Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde den 2. februar 2017

Dagsorden

 • Velkomst v. formanden
 • Orientering fra sekretariatet, vedr. bl.a. udvidet mandat for Virksomhedsforum og nyt fra REFIT Platform
 • Gennemgang af forslag under temaet ”Turisme” v. Sune K. Jensen (DI), bilag 1
 • Gennemgang af ”fast track” forslag, herunder forslag vedr. Digital Post fra Digitaliseringstemaet v. formanden, bilag 2
 • Indlæg fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen
 • Temaer v/ formanden, herunder:
  • Status på igangværende temaer v/sekretariatet
  • Drøftelser af liste med kommende temaer, bilag 3
 • Drøftelse af strategi for Virksomhedsforum v/ formanden
 • Afrunding v. formanden

Velkomst v. formanden

Formanden orienterede om, at journalist Orhan Gökcen, DR P1 Orientering ville overvære punkt 3 vedr. gennemgang af forslag under temaet ”Turisme”, med henblik på udarbejdelse af indslag om regelforenkling, som del af en serie af indslag i DR P1 Orientering om afbureaukratisering.

Formanden orienterede om, at Ann Frederiksen, Søren Hoelgaard og Jannicke Schultz-Pedersen er blevet genudpeget som virksomhedsrepræsentanter af ministeren.

Orientering fra sekretariatet, bl.a. vedrørende udvidet mandat for Virksomhedsforum og nyt fra REFIT Platform

Sekretariatet orienterede om tilbagemeldingen fra regeringen på Virksomhedsforums forslag fra april og juni og beklagede, at regeringen ikke har svaret før nu.

Sekretariatet orienterede om, at der udsendes pressemeddelelse snarest vedr. de nye svar fra regeringen, og at medlemmerne ville blive orienteret inden udsendelse. Formanden opfordrede i den anledning medlemmerne til at lave opfølgende kommunikation.

Sekretariatet orienterede om det nye regeringsgrundlag, og det deri udvidede mandat for Virksomhedsforum, som giver forummet mulighed for at stille forslag, der medfører et begrænset provenutab. Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejdede en liste over tidligere forslag, som var blevet afvist af regeringen pga. provenutab.

Sekretariatet orienterede om arbejdet i REFIT-platformen. Franz Timmermanns har sendt et brev til REFIT-platformen, hvor der kvitteres for platformens indspil til kommissionens arbejdsprogram, hvor dagsordenen om bedre regulering fylder forholdsvist meget. Sekretariatet for REFIT-platformen har desuden sendt et brev til Virksomhedsforum, hvor der kvitteres for det input forummet har leveret til REFIT-platformens arbejde.

Sekretariatet orienterede om hjemmesidens nye funktioner, herunder den nye og forbedrede søgefunktion, som gør det lettere at fremsøge tidligere forslag og svar.

Gennemgang af forslag under temaet ”Turisme” v. Sune K. Jensen (DI),

Virksomhedsforum behandlede 37 forslag under temaet ”Turisme” og besluttede at oversende alle 37 forslag til regeringen.

36 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 1: Enklere procedurer for besætningsskift ved krydstogt
Forslag 2: Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister
Forslag 3: Afskaf regel om ilandsætningstilladelse
Forslag 4: Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest
Forslag 5: Provianteringscertifikat på engelsk
Forslag 6: Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter
Forslag 7: T1 postkasse ved krydstogtsterminal
Forslag 8: Mulighed for opslag i NCTS på virksomhedsnavn / CVR-nummer
Forslag 9: Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav
Forslag 10: Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer
Forslag 11: Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser
Forslag 12: Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol
Forslag 13: Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen
Forslag 14: Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen
Forslag 15: Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen
Forslag 16: Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer
Forslag 17: Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang
Forslag 18: Enklere krav til dokumentation af vand der anvendes i produktionen på hoteller
Forslag 19: Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet
Forslag 20: Bagatelgrænse ved VVM-screening
Forslag 21: Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning
Forslag 22: Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder
Forslag 23: Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur
Forslag 24: Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove
Forslag 25: Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger
Forslag 26: Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools
Forslag 27: Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol
Forslag 28: Mere passende regler for kontrol og godkendelse af ”særlige forlystelser” af mindre avanceret karakter og omfang på campingpladser mv.
Forslag 29: Højere beløbsgrænse for spilafgift
Forslag 30: Opkræv stykafgiften samtidig med spilleafgiften for spilleautomater
Forslag 31: Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater
Forslag 32: Præcisering af spilafgiftsloven
Forslag 33: Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forlystelser
Forslag 34: Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift
Forslag 35: Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere
Forslag 37: Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere

1 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 36: Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks

Gennemgang af ”fast track” forslag, herunder forslag vedr. Digital Post fra Digitaliseringstemaet v. formanden.

Virksomhedsforum behandlede 11 fast track forslag og besluttede at oversende 8 forslag.

7 forslag blev sendt til regeringen uden ændringer:

Forslag 2: Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byen
Forslag 4: Handel med brugte genstande - Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner

Forslag 5: Reminder om udløb af alkoholbevilling
Forslag 8: Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder
Forslag 9: Flere oplysninger i notifikationsmails og sms’er fra Digital Post
Forslag 10: Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger
Forslag 11: Løbende tilpasning af næste generation af Digital Post

1 forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 1: Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark.

2 forslag udskydes med henblik på yderligere revidering inden eventuel senere behandling i Virksomhedsforum:

Forslag 3: Samling af offentligt myndighedsansvar for udenlandsk arbejdskraft
Forslag 7: Fjernelse af virksomhedernes udlæg af udgifterne til skolehjem

1 forslag sendes ikke til regeringen:

Forslag 6: Mulighed for autorisation af mere end én revisor / rådgiver ad gangen for virksomheder på SKATs hjemmeside.

Indlæg fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen

Ministeren og Virksomhedsforum drøftede det hidtidige og fremtidige samarbejde, herunder udvidelsen forummets mandat.

Temaer v/ formanden, herunder:

Status på igangværende temaer v/sekretariatet

Sekretariatet oplyste, at arbejdsgruppen vedr. digitalisering har besluttet at holde fokus på tre overordnede områder:

 • Overordnede tværgående forslag, fx krav om brugertest før offentlige systemer sættes i drift.
 • Nemrefusion, udvalgte indberetninger til Danmarks Statistik, e-indkomst, selvangivelse for fonde og selskaber, efteruddannelse.dk.
 • Øvrige forslag fra arbejdsgruppens medlemmer. Der er frist den 10. februar 2017 for fremsendelse af forslag vedr. dette punkt.

Drøftelser af liste med kommende temaer.

 • Der nedsættes i februar en arbejdsgruppe vedr. transportteamet.
 • Det drøftes på næste møde, hvilke temaer Virksomhedsforum skal arbejde med efter mødet den 11. oktober 2017.

Drøftelse af strategi for Virksomhedsforum v/ formanden

Den strategiske retning for Virksomhedsforums videre arbejde blev drøftet.

Afrunding v. formanden

Virksomhedsforum opfordres til at komme med input til årsrapporten, som sekretariatet går i gang med at udarbejde nu.