Spring navigation over
Indhold start

Referat af 20. møde i Virksomhedsforum den 21. juni 2018

Dagsorden

 1. Frokost
 2. Velkomst v. formanden
 3. Orientering fra sekretariatet
 4. Gennemgang af forslag under temaet ”De største barrierer i det indre marked for SMV’ere” v. Dorte Gram Nybroe, bilag 2
 5. Gennemgang af forslag under temaet ”Sundhedsbrancherne” v. Geert Laier Christensen, bilag 1
 6. Gennemgang af ”fast track” forslag v. formanden, bilag 3
 7. Temaer v. formanden, herunder:
  1. Status på igangværende temaer v/sekretariatet
  2. Drøftelser af liste med kommende temaer, bilag 4
 8. Drøftelse af årsrapport for Virksomhedsforum v. formanden
 9. Kommunikationsaktiviteter v. formanden
 10. Afrunding v. formanden

Velkomst

Formanden orienterede om afbud fra følgende:

 • Karsten Mølgaard Jensen, Ase. Chef for politik og presse Troels Krog deltog som suppleant.
 • Jacob K. Clasen, Danske Rederier. Chefkonsulent Johan Frølich Moesgaard Andersen deltog som suppleant.
 • Nanna Højlund, LO. Erhvervspolitisk konsulent Peter Ahrenfeldt Schrøder deltog som suppleant.
 • Heidi Rønne, FTF.
 • Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer.
 • Erik Krarup, Væksthus Midtjylland.
 • Søren Hoelgaard Justesen, NaturEnergi

Derudover var Mette Højen, Conwins og en suppleant for Kenneth Joensen, Finans Danmark fraværende.

Formanden orienterede derefter om sit personlige brev til de adm. direktører i de 100 største virksomheder i Danmark med henblik på at få inputs til forenklingsforslag.

Formanden orienterede desuden om, at erhvervsministerens besøg var aflyst.

Orientering fra sekretariatet

Status på regeringens svar

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, orienterede om, at regeringen har svaret på 23 forslag fra Virksomhedsforum efter ”følg-eller-forklar”-princippet, herunder forslag fra sidste mødes tema om fødevarebranchen. Regeringens svar på de 23 forslag fordeler således:

 • 5 forslag gennemføres helt
 • 3 forslag gennemføres i betydelig grad
 • 3 forslag gennemføres delvist
 • 4 forslag gennemføres i mindre grad
 • 8 forslag gennemføres ikke

Andrew Hjuler Crichton forklarede den lave gennemførselsprocent ud fra hensyn til forbrugerbeskyttelse, og at regeringen ikke ønsker, at det offentlige tager opgaver fra det private.

Medlemmerne efterspurgte en oversigt der viser en mere segmenteret opdeling af forslag der er blevet besvaret med ”delvist gennemført” af regeringen. Ønsket var således at få opdelt disse i undergrupperne; ”i betydelig grad”, ”delvist” og ”i mindre grad”. Det blev besluttet, at sekretariatet vil udarbejde en sådan oversigt og fremsende til medlemmerne forud for næste møde.

Den årlige implementeringsstatus

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, orienterede om, at regeringen har opdateret opgørelsen af implementerede forslag, og at tallene snarest bliver offentliggjort på hjemmesiden og i årsrapporten. Opgørelsen viser, at 104 forslag fra Virksomhedsforum er implementeret siden sidste implementeringsstatus. Det er mere end dobbelt så mange implementeret forslag som sidste år. Dermed har regeringen implementeret i alt 364 af de 535 forslag fra Virksomhedsforum, som gennemføres helt eller delvist, og som der er indhentet implementeringsstatus for.

Ministerudvalg for bedre erhvervsregulering

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, orienterede om at regeringen har nedsat et særligt ministerudvalg til at sætte yderligere skub regeringens målsætning om at lette virksomhedernes byrder med 4 mia. kr. i 2020.

På baggrund af orienteringen forekom en drøftelse blandt medlemmerne vedrørende byrderne fra GDPR. Det blev besluttet, at det tages op som punkt på dagsordenen på næste møde i Virksomhedsforum.

Status på arbejdet i REFIT Platform

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, orienterede om, at der siden sidste møde i Virksomhedsforum er afholdt ét møde i REFIT platformen. Danmark har været meget aktiv i REFIT platformen, og Virksomhedsforum har tidligere sendt adskillige forslag videre til REFIT.

Status på initiativ om agil regulering

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede om status vedr. regeringens initiativ fra regeringens strategi for digital vækst om agil regulering. Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk for ministerierne at vurdere om erhvervsrettet regulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller samtidig med, at lovens overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes.

Det blev fremhævet, at det femte princip bl.a. har sin oprindelse i et forslag fra Virksomhedsforums fra sidste digitaliseringstema om sikring af brugervenlig erhvervsrettet digitalisering: Forslag 674.

Gennemgang af forslag under temaet ”De største barrierer i det indre marked for SMV’er”

Virksomhedsforum behandlede 10 forslag under temaet ”de største barrierer i det indre marked for SMV’er” og besluttede at oversende 10 forslag til regeringen. De 10 forslag blev gennemgået af Dorte Gram Nybroe.

4 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 6: Frie datastrømme på tværs af landegrænser til tredjelande

Forslag 8: Fitness check af reglerne om olivenolie

Forslag 9: Fremtidssikre direktiver om biologisk materiale

Forslag 10: Enklere regler for opbevaring og distribution af visse naturlægemidler og vitamin- og mineral præparater

6 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 1: Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter

Forslag 2: Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder

Forslag 3: Modernisering af toldkodekssystemet: oversættelse til korrekte danske termer

Forslag 4: Digitalisering af momsdokumentation for sejlads i EU-farvande

Forslag 5: Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer

Forslag 7: Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder

Gennemgang af forslag under temaet ”Sundhedsbrancherne”

Virksomhedsforum behandlede 17 forslag under temaet ”sundhedsbrancherne” og besluttede at oversende 16 forslag til regeringen. De 17 forslag blev gennemgået af Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv.

16 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 1: Hurtige behandling af tilladelse til klinisk afprøvning

Forslag 2: En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning

Forslag 3: Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang

Forslag 4: Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata

Forslag 6: Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser

Forslag 7: Mangel på bemyndigede organer for godkendelse af medicinsk udstyr

Forslag 8: Accelerering af harmonisering af standarder indenfor medicinsk udstyr

Forslag 9: Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister

Forslag 10: Fasttrack ordning for behandling og godkendelse af levering af data i forskerordningen hos Danmarks Statistik

Forslag 11: Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger

Forslag 12: Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling

Forslag 13: Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler

Forslag 14: Ekstra krav til emballage i nationalt udbud

Forslag 15: E-boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter

Forslag 16: Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonalets registrerede autorisationer

Forslag 17: Vævscentre og bekendtgørelse om assisteret reproduktion

1 forslag sendes ikke til regeringen:

Forslag 5: Adgang til fast-track ordningen for udenlandsk arbejdskraft.

 • Begrundelse: LO kunne ikke støtte forslaget på nuværende tidspunkt.

Gennemgang af ”fast track forslag”


Virksomhedsforum behandlede 1 fast track forslag.

1 forslag udskydes med henblik på yderligere revidering:

Forslag 1: Hurtigere lønrefusion øger virksomhedernes likviditet

 • Begrundelse: Der blev, fra flere medlemmer, udtrykt ønske om at afdække betydningen af anden del af løsningsforslaget vedr. ”at man digitalt på forhånd kan bekræfte, at aftalen er en voksenlæreaftale”. Det blev på den baggrund aftalt, at SMVdanmark og DA gik i bilateral dialog om en revidering af forslaget. Dansk Erhverv, DI, LO, Janicke Schultz-Petersen og Ann Frederiksen bad om at blive holdt orienteret om forslagets endelige udformning.

Temaer ved formanden, herunder:

a. Status på igangværende temaer

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede kort om arbejdet med temaet vedr. velfærdsbrancherne. Temaet kører fra april til november, hvor kataloget bliver fremlagt på næste møde i Virksomhedsforum. Der er gennemført tre virksomhedsbesøg, og der forventes gennemført et til umiddelbart efter sommerferien.

Arbejdsgruppen arbejder på hhv. ældreområdet og det specialiserede socialområde. Medlemmer af arbejdsgruppen er: Dansk Erhverv, DI, Janicke Schultz-Petersen, SMVdanmark og LO. SMVdanmark har også meldt deres medlem KA-Pleje ind i arbejdsgruppen.

b. Drøftelse af kommende temaer

Virksomhedsforum besluttede, at der efter sommerferien afholdes et møde med henblik på at afsøge muligheden for et tema omhandlende regler, der kolliderer uhensigtsmæssigt. Sekretariatet indkalder til temadrøftelsen.

Der forekom på mødet en længere drøftelse om Virksomhedsforums arbejde, mandat og fremtidige fokus. Formanden lyttede og vil tage initiativ til en opfølgning af drøftelsen.

Drøftelse af årsrapport for Virksomhedsforum v. formanden

Årsrapporten blev godkendt.

Formanden orienterede om, at der udsendes separat pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten.

Kommunikationsaktiviteter v. formanden

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede kort om, at Virksomhedsforum er nævnt 61 gange i medierne siden sidste møde – dvs. i perioden 20. februar 2018 – 20. juni 2018 (4 måneder).

Afrunding v. formanden

Formanden afsluttede mødet og orienterede om, at sekretariat vil eftersende datoerne for de kommende møder i 2019.

Næste møde i Virksomhedsforum afholdes onsdag den 7. november 2018.