Spring navigation over
Indhold start

Beslutningsreferat af møde den 18. juni 2014

Dagsorden

1. Velkomst og dagens program
2. Præsentation af relevante tiltag i Vækstpakken, herunder udvidelsen af Virksomhedsforums mandat
3. Tilbagemelding fra regeringen på forslag
4. Præsentation af implementeringsstatus
5. Gennemgang af "fast track" forslag
6. Pause
7. Gennemgang af temaet "Regnskab, bogføring, skatter og afgifter"
8. Virksomhedsforums arbejde i 2014, herunder temaer til møderne i oktober 2014 og februar 2015 samt årsrapport
9. Afrunding og opgaver frem mod næste møde

Beslutningsreferat

Punkt 2

 • Der blev givet en præsentation af relevante tiltag i regeringens udspil til Vækstpakke 2014 "Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst".
 • Med udspillet foreslås en lang række konkrete tiltag, som vil reducere erhvervslivets administrative byrder og gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed. Derudover foreslår regeringen en styrkelse af den overordnede indsats for bedre regulering.
 • Hovedparten af såvel de konkrete forenklinger som den overordnede styrkelse af indsatsen for bedre regulering er tiltag som Virksomhedsforum har stillet forslag om.
 • Udspillet til Vækstpakke 2014 indeholder i alt omkring 20 initiativer, som helt eller delvist gennemfører forslag som Virksomhedsforum har stillet.
 • I Vækstpakken foreslås også at udvide Virksomhedsforums mandat, så Virksomhedsforum ud over forslag om mindre bureaukrati også kan stille forslag om forenkling af øvrig omkostningsbebyrdende regulering (skatter og afgifter er undtaget). Hvis der indgås aftale om denne del af vækstpakken, vil Virksomhedsforums kommissorium blive tilpasset.

Punkt 3

 • Der blev givet en kort opsamling på regeringens tilbagemelding på de 67 forslag, som Virksomhedsforum sendte til regeringen efter mødet i februar. Ligeledes blev der givet en tilbagemelding på 10 forslag, som Virksomhedsforum tidligere har fremsendt og på 2 forslag, som tidligere er blevet afvist, men som regeringen vil gennemføre helt/delvist i forbindelse med vækstpakken (nr. 107 "Revisionspligt for mindre virksomheder" og nr. 56 "Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa").
 • Tilbagemeldingen blev offentliggjort d. 13. juni 2014, hvor medlemmerne også fik den tilsendt.
 • 28 af forslagene gennemføres, 27 gennemføres delvist, 10 gennemføres ikke, mens 14 fortsat behandles.
 • Formanden kvitterede for, at medlemmerne havde fået tilsendt tilbagemeldingerne forud for mødet.
 • Flere medlemmer gav udtryk for, at de gerne vil orienteres før, der udsendes pressemeddelelse. Projektteamet tilkendegav, at det fremadrettet vil forsøge at orientere Virksomhedsforum ½-1 dag før, regeringens tilbagemelding offentliggøres.
 • Virksomhedsforum blev orienteret om, at der inden for kort tid forventes at komme en tilbagemelding på de forslag, som Virksomhedsforum sendte til regeringen i juni 2013 om forenklinger på kommunalt niveau.

Punkt 4

 • Der blev givet en kort præsentation af status på implementeringen af de første 165 forslag, som regeringen har tilkendegivet vil blive gennemført helt eller delvist.
 • Status i maj 2014 er, at 60 af de 165 forslag er implementeret.
 • 53 pct. af de forslag, som regeringen svarede på i december 2012, er blevet gennemført, mens det gælder for 39 pct. af forslagene fra 2013 og 21 pct. af forslagene fra februar 2014.
 • Der blev spurgt om en oversigt, som viser hvor mange af de 60 implementerede forenklinger, der har krævet ændringer i regler. Projektteamet udarbejder denne oversigt.
 • Derudover var der ønske om, at der på næste møde i Virksomhedsforum afsættes tid til at drøfte implementeringsstatus samt svar fra regeringen.

Punkt 5

 • Seks "fast track" blev behandlet. Det blev besluttet at sende dem alle til regeringen.
 • Forslag 3 om "Behov for retningslinjer om ny forbrugeraftalelov" blev udbygget, så det indledningsvis foreslås, at regeringen på EU-niveau skal arbejde for at afskaffe fortrydelsesretten for varer, der er taget i brug. Forslagets titel ændres til "Forenkling af ny forbrugeraftalelov".

Punkt 7

 • 69 forslag til enklere regler inden for temaet "Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter" blev behandlet.
 • Det blev besluttet at sende 49 forslag videre til regeringen.
 • Finansrådet støtter ikke forslag 1 "Standardregnskab for mikrovirksomheder".
 • Følgende forslag blev ikke vedtaget, bl.a. ud fra en vurdering af, at en række af forslagene ikke vedrørte administrative problemstillinger, men lettelser af skatter og afgifter:
 • 10. Indirekte produktionsomkostninger i kostpris
 • 13. Ændring af regnskabsår direkte på virk.dk
 • 14. Oplysninger vedr. ændring af revisor
 • 30. Øget fleksibilitet ved beskatning af ejendomsavance ved sælgerfinansiering
 • 34. Fradrag for tab på tilgodehavender
 • 35. Fradrag for omkostninger ifm. stiftelse af selskab
 • 38. Nemmere momsafregning til forbrugere i andre EU-lande
 • 39. Tilbagesøgning af moms fra andre EU-lande
 • 40. Moms/toldsamarbejde med Norge
 • 44. Forenkling af brugtmomsreglerne
 • 45. Moms i ejerforeninger til gavn for forretninger i erhvervsejerlejligheder
 • 47. Fuld momsafløftning ved erhvervsmæssige køb af hotel- og restaurantydelser
 • Følgende forslag blev udskudt med henblik på eventuelt at fremsætte reviderede forslag på næste møde:
 • 48. "Momsafregningsperioder": Projektteamet afklarer om det i dag er muligt at søge om dispensation
 • 51. "Forenkling af afgiftsberegning på alkohol", hvor der tages kontakt til forslagsstiller med henblik på uddybning.
 • 63. "Ligestilling af virksomheder inden for og uden for EU's CO2 kvotesystem. Forslaget uddybes med et konkret eksempel mhp. at forslaget evt. kan stilles på næste møde.
 • 64. "Øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi". Forslaget uddybes med et konkret eksempel mhp. at forslaget kan stilles på næste møde. Virksomhedsforum overvejer derudover, om forummet ønsker at stille et generelt forslag om at øge gennemsigtigheden for energiafgifter.
 • 69. "Forenkling af toldbehandling af import". Det undersøges, om forslaget ønskes genfremsat på næste møde efter afklaring af, om det vurderes at skabe ulige konkurrencevilkår.
 • Følgende forslag blev uddybet/revideret på baggrund af kommentarer på mødet:
 • 15., 16. og 17 om virksomheder af særlig offentlig interesse (Public Interest En-tities, PIE) er sammenskrevet til ét forslag, hvor Virksomhedsforum opfordrer regeringen til at sikre en implementering af EU-reglerne, der afbalancerer hen-synet til virksomhederne og de politiske målsætninger på en måde, som ikke pålægger virksomhederne unødige byrder.
 • 20. "Bedre konsekvensvurderinger af ny skattelovgivning" er omformuleret så det klart fremgår, at forslaget vedrører en generel forbedring af processerne i forbindelse med ny skattelovgivning.
 • 21. "Bedre tid til at implementere ny skattelovgivning" er uddybet, så det fremgår, at forslaget både handler om skatte- og regnskabslovgivning.
 • 23. "Indberetning af frivillig aconto selskabsskat" er uddybet så det fremgår, at problemstillingen ikke kun gælder i forhold til indbetaling af selskabsskat.
 • 26. "Voldgiftsklausul i de danske DBO’ere" er uddybet. I den forbindelse blev det undersøgt, om det er muligt at indskrive voldgiftsklausuler i dobbeltbeskatningsaftaler. Det er muligt og anvendes bl.a. af Tyskland.
 • 28. "Skat af personalegoder" er uddybet med eksempler.
 • 29. "Tabsbegrænsning på finansielle instrumenter for personligt erhvervsdrivende" er omformuleret, så det fremgår at der stilles forslag om en generel gennemgang og forenkling af reglerne for personligt erhvervsdrivende.
 • 33. "Fradrag for låneomkostninger" der er indsat eksempel vedrørende fradrag for låneomkostninger og de udfordringer, der opstår, når lån lægges om.
 • 43. "Kantinemoms – forbedring af den forenklede løsning så den bliver et reelt alternativ" er uddybet, så der stilles et generelt forslag om forenkling af reglerne for kantinemoms, herunder forbedring af den eksisterende løsning.
 • 49. og 50. om afgiftsreform. Forslagene er skrevet sammen. Derudover er der lagt vægt på, at regeringen ikke har svaret på, om den vil gennemføre en generel sanering af punktafgifterne (jf. SKMs svar på det tidligere sendte forslag om "Vurdering og sanering af punktafgifter" – nr. 80). Derudover bedes om en de-taljeret oversigt over provenuet fra forskellige afgifter.
 • 56. "Spiritus/vinafgift på kosttilskud" er uddybet med et konkret eksempel på de administrative konsekvenser ved afgiften. Endvidere spørges til provenuet ved afgiften.

Punkt 8

 • Det blev besluttet, at temaet "EU forenklingsforslag" behandles på næste møde i Virksomhedsforum, 23. oktober 2014. Derudover vil der være et punkt om drøftelse af implementeringsstatus og svar fra regeringen.
 • Der vil i juli-september blive udarbejdet en årsrapport for Virksomhedsforums arbejde.
 • På mødet d. 2. februar 2015 vil temaet "Barrierer for vækst" være på dagsordenen.
 • På mødet d. 3. juni 2015 vil følgende temaer være på dagsordenen: "Kontrol og tilsyn" samt "God regeringsførelse".
 • Møderne i 2015 er fastlagt til d. 2. februar 2015, 3. juni 2015 og d. 26. oktober 2015.
 • Frist for tilmelding til arbejdsgrupperne om "Barrierer for vækst" og "EU forenklingsforslag" er d. 14. august.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S


Virksomheder

 • Ann Frederiksen Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Janicke Schultz-Petersen, Indehaver og direktør i MJK Automation
 • Peter Nannestad (stedfortræder), Deloitte
 • Camilla Ley Valentin, Medstifter og CCO i Queue-it

Organisationer

 • Ane Buch, Håndværksrådet
 • Finn R. Larsen, AC
 • Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI
 • Søren Gade (stedfortræder), Finansrådet
 • Tom Sønderup, FSR
 • Jannik Bay, Landbrug & fødevarer
 • Leo Lybæk Hansen (stedfortræder), LO

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Paul Mollerup, Administrerende direktør Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder


Projektteamet

 • Lisbet Dyerberg, Erhvervsjuridisk direktør, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Andreas Rahlf Hauptmann, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Lars Bang-Jensen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Marie Agerbæk Iversen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Bjarke T. Petersen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Lise Trolle, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Per Kæmpe, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen