Spring navigation over
Indhold start

Beslutningsreferat af møde den 29. oktober 2013

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden og præsentation af dagens program
 2. Årsrapporten v. formanden
 3. Tilbagemelding fra regeringen på de seneste 11 forslag og status på de kommunale forslag v. projektteamet
 4. Gennemgang af første del af temaet ”Arbejdsmiljø” og arbejdet med anden del frem mod næste møde v. Sidsel Dyrholm Holst (bilag 1)
 5. Gennemgang af temaet ”Statistik” (bilag 2) v. Janicke Schultz-Petersen
 6. Pause
 7. Ministeren deltager
 8. Gennemgang af ”fast track” forslag v. projektteamet (bilag 3)
 9. Prioritering af kommende temaer v. formanden (bilag 4)
 10. Afrunding og opgaver frem mod næste møde v. formande

Beslutningsreferat

Punkt 2

 • Årsrapporten blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Punkt 3

 • Virksomhedsforum fik en status på svar fra regeringen på de 11 ”fast-track” forslag. De kommunale forslag, som blev sendt til regeringen efter mødet i juni 2013, vil blive behandlet i en arbejdsgruppe med deltagelse af KL.
 • Nogle medlemmer gav udtryk for, at nogle svar er uklare, og at det i en række tilfælde er vanskeligt at se, at der reelt gøres noget for at forenkle området. Det blev besluttet at overveje at genbesøge visse forslag – fx hvis regeringens implementering ikke løser problemet for virksomhederne. I sådanne tilfælde kan forslaget omformuleres og genfremsættes.
 • Projektteamet orienterede om, at regeringen udarbejder en status over implementering af forslag, som vil fremgå i redegørelsen til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen til marts.

Punkt 4

 • Ni forslag vedr. arbejdsmiljø blev vedtaget uden bemærkninger og sendes til regeringen.

Punkt 5

 • Det blev besluttet at sende 28 forslag vedr. statistik til regeringen.
 • Af de oprindelige forslag blev det besluttet at udskyde forslaget ”ERP-systemer forberedt til standard indberetninger til Danmarks Statistik og SKAT” til et kommende regnskabstema.
 • Et nyt forslag vedr. ”Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU” blev vedtaget.
 • Følgende forslag blev uddybet/revideret på baggrund at kommentarer på mødet: ”Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik”, ”Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder”, ”Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester”, ”Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed” og ”Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation”.

Punkt 7

 • Ministeren takkede Virksomhedsforums medlemmer for deres indsats og gav udtryk for, at det var vigtigt for ham og regeringen, at indsatsen fører til resultater. Derfor vil status på gennemførelsen af forenklingerne blive offentliggjort til foråret.
 • Ministeren orienterede om regeringens kommende arbejde med en strategi for Danmark som produktionsland og opfordrede Virksomhedsforum til at komme med input til dette arbejde.

Punkt 8

 • Det blev besluttet at sende 23 ”fast-track” forslag til regeringen.
 • Af de oprindelige forslag blev det besluttet at udskyde forslaget vedr. ”Opdatering af bogføringsvejledning mv.” til et kommende regnskabstema.
 • Følgende forslag sendes ikke videre: ”Feriegodtgørelse til fratrådte medarbejdere” (udgår indtil videre) og ”Processen med at søge uddannelsestilskud for VEU” (skal uddybes).
 • Følgende forslag blev uddybet på baggrund at kommentarer på mødet og skriftligt input fra medlemmer: ”Kontantløs betaling”, ”Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer” og ”Forenkling og ensretning af krav til brandsikring i højlagre”.

Punkt 9

 • Anden del af arbejdsmiljøtemaet skal drøftes på mødet den 25. februar 2014. Derudover blev det drøftet eventuelt at sætte miljøområdet på som tema samt at Virksomhedsforum vil følge ministerens opfordring og komme med input til strategien for Danmark som produktionsland. Derudover var der ønsker om at følgende områder skulle være temaer på kommende møder: ”kontrol og tilsynsbesøg”, ”fødevareregulering” og ”skatter og afgifter” og at ”regnskab og bogføring” kommer på som tema til mødet den 18. juni 2014.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

Virksomheder

 • Janicke Schultz-Petersen, Indehaver og direktør i MJK Automation
 • Peter Nannestad (stedfortræder), Deloitte
 • Helge Kaltoft, Bestyrelsesformand i Time Management System

Organisationer

 • Karen Skytte, AC
 • Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI
 • Tom Sønderup FSR, statsautoriseret revisor, partner og CEO i Sønderup I/S
 • Jens Krogstrup (stedfortræder) FTF
 • Lars Magnus Christensen (stedfortræder), Håndværksrådet
 • Jannik Bay, Landbrug & fødevarer
 • Leo Lybæk Hansen (stedfortræder) LO
 • Jan Fritz Hansen, Rederiforeningen

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden
 • Paul Mollerup, Administrerende direktør Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Projektteamet

 • Henrik Sass Larsen, erhvervs- og vækstminister
 • Katrine Winding, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Lotte Hviid Melsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Bjarke Thorbjørn Petersen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Katrine Josefsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen