Spring navigation over
Indhold start

Referat af 22. møde i Virksomhedsforum den 31. januar 2019

Dagsorden

 1. Velkomst v. formanden
 2. Orientering fra sekretariatet
 3. Opfølgning på workshop
 4. Drøftelse af forslag under temaet ”mikrovirksomheder”
 5. Pause
 6. Besøg fra erhvervsminister Rasmus Jarlov
 7. Temaer v. formanden
 8. Drøftelse af fast track katalog
 9. Kommunikationsaktiviteter
 10. Afrunding v. formanden

Velkomst v. formanden

Formanden bød velkommen til nye medlemmer, som er med for første gang:

 • Henriette Ingvardsen, Danske Rederier, Erhvervsjuridisk chef
 • Pelle Guldborg Hansen, Roskilde Universitet, Adfærdsforsker

Formanden sagde tak for indsatsen til Virksomhedsrepræsentant Ann Frederiksen, Økonomichef i Svend Fredriksen Maskinfabrik, som nu udtræder. Ann har været med siden Virksomhedsforum blev etableret i 2012.

Til mødet var der afbud fra følgende medlemmer:

 • Tom Vile, FSR, erhvervspolitisk direktør. Tom Vile var repræsenteret af sin kollega Kasper Bring Truelsen
 • Nanna Højlund, FHO, næstformand. Nanna Højlund var repræsenteret af sin kollega Peter Ahrenfeldt Schrøder
 • Karsten Mølgaard Jensen, Ase, adm. direktør. Karsten var repræsenteret af sin kollega Troels Krog, som er nyt permanent medlem af Virksomhedsforum for enklere regler
 • Kjeld Gosvig Jensen, Finans Danmark, juridisk direktør
 • Jens Müller, direktør for VisitVestsjælland A/S
 • Michael Holm, direktør og ejer af Systematic A/S

Derudover var Mette Højen, Conwins og Heidi Rønne, FTF, fraværende.

Formanden orienterede om dagens program, herunder erhvervsministerens besøg fra kl. 11.15-11.45, og at der i den forbindelse vil være mulighed for at stille ministeren spørgsmål.

Orientering fra sekretariatet

Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet, præsenterede Signe Flege, kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Signe erstatter Bjarke Thorbjørn Petersen. Herefter orienterede Andrew Hjuler Crichton om følgende punkter:

Status på seneste svar fra regeringen på forslag fra Virksomhedsforum.

Tilbagemeldingen vedr. forslag fra tema om ”Velfærdsbrancherne”, ”Sundhedsbrancherne” og ”Barrierer i EU’s indre marked” er blevet forsinket. Tilbagemeldingen er blevet forsinket, fordi det bl.a. har været nødvendigt at inddrage KL i udfærdigelsen af svar.

Status for implementering af Virksomhedsforum forslag i 2018

Regeringen har stort fokus på implementeringen af forslag fra Virksomhedsforum og er i fuld gang med at indhente implementeringsstatus for 2018. Virksomhedsforum vil blive orienteret, så snart den endelige status foreligger.

Ministerudvalg for bedre erhvervsregulering

Regeringen har som bekendt en målsætning om at lette erhvervslivets byrder med mindst 4 mia. kr. i 2020 og yderligere 2 mia. kr. i 2025, hvilket ministerudvalget skal sætte skub på. Inden længe lanceres et udspil, som viser vejen dertil og i den forbindelse blev der kvitteret for de gode input fra Virksomhedsforum.

Endelig orienterede Andrew Hjuler Crichton om, at Virksomhedsforums arbejde ligger stille i den periode, hvor der afholdes folketingsvalg.

Opfølgning på workshop

Virksomhedsforum besluttede at iværksætte 8 tiltag med henblik på at:

 • Styrke fokus på at finde de væsentlige byrder
 • Styrke fokus på effekten af VF-forslag

På næste møde i Virksomhedsforum den 29. maj blev det besluttet at drøfte:

 • En formalisering af samarbejdet med regeringen, jf. Virksomhedsforums rolle som rådgivende organ for regeringen
 • Hvilken rolle de enkelte medlemmer af Virksomhedsforum har i forhold til at styrke synligheden af Virksomhedsforums arbejde samt kommunikationen af virksomhedsforums resultater.

Drøftelse af forslag under temaet ”Mikrovirksomheder” v. Dansk Byggeri og Dansk Industri

Følgende 14 forslag sendes videre til regeringen uden ændringer:

 • Forslag 2: Frister ved refusion af sygedagpenge
 • Forslag 4: Fastholdelsesfleksjob
 • Forslag 5: Erhvervsstyrelsen indberetter oplysninger fra eksisterende årsrapporter for mikrovirksomheder
 • Forslag 6: Lettere indberetning til skattestyrelsen og medarbejderaktieprogrammer under ligningslovens §7
 • Forslag 7: Sporadiske lønindberetninger
 • Forslag 8: Call-back service i SKATs erhvervskontakt
 • Forslag 9: Digitalisering af det fysiske nøglekort for erhvervsdrivende
 • Forslag 10: Vejen hen til blanketten for lavfrekvente brugere
 • Forslag 11: Sagsbehandlingsområdet: Start-up Denmark
 • Forslag 12: Ingen udbud med frist i eller umiddelbart efter sommerferien
 • Forslag 13: Ensartede filformater ved udbud
 • Forslag 14: Revision af 1/3 reglen
 • Forslag 15: Enklere regler for fradrag af udgifter til arbejdsværelse i hjemmet
 • Forslag16:Forenkling og ensretning af skatteregler vedrørende ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder (inkl. julegaver)

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Forslag 1: Sygedagpengeregler, kortlægning af muligheder for administrativ forenkling

Der arbejdes videre med forslaget under tema om mikrovirksomheder del 2 og relevant myndighed inddrages i nødvendigt omfang.

Følgende forslag sendes ikke videre til regeringen, da forslagsstiller har trukket forslaget:

 • Forslag 3: G-dage, afskaffelse af den administrative byrde

Pause

Besøg fra erhvervsminister Rasmus Jarlov

Ministeren og Virksomhedsforum drøftede det hidtidige og fremtidige samarbejde, herunder lanceringen af udspillet fra ministerudvalg for bedre regulering.

Temaer v. formanden

Drøftelse af kommende temaer

Virksomhedsforum besluttede at igangsætte følgende temaer:

 • Tema om mikrovirksomheder 3: Sekretariatet udarbejder tematikker, som Virksomhedsforums medlemmer kan tage stilling til. Temaet igangsættes efter Mikrovirksomheder 2, som afrapporteres på Virksomhedsforums møde den 29. maj.
 • Implementering af Virksomhedsforums forslag:
 • Temaforslaget bliver brugt som input og inspiration til analysen af Virksomhedsforums resultater, der sættes i gang på baggrund af workshoppen den 7. november.

Følgende temaer er trukket af forslagsstiller:

  • Grænseoverskridende handel
 • Udvikling af nye metoder

Drøftelse af forslag fra fast track katalog v. formanden

Følgende 8 forslag sendes videre til regeringen uden ændringer:

Følgende forslag sendes ikke videre til regeringen:

 • Forslag 4:Lempelse af revisionspligten

Begrundelse: Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark, Danske Rederier og FSR støtter ikke forslaget.

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

 • Forslag 6: Optimering af skattekontoen II
 • Forslag 10: Sagsbehandlingsområdet: Skat- skatteankestyrelsen

Kommunikationsaktiviteter v. formanden

Formanden orienterede kort om, at Virksomhedsforum er nævnt i 46 artikler siden sidste møde – dvs. i perioden 7. november 2018 – 31. januar 2019.

Afrunding v. formanden

Formanden afsluttede mødet og nævnte, at 23. møde for Virksomhedsforum er onsdag den 29. maj 2019 fra kl. 09.00-13.00.

Sekretariatet vil fremsende en dato for 24. møde i efteråret 2019.