Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 2. februar 2015

Dagsorden

 1. Velkomst og præsentation af nyt medlem v. formanden
 2. Tilbagemelding fra regeringen på forslag fra temaet om ”forenkling af EU-regulering” samt på fast track forslag v. projektteamet
 3. Orientering om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og mål om byrdelettelser for 2 mia. i 2020 jf. ”Aftale om en Vækstpakke” (juni 2014) v. projektteamet
 4. Gennemgang af ”fast track” forslag v. formanden
 5. Pause (10 min)
 6. Gennemgang af temaet ”Barrierer for vækst” v. Sidsel Dyrholm Holst, DI
 7. Drøftelse af kommende temaer v. formanden
 8. Afrunding v. formanden

Beslutningsreferat


Punkt 1: Velkomst og præsentation af nyt medlem

 • Søren Hoelgaard Justesen, bl.a. stifter og adm. direktør i Natur Energi, blev præsenteret som nyt medlem.
 • Formanden orienterede om mødet med førstenæstformand for Kommissionen, Frans Timmermans, kommissær for bl.a. bedre regulering. Frans Timmermans havde på mødet givet udtryk for stor interesse i erfaringerne fra Virksomhedsforum, herunder ”følg-eller-forklar-princippet”.
 • Endelig orienterede Sidsel Dyrholm Holst om et DI-arrangement med deltagelse af bl.a. Frans Timmermans, Michael Ring og Janicke Schultz-Petersen, hvor indsatsen for bedre regulering på EU-niveau og erfaringerne fra Virksomhedsforum også blev drøftet.

Punkt 2: Tilbagemelding fra regeringen på forslag

 • På seneste møde sendte Virksomhedsforum i alt 37 nye forslag til regeringen – 9 fast track forslag og 28 forslag vedr. EU-regulering.
 • Regeringen har behandlet disse forslag efter følg-eller-forklar princippet samt to yderligere forslag, som tidligere er fremsendt til regeringen, men først besvares nu. Det drejer sig om ”En samlet registrering af flere bedrifter” og ”SKAT’s dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land”.
 • Det fremgår af regeringens svar, at regeringen går videre med 35 forslag, som primært skal skabe forenklinger på EU-niveau. 3 forslag gennemføres ikke, og 1 forslag behandles fortsat.
 • Det betyder, at regeringen svarer positivt på 92 pct. af de behandlede forslag.
 • Størstedelen af forslagene vedrører EU-regler. For disse forslag forventes gennemførelsen at tage længere tid end forslag, som kan gennemføres i nationalt regi.
 • Der vil blive arbejdet på gennemførelse af forslagene ad forskellige kanaler, både bilateralt for at søge opbakning i andre medlemsstater og i rådsarbejdsgrupper, rådsmøder mv.
 • Regeringen arbejder fortsat for, at Kommissionen forpligtes til et ”følg eller forklar”-princip i forhold til konkrete regelforenklingsforslag.


Punkt 3: Orientering om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og mål om byrdelettelser for 2 mia. i 2020 jf. ”Aftale om en Vækstpakke” (juni 2014).

 • Det fremgår af ”Aftale om en vækstpakke” fra juni 2014, at mandatet for Virksomhedsforum udvides til at dække erhvervsøkonomiske byrder.
 • Der fremgår desuden en målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015, samt at der indføres styrkede konsekvensvurderinger af ny lovgivning.
 • Alle disse initiativer har afsæt i forslag fra Virksomhedsforum.
 • Projektteamet uddybede betydningen af disse ændringer (præsentation vedlagt).

Punkt 4: Gennemgang af ”fast track” forslag

Virksomhedsforum behandlede 18 fast track forslag. Det blev besluttet at sende 11 forslag videre til regeringen.

4 forslag blev vedtaget uden ændringer. Det drejer sig om

 • Returgods på særtransporter
 • Virksomhedshenvendelser vedrørende de minimis støtte
 • Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk
 • Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud.

7 forslag blev revideret inden fremsendelse til regeringen. Det drejer sig om:

 • Affaldsgebyret
 • Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil
 • Ensretning af hastighedsgrænser i byerne
 • Udvide ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU
 • Procedure for ansøgning om SVU- og VEU-godtgørelse
 • Sygedagpenge refusion
 • Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg

4 forslag blev udskudt til senere behandling. Det drejer sig om:

 • Længere overgangsordning for holdbarhedsmærket ”bedst før” (der erstatter ”mindst holdbar til)
 • Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus
 • Præcisering af ferieoptjening af personalegoder
 • Udnyttelse af bioforgasset affald på landbrugsjord.

3 forslag blev afvist og sendes ikke til regeringen. Det drejer sig om:

 • Sygedagpengeforsikring for selvstændige
 • Proportionalitet i støttenedsættelse på krydsoverensstemmelsesområdet, og regulering af støttenedsættelsessystemet, så der indføres et fast loft for bødestørrelser
 • Ligestilling af virksomheder inden for og uden for EU’s CO2-kvotesystem.


Punkt 6: Gennemgang af temaet ”Barrierer for vækst”.

Virksomhedsforum behandlede 36 forslag inden for temaet om barrierer for vækst. Det blev besluttet at sende 27 forslag videre til regeringen.

12 forslag blev vedtaget uden ændringer. Det drejer sig om:

 • Key account manager / ”112” linie for små og nystartede virksomheder
 • Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart
 • Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber
 • Oprettelse af NemID: Kategorier
 • Offentlige myndigheder skal betale til tiden
 • Selvbetjening på engelsk
 • Bedre overblik over offentlige støttemuligheder
 • Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Nulindberetning af løn
 • Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet
 • Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed
 • Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse.

15 forslag blev revideret inden fremsendelse til regeringen. Det drejer sig om:

 • Startpakke til iværksættere
 • Bedre vejledning ved oprettelse af NemID
 • Betalingsfrist for offentlige myndigheder
 • Nedetider på Virk.dk
 • Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger
 • Længere momskredittider for SMV’er
 • Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere
 • Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark
 • Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering
 • Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen
 • Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer
 • Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer
 • Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn
 • Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser
 • Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides.

3 forslag blev udskudt til senere behandling. Det drejer sig om:

 • Modernisering af iværksætterkonto-ordningen
 • Udenlandsk arbejdskraft til startups
 • Nemmere procedure ved oversættelse af virksomhedsdokumenter til andre sprog. Virksomhedsforum bad på mødet om at få afklaret, hvad de igangværende ændringer har af konsekvenser for forslaget. På den baggrund blev forslaget udskudt. (Som en del af regelforenklingsprocessen for virksomheder er lovgivningen vedrørende beskikkelse af translatører under revidering og kommer på økonomiudvalget i februar. Hvis ændringerne til lovgivningen gennemføres vil det bevirke, at der ikke fremover vil være beskikkede translatører. Hvordan legaliseringsprocessen fremover vil forløbe, såfremt afskaffelsen af offentligt beskikkede translatører bliver gennemført, er stadig uafklaret.)

Der udarbejdes desuden et selvstændigt forslag om udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger på domstolenes område.

6 forslag blev afvist og sendes ikke til regeringen:

 • Indbetaling på baggrund af SKAT’s estimering af overskud
 • SKAT’s bemærkninger på overførsler
 • Muligt at indbetale moms og skat før tid
 • Nye (fx sociale) forretningsmodeller (”disruptive industries”) - afklaring af de gældende regler
 • Øget fokus på muligheden for børsnotering af SMV’er gennem skræddersyede prospektstørrelser og effektive godkendelsesprocedurer i Finanstilsynet (efterfølgende trukket af forslagsstiller)
 • Virksomheder skal have ret til en bankkonto.


Punkt 7: Drøftelse af kommende temaer

 • På mødet d. 3. juni 2015 behandles et tema om ”kontrol og tilsyn”.
 • Derudover drøftes, hvordan arbejdet i Virksomhedsforum kan styrkes fremover.


Mødedeltagere


Formand

 • Michael Ring, administrerende direktør i Stelton A/S


Repræsentanter fra virksomheder

 • Ann Frederiksen, økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Camilla Ley Valentin, medstifter og CCO i Queue-it
 • Janicke Schultz-Petersen, indehaver og direktør i MJK Automation
 • Søren Boas, stiftsforvalter Vallø Stift
 • Søren Hoelgaard Justesen Stifter og adm. direktør i Natur Energi


Repræsentanter fra organisationer

 • Ane Buch, Håndværksrådet, administrerende direktør
 • Mads Eriksen, FTF, konsulent
 • Finn R Larsen, AC, formand
 • Berit Toft Fihl (stedfortræder for Fini Beilin, DA, direktør)
 • Jannik Bay, Landbrug & Fødevarer, erhvervspolitisk chef
 • Leo Lybæk Hansen (stedfortræder for Lizette Risgaard, LO, næstformand)
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv, underdirektør
 • Susanne Dolberg Finansrådet, underdirektør
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI, chef for MMV & Entrepreneurship
 • Tom Sønderup FSR, statsautoriseret revisor, partner og CEO i Sønderup I/S
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri, erhvervspolitisk chef

Medlemmer med særlige kompetencer indenfor erhvervsregulering og forenkling

 • Paul Mollerup, adm. direktør, Danske Advokater


Projekttemaet

 • Lisbet Dyerberg, Erhvervsjuridisk direktør, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Andreas Rahlf Hauptmann, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Lars Bang Meile, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Bjarke T. Petersen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Katrine Josefsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Trine My Thygaard-Nielsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen