Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 8. december 2015

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Orientering fra projektteamet, herunder tilbagemelding fra regeringen på forslagene fra mødet i september
 3. Gennemgang af temaet ”Indspil til regeringens målsætning om at lette erhvervslivets byrder med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020”
 4. Pause
 5. Gennemgang af ”fast track” forslag
 6. Drøftelse af kommende brancher og temaer
 7. Deltagelse af ministeren
 8. Afrunding

Beslutningsreferat

Punkt 1: Velkomst

 • Mødeleder Betina Hagerup orienterede om, at Michael Ring har besluttet at trække sig som formand for Virksomhedsforum. En række medlemmer beklagede afgangen og udtrykte stor tilfredshed med formandens arbejde og engagement i Virksomhedsforum.
 • Medlemmerne blev orienteret om status for ”Væk med Bøvlet” kampagnen, som erhvervs- og vækstministeren i oktober bad Virksomhedsforum om at gennemføre. Kampagnen har allerede givet mere end 300 henvendelser om regler, der giver bøvl. Kampagnen løber året ud, og projektteamet udarbejder derefter en endelig opgørelse. På baggrund af de foreløbige positive resultater blev det besluttet fremadrettet at overveje lignende kampagner.
 • Den kommende Årsrapport for Virksomhedsforum, som udarbejdes af projektteamet frem mod næste møde blev drøftet. Det blev besluttet, at Årsrapporten bl.a. skal indeholde:
 • Præsentation af Virksomhedsforums samlede resultater.
 • Information om EU’s forenklingsplatform REFIT, herunder kobling til regeringens nedsatte Implementeringsudvalg og Implementeringsråd.
 • Opfølgning på anbefalingerne i den seneste årsrapport samt nye (evt. videreførte) anbefalinger til regeringen
 • Oversigt over implementering af forslag – bl.a. opdelt på ministerier og over tid.
 • Synliggørelse af processen for Virksomhedsforums arbejde.
 • Projektteamet vil tage kontakt til medlemmerne med henblik på bl.a. citater til rapporten

Punkt 2: Orientering fra projektteamet, herunder tilbagemelding fra regeringen på forslagene fra mødet i september

 • Projektteamet orienterede om status på EU’s Regelforenklingsplatform (REFIT), hvor første møde oprindeligt var fastlagt til november 2015, men er udskudt til 2016. Platformen består af to grupper: En gruppe bestående af repræsentanter fra de enkelte medlemslande (hvor Lisbet Dyerberg er dansk repræsentant) og en gruppe bestående af interessenter fra virksomheder og organisationer (”stakeholder” gruppen). Kommissionen arbejder på at udpege de 20 interessenter, som skal sidde i ”stakeholder” gruppen. Der er allerede nu etableret en platform på Kommissionen hjemmeside til indsendelse af forenklingsforslag under overskriften ”Lighten the load - Have your say”.
 • Virksomhedsforum sendte efter sidste møde i september 28 forslag til regeringen, som regeringen nu har besvaret. Dertil kommer 8 forslag som tidligere er fremsendt til regeringen, men som først besvares endeligt nu (herunder et forslag som ændrer status fra gennemføres delvist til gennemføres helt, og som ikke er medtaget i tallene neden for).
 • 11 forslag gennemføres helt
 • 7 forslag gennemføres delvist
 • 4 forslag gennemføres ikke.
 • 13 forslag behandles yderligere med henblik på senere besvarelse.
 • Det betyder, at regeringen gennemfører 82 pct. af de behandlede forslag helt eller delvist.
 • Projektteamet orienterede om regeringens indførelse af to fælles ikrafttrædelsesdatoer som betyder, at erhvervsrettede regler kun må træde i kraft to gange om året, den 1. januar og den 1. juli. De nye regler bliver offentliggjort på Virk.dk en måned før. Flere medlemmer gav udtryk for tilfredshed med initiativet og understregede, at vejledninger til de nye regler også bør offentliggøres i god tid inden reglerne træder i kraft.

Punkt 3: Gennemgang af temaet ”Indspil til regeringens målsætning om at lette erhvervslivets byrder med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020”

 • Virksomhedsforum behandlede et katalog med 19 forslag med tilhørende underforslag. Det blev besluttet at sende 18 af de 19 forslag til regeringen. Enkelte underforslag blev taget ud blandt de 18, jf. nedenfor. Herudover besluttede Virksomhedsforum at tilføje et yderligere forslag jf. nedenfor.
 • Følgende hele forslag sendes ikke videre til regeringen:
 • G-dage.
 • Følgende delforslag sendes ikke til regeringen:
 • Lempelser af administrative byrder ved virksomheders aflæggelse af regnskab og revision: Forslag 1 ”Yderligere lempelse af revisionspligten”.
 • Lempelser af administrative byrder ved virksomheders momsindberetninger: Forslag 2, ”Opdatering af EU Momsinformationssystemet (VIES)” blev taget ud, da regeringen netop har svaret, at forslaget gennemføres delvist.
 • Forslag 3, ”Mere attraktiv simpel regel for beregning af kantinemoms” blev taget ud, da regeringen netop har svaret, at forslaget ikke gennemføres.
 • Følgende revideres inden oversendelse til regeringen.
 • Særlige sygedagpengeregler for vikarer: Projektteamet uddyber forslaget med, at vikarer stadig skal være sikret.
 • Affald og affaldsgebyrer: Forslag 1, ”Ensartede affalds- og tilsynsregler på tværs af kommuner” justeres, så det går på ensartet beregningsmetode. Forslaget suppleres med formulering om, at det ikke må ske på bekostning af arbejdsmiljø og miljø.
 • Dansk implementering og administration af import- og eksportreglerne for affald: Forslaget suppleres med formulering om, at det ikke må ske på bekostning af arbejdsmiljø og miljø.
 • Miljøregler: Forslaget suppleres med formulering om, at det ikke må ske på bekostning af arbejdsmiljø og miljø.

 • Følgende nye forslag tilføjes.
 • Analyse af beløbsgrænser, der ikke systematisk bliver reguleret
 • Arbejdsmiljøforslaget blev drøftet, og det blev besluttet at LO og DA arbejder på at opnå enighed om fælles formulering mhp. eventuel oversendelse til regeringen.

Punkt 5: Gennemgang af ”fast track” forslag

 • Følgende forslag sendes til regeringen uden ændringer:

1. Lettelse i honorarindberetningspligt
2. Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion
5. CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST
6. Omvendt betalingspligt ift. moms
7. Erstatningsnummerplader ved skader
10. Lukning af selskaber efter selskabslovens § 216
12. Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere
14. Bedre håndtering af el- og vandafgift for turisme erhvervet
15. Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande
17. Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft
18. Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om ”nærmeste toldsted”
19. Afskaffelse af manuelle registreringskort
21. Lempelser af regler for skiltning
23. Hobbybiavl for efterlønsmodtagere
24. Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri
26. Krav om ansøgning om sprængningstilladelse indenfor særlige tidsrum
28. Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet
29. Lettere anmeldelse af gravearbejde

Følgende forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

3. Betalingsfrist ved indbetaling af moms og A-skat
8. Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt
22. Større fleksibilitet ift. midlertidige parkeringstilladelser

Følgende forslag sendes ikke videre til regeringen:

4. Udbetaling af feriepenge sammen med løn
9. Aflevering af erhvervsaffald
11. Etablering af finansieringsmulighed i forbindelse med ansøgning om vognmandstilladelse
13. Ens momsfradrag på betaling af broafgift for erhvervskørsel
20. Elektronisk overførsel af overnatningstal til Danmarks Statistik
25. Krav om overholdelse af køre- hviletidsregler for betonblandere
27. Krav om betaling af moms for ydelser til konkursramte virksomheder

Punkt 6: Drøftelse af kommende brancher og temaer

 • Mulige nye temaer, herunder branchetemaer blev drøftet. På baggrund af drøftelsen foreslås følgende temaer:
 • Mødet 2. marts 2016: Dagligvarebranchen (igangsat) samt opsamling på væk med bøvlet kampagnen
 • Mødet 7. juni 2016: Cirkulær økonomi / ressourceeffektivitet og opsamling på væk med bøvlet kampagnen
 • Mødet 25. oktober 2016: Jordbrug (i bred forstand – indhold vil blive konkretiseret yderligere).

Punkt 7: Deltagelse af ministeren

 • Erhvervs- og vækstministeren takkede medlemmerne for deres indsats og de mange forslag, som Virksomhedsforum har sendt til regeringen siden oprettelsen.
 • Ministeren gav udtryk for stor tilfredshed med Virksomhedsforum, som derfor videreføres. Ministeren oplyste, at regeringen er i færd med at se på et revideret kommissorium for Virksomhedsforum.
 • Ministeren og medlemmerne drøftede arbejdet i Virksomhedsforum.

Punkt 8: Afrunding

 • Næste møde er onsdag den 2. marts 2016 kl. 8.30 til 12.