Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde den 7. juni 2017

Dagsorden

 • Velkomst
 • Orientering fra sekretariatet
 • Gennemgang af forslag under temaet ”Digitalisering”
 • Gennemgang af ”fast track” forslag
 • Drøftelse af årsrapport for Virksomhedsforum
 • Temaer
 • Drøftelse af årsrapport for Virksomhedsforum Strategi og kommunikation
 • Afrunding

Velkomst v. formanden

Formanden bød de 3 nye virksomhedsrepræsenter velkommen:

 • Fleming Grunnet, ejer af og direktør for Inter Primo A/S
 • Jens Müller, direktør for erhvervsFORUM Roskilde
 • Mette Højen, ejer af CONWINS (ikke til stede)

Orientering fra sekretariatet

Regeringens svar
Kontorchef Andreas Hauptmann (Erhvervsministeriet) orienterede om, at regeringen har svaret på 40 forslag fra Virksomhedsforum efter ”følg-eller-forklar”-princippet, herunder primært forslag fra turisme-temaet.

- Regeringens svar på de 40 forslag er følgende:

 • 17 forslag gennemføres helt
 • 5 forslag gennemføres i betydelig grad
 • 3 forslag gennemføres delvist
 • 8 forslag gennemføres i mindre grad
 • 7 forslag gennemføres ikke

Regeringen gennemfører således 83 pct. af de behandlede forslag helt eller delvist, hvoraf ca. 43 pct. gennemføres helt.

Regeringens opgørelse over implementerede forslag
Andreas Hauptmann orienterede om regeringens opdaterede opgørelse over implementerede forslag. 48 forslag er implementeret siden sidste implementeringsstatus. Dermed har regeringen implementeret i alt 260 af de 378 forslag fra Virksomhedsforum, som gennemføres helt eller delvist, og som der er indhentet implementeringsstatus for.

Den seneste implementeringsstatus viser således, at 69 pct. af forslagene er implementeret. For de 118 forslag, hvor implementeringen udestår, kræver 26 forslag ændringer på EU-niveau (hertil kommer de 94 forslag, der er besvaret i 2017 og, hvor der følgende ikke er indhentet implementeringsstatus).

REFIT-platformen
Andreas Hauptmann orienterede om arbejdet i REFIT-platformen. Siden sidst er der vedtaget 8 anbefalinger i REFIT-platformen, hvoraf 1 stammede fra VF (forslag til en mere velfungerende informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter).

Et andet forslag fra VF er også blevet drøftet. Dette vedrører udvidelse af den eksisterende mini-One-Stop-Shop (mOSS) til brug for momsangivelse af elektronisk leverede ydelser til private. Forslaget blev dog taget ud, da et lignende forslag om at udvide mini One-Stop-Shop er en del af Kommissionens nylige forslag om at modernisere momsreglerne for grænseoverskridende handel

Erhvervsministeriets pilotprojekter
Kontorchef Bjarke Thorbjørn Petersen (Erhvervsstyrelsen) orienterede om de pilotprojekter, der er igangsat.

Sekretariatet for Virksomhedsforum er pt. i gang med at gennemføre en række pilotprojekter med det formål at udvikle effektive metoder til at identificere væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Det første pilotprojekt sker i samarbejde med MindLab, hvor det via kvalitative studier afdækkes, hvilke øvrige efterlevelseskonsekvenser i vejgodstransportbranchen er underlagt. Med projektet undersøges det, om man via feltstudier på udvalgte områder i en tydeligt afgrænset branche kan identificere erhvervsøkonomiske konsekvenser, som man ikke tidligere havde kendskab til.

Der er gennemført 10 virksomhedsbesøg, hvilket bl.a. har omfattet besøg hos vognmænd inden for affaldsbranchen, kranbiler, særtransporter, dyretransporter mv.

Derudover er der bl.a. igangsat pilotprojekter vedr. identificering af byrder via analyse af virksomheders bogføringsdata.

På næste møde orienteres der om de øvrige pilotprojekter, der præsenteres et eksempel på en brugerrejse og det drøftes hvilke erfaringer medlemmerne har gjort sig med identificering af væsentlige erhvervsøkonomiske omkostninger.

Gennemgang af forslag under temaet ”Digitalisering” v. Tom Vile Jensen (FSR)

Virksomhedsforum behandlede 42 forslag under temaet ”Digitalisering” og besluttede at oversende 42 forslag til regeringen.

32 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 3: Udarbejdelse af guideline for god forvaltningsskik i den digitale forvaltning
Forslag 5: Automatisk overblik over relevante indberetninger
Forslag 6: Retningslinjer for fristudsættelser
Forslag 7: Obligatorisk konsekvensvurdering for virksomheder ved større digitaliseringsprojekter
Forslag 9: Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted
Forslag 10: NemRefusion: Anmeldelse af ”tidlig opfølgning på sygdom”
Forslag 12: NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer
Forslag 13: NemRefusion: Frister for anmeldelse af sygefravær
Forslag 15: Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forsk-ning, Udvikling og Innovation
Forslag 16: Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik
Forslag 17: Forbedret overblik over aktuelle/aktive indberetninger hos Danmarks Statistik
Forslag 18: Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk
Forslag 19: Efteruddannelse.dk: Signering af ansøgning til VEU- og befordringsgodtgørelse som batch-signering
Forslag 20: Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk
Forslag 21: Anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde – efter udløb af selvangivelsesfrist
Forslag 22: Kopiering af oplysninger i selskabsselvangivelsen
Forslag 23: Bedre mulighed for at vedhæfte bilag ved genoptagelse af selvangivelsen
Forslag 24: Advarsel om automatisk ”Log-out” i selskabsselvangivelsen
Forslag 25: Styrk brugervenligheden i e-Boks
Forslag 26: Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst
Forslag 29: Testmiljø i relation til elektronisk indberetning af moms
Forslag 30: Indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen – varsler ved ændringer
Forslag 31: Hensyntagen til forskudte indkomstår ved indberetning af boligjobordning
Forslag 34: Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT
Forslag 35: CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse
Forslag 36: Skattekontoen og inddrivelse
Forslag 37: Frivillig indbetaling af selskabsskat
Forslag 38: Notifikation vedr. SKAT’s ændringer i selskabernes forskudsopgørelser
Forslag 39: Databehandleraftaler – uensartet praksis på tværs af kommuner
Forslag 40: Databehandleraftaler – omfattende krav til underleverandører
Forslag 41: Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår
Forslag 42: Lagring af stamdata ved anmeldelse af butikstyve

10 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 1: Obligatorisk tidlig brugerinvolvering - virksomhedsrettede digitale løsninger
Forslag 2: Indførelse af krav om servicedesignanalyse ved større offentlige IT-projekter
Forslag 4: Løbende målinger af virksomhedsrettede digitale løsninger
Forslag 8: Undgå realisering af effektiviseringspotentiale i erhvervsrettede IT-løsninger inden IT-løsningen fungerer
Forslag 11: Øget brugervenlighed i NemRefusion
Forslag 14: Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik
Forslag 27: Ferieudsættelse ved indberetninger af punktafgifter
Forslag 28: Rådgiverindberetning: fritagelse for feltlåsning
Forslag 32: Påmindelse til skatteyder og rådgiver ved udløb af autorisationer på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv
Forslag 33: Tilstrækkelig serverkapacitet hos SKAT

Det blev besluttet, at Virksomhedsforum fremadrettet tilstræber i højere grad at kvantificere omfanget af byrderne fx ved at sætte tal om antal omfattede virksomheder og estimeret tidsforbrug.

Gennemgang af ”fast track” forslag v. formanden

Virksomhedsforum behandlede 1 fast track forslag:

Forslag 1: Bedre rammer for unges fritidsarbejde.

Det blev besluttet at, forslaget skal forelægges Arbejdsmiljørådet, før Virksomhedsforum tager stilling til, om forslaget skal sendes til regeringen. Forslaget behandles på mødet den 11. oktober 2017.

Temaer v/ formanden, herunder:

Status på igangværende temaer v/sekretariatet
Bjarke Thorbjørn Petersen orienterede om status for arbejdsgruppen, som udarbejder forslag inden for transportområdet og som afrapporterer til Virksomhedsforum på mødet den 11. oktober 2017.

Drøftelser af liste med kommende temaer
Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag vedr. fødevarebranchen, som forelægges for Virksomhedsforum på mødet i februar 2018.

Det blev besluttet, at der nedsættes en lille hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der udarbejder forslag vedr. udenlandsk arbejdskraft, som forelægges for Virksomhedsforum på mødet den 11. oktober 2017. Forslagskataloget forventes at indeholde 5 til 10 prioriterede forslag vedr. udenlandsk arbejdskraft.

Drøftelse af årsrapport for Virksomhedsforum v/ formanden

Årsrapporten blev godkendt.

Bjarke Thorbjørn Petersen takkede medlemmerne for at bidrage med citater mv.

Strategi og kommunikation v/formanden

Den strategiske retning for Virksomhedsforums videre arbejde og kommunikation blev drøftet, herunder, at Virksomhedsforum skal fokusere på:

 • At fortsætte indsatsen for at formulere forslag som fjerner store såvel som små byrder
 • At identificere byrder der kan føre til væsentlige lettelser der kan bidrage til realiseringen af regeringens målsætning om at lette byrderne for erhvervslivet med 4 mia. kr. frem mod 2020
 • At styrke kommunikationen vedr. Virksomhedsforums arbejde og resultater.

På næste måde drøftes et kommunikationsoplæg med et årshjul samt medlemmernes bidrag til en øget kommunikationsindsats vedr. Virksomhedsforum.

Afrunding v. formanden

Datoer for kommende møder vil blive sendt ud til medlemmerne.