Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 4. oktober 2012

Dagsordenen på mødet var følgende

1. Velkomst v. formanden

 • Formål og mandat for Virksomhedsforum
 • Målsætning for Virksomhedsforum
 • Kommunikation - herunder hjemmesiden enklereregler.dk
 • Forslagene - hvordan er de opdelt

2. Drøftelse af forslag v. formanden og projektteam

 • Forslag som kan sendes til regeringen
 • Forslag uden for mandat

3. Afrunding og opgaver frem mod næste møde v. formanden

Beslutningsreferat

Pkt 1. Velkomst:
- Der var enighed blandt medlemmerne om, at konkrete forslag ikke skal drøftes i pressen, før der er truffet beslutning på møderne i Virksomhedsforum. Udfaldet af møder i Virksomhedsforum kommunikeres umiddelbart efter møderne via hjemmesiden www.enklereregler.dk (som nu er gået i luften) og via formanden. Hjemmesiden spiller en central rolle i at skabe fuld åbenhed om arbejdet i Virksomhedsforum.

- Medlemmerne af Virksomhedsforum opfordres til at kommunikere om indsatsen i deres medlemsblade mv. med henblik på at indhente forslag til Virksomhedsforum. Ligeledes kan medlemmerne kommunikere om de forslag, der er sendt til regeringen og status på disse.

Pkt. 2. Drøftelse af forslag:
- 45 forslag blev behandlet på mødet med henblik på fremsendelse til regeringen. Derudover blev 10 forslag drøftet med henblik på at afklare, om de faldt inden for Virksomhedsforums mandat. Det blev besluttet at sende 40 forslag videre. De kan findes på admincontrol og på www.enklereregler.dk.

- Det blev besluttet at følgende forslag skal uddybes inden endelig behandling i Virksomhedsforum:

 • 1.15 om Forenkling af praktikpladspræmie ordningen: Forslaget uddybes med henblik på at præcisere de administrative byrder ved ordningen.
 • 3.5 om forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projek-ter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer: Forslaget suppleres af et nyt forslag der vedrører der vedrører forenkling af den relevante EU regulering på området.
 • 4.3 om udlevering af skriftligt materiale om tillægsforsikringer inden købet: Forslaget uddybes med fokus på, at formålet med forslaget opretholdes ved en forenkling.
 • 9.1, 9.4 og 9.8 om fedtafgiften: Forslagene uddybes med henblik på at præcisere de administrative byrder ved ordningen og behandling af forslagene udskydes til mødet i december.
 • 3.3, 5.1, 6.5, 6.6, 6.14 og 7.14 uddybes med henblik på at klargøre, at de falder indenfor Virksomhedsforums mandat.
 • 6.22 om dansk berigelsespraksis samt 7.23 om dansk ftalatbekendtgørelse vil indgå i det kommende tema om "gold plating" / overimplementering af EU regler.

- Følgende forslag blev vurderet at være uden for Virksomhedsforums mandat og indgår ikke i det videre arbejde: 6.15 om afskaffelse af brugerbetaling på eksportcertifikater, 7.7 om vandsektorloven, adskillelse af myndighed og drift samt gennemførelse af sideordnede opgaver samt 15.1 om forenkling af reglerne for benzinforhandlerkontrakter.

Pkt. 3. Afrunding og opgaver frem mod næste møde v. formanden:
- Der var enighed om, at det er Virksomhedsforums opgave at gøre opmærksom på udfordringer for virksomhederne og komme med eventuelle forslag til forenklinger. Det blev besluttet, at det ikke vurderes at være Virksomhedsforums opgave at skitsere, hvordan formålet med lovgivningen kan opnås på alternative måder samt at afdække myndigheders/interessenters holdninger til forslag, inden de drøftes i Virksomhedsforum/sendes til regeringen.

- Det blev endvidere besluttet, at forenklingsforslag som er foreslået i andre ministeriearbejdsgrupper, regeringsudvalg og lignende godt kan stilles i Virksomhedsforum.

- Det blev bragt op, om Virksomhedsforum kan beskæftige sig med ny lovgivning, som er på vej. Der var enighed om, at Virksomhedsforum ikke skal være høringspart, og at medlemmerne kan give deres input i den almindelige høringsproces.

- Nogle medlemmer forhørte sig om muligheden for at drøfte regeringens tilbagemelding på forslag fra Virksomhedsforum. Det blev besluttet fremover at have drøftelse heraf som et fast punkt på dagsordenen.

- Virksomhedsforum vil fremover arbejde i to spor: et fortsat "fast track" spor og et tema / område spor. De første to temaer, som behandles på mødet d. 17. december, er

 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Genbrug af data.

- De to næste temaer, som behandles på mødet d. 18. marts, er:

 • Overimplementering af EU regler ("Gold Plating")
 • Kommunal implementering af regler (herunder sagsbehandling).

- Virksomhedsforums drøftelse af hvert tema forberedes af projektteamet i samarbejde med et eller flere medlemmer fra Virksomhedsforum. De øvrige medlemmer sender forenklingsforslag/udfordringer vedrørende de enkelte temaer til projektteamet.

- Næste møde afholdes mandag d. 17. december 2012 kl. 8.30. Der afsættes 4 timer til mødet.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

Virksomheder

 • Ann Frederiksen, Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Helge Kaltoft, bestyrelsesformand i Time Management System
 • Jakob Bøtter, Stifter og partner i Wemind A/S
 • Peter Nannestad, Deloitte (stedfortræder)

Organisationer

 • Erik Jylling, AC
 • Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Jan Fritz Hansen, Rederiforeningen
 • Jens Krogstrup, FTF (stedfortræder)
 • Jannik Bay, Landbrug og fødevarer
 • Ane Buch, Håndværksrådet
 • Lizette Risgaard, LO
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Thomas Møller Sørensen, DI
 • Tom Sønderup, FSR - Danske Revisorer
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Projektteamet

 • Katrine Winding, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Anders Hoffmann, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Bjarke Thorbjørn Petersen, kontorchef og chef for projektteamet, Erhvervsstyrelsen
 • Susanne Bro Lundgren, chefkonsulent, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Sanne Olsen, projektsekretær, Erhvervs- og Vækstministeriet