Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde den 7. juni 2016

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Orientering fra sekretariatet herunder seneste nyt fra REFIT Platformen
 3. Gennemgang af forslag under temaet ”Cirkulær økonomi”
 4. Gennemgang af reviderede forslag fra dagligvaretemaet
 5. Pause
 6. Gennemgang af ”fast track” forslag, herunder forslag fra ”Væk med bøvlet”-kampagnen
 7. Kommende temaer
  a. Temaer foreslået på mødet den 14. april 2016 præsenteres af de respektive medlemmer
 8. Afrunding herunder fastlæggelse af mødedatoer for 2017

Punkt 1: Velkomst

 • Formanden bød velkommen til mødet og til to nye medlemmer:
  • Dorte Gram Nybroe DI, chef for MMV og Entrepreneurship, der afløser Sidsel Dyrholm som repræsentant for DI.
  • Erik Krarup, direktør for Væksthus Midtjylland, der indtræder som medlem med særlige kompetencer inden for erhvervsregulering og forenkling i stedet for Malene Haugaard.

Punkt 2: Orientering fra sekretariatet herunder seneste nyt fra REFIT Platformen

 • Sekretariatet orienterede om seneste møde 25. maj 2016 i regeringsgruppen under REFIT-platformen. Gruppen drøftede ca. 30 konkrete forslag til regelforenkling (heraf 11 forslag fra Virksomhedsforum), hvor medlemsstaterne har udarbejdet anbefalinger til Europa-Kommissionen. Der skal tages beslutning om forslagene på det fælles møde i platformen 27. – 28. juni 2016.
 • Sekretariatet orienterede om, at erhvervs- og vækstministeren har sendt Virksomhedsforums årsrapport til de øvrige ministre. Han har i den forbindelse tilkendegivet, at han er enig i alle 7 anbefalinger fra Virksomhedsforum. Årsrapporten er endvidere sendt til Folketingets Erhvervsudvalg.
 • Sekretariatet orienterede endvidere om, at erhvervs- og vækstministeren i forbindelse med udsendelsen af forslagene fra dette og forrige møde også vil sende en opfordring til de relevante ressortministerier om at besvare forslag, der endnu ikke er besvaret – særligt med fokus på forslag fra 2012-2014.

Punkt 3: Gennemgang af forslag under temaet ”Cirkulær økonomi”

Virksomhedsforum behandlede et katalog med 14 forslag til regelforenklinger inden for temaet cirkulær økonomi. Forslagene var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af AC, Ase, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DI, Landbrug og Fødevarer, Håndværksrådet, LO og virksomhedsrepræsentant i Virksomhedsforum Janicke Schultz-Petersen, ejer og direktør i JIJ I/S.

Følgende forslag sendes til regeringen uden ændringer:

 • Nr.1 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU
 • Nr. 2 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald.
 • Nr. 3 Tværnationalt samarbejde om end-of-waste kriterier
 • Nr. 4 Etablering af system til national klassificering af affald.
 • Nr. 5 Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 ”Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål”
 • Nr. 6 Indførelse af ”End of manure” bestemmelse i nitratdirektivet mhp. at fremme genanvendelsen af organiske restprodukter
 • Nr. 7 Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel
 • Nr. 9 Ændring af biproduktforordningens art. 33 mhp. bedre genanvendelse af organiske restprodukter
 • Nr. 10 Hæv reparationsgrænsen – undgå bilspild
 • Nr. 12 Virksomheders tilbagetagning af udtjente produkter
 • Nr. 13 Udtagningsmoms for madspild
 • Nr. 14 Indførelse af realistiske minimumskrav for anmeldelse af affald.

LO bemærkede til forslaget, at de kan støtte, at reglerne tydeliggøres, men bestemt må fastholde reglernes politiske sigte, nemlig at sikre screening, kortlægning og anmeldelse af farligt byggeaffald, der indeholder PCB. Affaldet er farligt for mennesker og miljø og skal naturligvis behandles som sådan. LO har ingen problemer med, at der stilles formkrav til kortlægningen.
LO arbejder for, at byggeriet slipper af med sit dårlige image om farlig kemi pga. PCB, asbest, formaldehyd, mineraluld og andre farlige stoffer og materialer. Branchen og samfundet vinder ved at følge en strategi, der fremmer ”sundt byggeri”.

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Nr. 8 Mere ensartet sagsbehandling om anvendelse af affald til jordbrugsformål (§19-godkendelser) i kommunerne

Følgende forslag sendes ikke til regeringen:

 • Nr. 11 Reparationsgrænsen – opgørelse af skader med brugte dele

Det blev aftalt, at i fald Skatteministeriet afviser forslag 10, indgår DI og HVR i dialog om revurdering af forslag 11.

Punkt 4: Gennemgang af reviderede forslag fra dagligvaretemaet

Virksomhedsforum behandlede en række forslag fra temaet ”dagligvarebranchen”, der var revideret siden mødet den 14. april 2016.

Følgende forslag sendes til regeringen uden ændringer:

 • Nr. 6 Forenkling af afregning af emballageafgift
 • Nr. 30 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet
 • Nr. 35 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller
 • Nr. 36 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldstilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Nr. 23 Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder
 • Nr. 37 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner – ens krav til indsamling- og anvisningsordninger

Følgende forslag revideres med henblik på fremsættelse på mødet den 25. oktober 2016 i Virksomhedsforum:

Følgende forslag sendes ikke til regeringen:

 • Nr. 4 Tilsætning af jod til husholdningssalt i brød og almindeligt bagværk
 • Nr. 8 Næringsdeklaration for fødevarer, som sælges fra detail til detail

Punkt 6: Gennemgang af ”fast track” forslag, herunder forslag fra ”Væk med bøvlet”-kampagnen

Følgende forslag sendes til regeringen uden ændringer:

 • Nr. 2 Udvidelse af aftale med Tyskland om anvendelse af danske prøvenummerplade ved import af biler fra Tyskland
 • Nr. 3 Datagenbrug mellem FVST.dk og CVR.dk
 • Nr. 4 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb
 • Nr. 6 Klarere og tydeligere meddelelser på NemRefusion
 • Nr. 9 Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Nr. 5 Fokus på brugervenlighed i NemRefusion
 • Nr. 10 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold

Følgende forslag revideres med henblik på fremsættelse på mødet den 25. oktober 2016 i Virksomhedsforum:

 • Nr. 1 Ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om miljøtilsyn
 • Nr. 7 Afskaffelse af registreringen af specialgødningsprodukter
 • Nr. 8 Ændring af Naturbeskyttelsesloven

Følgende forslag sendes ikke til regeringen:

 • Nr. 11 Fast track for arbejdstilladelse: Kriterier for certificering

Punkt 7: Kommende temaer

Virksomhedsforum drøftede følgende kommende mulige temaer: Sundhedsbrancherne, turismebrancherne, transport, digitalisering og udenlandsk arbejdskraft.

Det blev besluttet at igangsætte følgende temaer:

 • Turismebrancherne: Til vedtagelse på mødet i februar 2017 (igangsættes umiddelbart efter mødet)
 • Digitalisering Til vedtagelse på mødet i juni 2017 (igangsættes umiddelbart efter mødet – indledningsvist med henblik på afgræsning af temaet)
 • Transport: Til vedtagelse på mødet i oktober 2017 (igangsættes efter mødet i februar 2017)

Punkt 8: Afrunding herunder fastlæggelse af mødedatoer for 2017

 • Formanden orienterede om, at han gerne vil igangsætte en proces omkring gennemgang af strategien for Virksomhedsforums målsætninger og arbejdsmetoder med henblik på at sikre en løbende optimering af forrummets arbejde. Formanden vender tilbage til forrummet med et oplæg til dette arbejde.

 • Mødedatoer for 2017:
  • 16. møde: 2. februar 2017
  • 17. møde: 7. juni 2017
  • 18. møde: 11. oktober 2017.