk Byggeri samt Ann Frederiksen og Janicke Schultz-Petersen arbejder med tema om mikrovirksomheder.

Der er planlagt fokusgruppeinterview, virksomhedsbesøg og telefoninterview. Der sættes fokus på de udfordringer, mikrovirksomheder kan have generelt og specifikt ved at undersøge tre arketyper af mikrovirksomheder: ”Direktøren for det hele”, ”Den nyetablerede håndværksvirksomhed” og ”Vidensvirksomheden”. Det blev besluttet, at lade emnet ”virksomheder fra vugge til grav”, herunder lukning af virksomheder, være et særligt spor i temarbejdet.

Det blev besluttet, at temaet afrapporteres i to tempi på hhv. januar- og junimødet, hvor de valgte tiltag fra workshoppen kan afprøves. Del 1 i januar og del 2 på junimødet. Det er et meget bredt tema, hvilket afspejelses i materialet der arbejdes med. Derfor besluttede et enigt forum, at inddrage inputs fra workshoppen og kører to tempi, så alle potentielle aspekter inddrages.

Drøftelse af forslag under temaet ”Velfærdsbrancherne” incl. ”fast track” forslag v. formanden, bilag 1 og bilag 2

Virksomhedsforum behandlede 9 forslag under temaet ”Velfærdsbrancherne” og 4 fast track forslag. Virksomhedsforum besluttede at oversende alle forslag til regeringen uden ændringer:

Velfærdsbrancherne:

Forslag 1:Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud

Forslag 2: Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud

Forslag 3: Etabler integration mellem omsorgssystemer og virksomhedernes økonomisystemer

Forslag 4: Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver

Forslag 5: Præcise retningslinjer for justering af afregningspris

Forslag 6: Private leverandører bør have lige adgang til kommunernes vidensbaser

Forslag 7: Klare retningslinjer ved delegation

Forslag 8: Ensartet tilsyn med serviceniveau på ældreområdet

Forslag 9: Puljemidler på ældreområdet skal fordeles efter en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle.

Fast track:

Forslag 1: Effektiv implementering af VITAS

Forslag 2: Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation

Forslag 3: Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret

Forslag 4: Mere ensartet håndhævelse af oprindelseskrav i 3. lande.

Kommunikationsaktiviteter v. formanden

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede kort om, at Virksomhedsforum er nævnt 31 gange i medierne siden sidste møde – dvs. i perioden 20. juni 2018 – 7. november 2018 (ca. 5 måneder). Emner, der har fyldt i denne periode har bl.a. været:

  • Regelforenkling på fødevareområdet
  • Byrder for mikrovirksomheder
  • Implementeringshastighed af forslag fra Virksomhedsforum

Afrunding v. formanden

Formanden afsluttede mødet og orienterede om, at næste møde foregår torsdag den 31. januar 2018 fra kl. 09.00-13.00. Sekretariatet vil eftersende dato for 23. møde i juni, hvor den nuværende dato ligger oven i folkemødet. Det blev i den forbindelse drøftet, om Virksomhedsforum skulle lave arrangement her. Det blev besluttet, at medlemmerne skulle vende tilbage til sekretariatet, hvis de havde lokale til et eventuelt arrangement. 24. møde er fastsat til 7. november 2019 fra kl. 09.00-13.00.