Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 18. marts 2013

Dagsordenen på mødet var følgende

 1. Velkomst.
 2. Tilbagemelding fra regeringen på de seneste 61 forslag.
 3. Gennemgang af temaet ”Digitalisering”.
 4. Præsentation af forslag vedr. én samlet bogførings-, moms- og regnskabsløsning for nystartede virksomheder.
 5. Gennemgang af temaet ”Implementering af EU-regulering”.
 6. Gennemgang af udskudte forslag fra sidste møde.
 7. Drøftelse af ”implementering af forslag” herunder visning på hjemmesiden.
 8. Drøftelse af Virksomhedsforums eksterne kommunikation.
 9. Kort præsentation af det kommende tema: ”Kommunal implementering og offentlig sagsbehandling”, der skal drøftes på mødet d. 17. juni.
 10. Afrunding og opgaver frem mod næste møde.

Beslutningsreferat

Punkt 2: Tilbagemelding fra regeringen.

 • Formanden gjorde klart, at Virksomhedsforum ikke melder noget ud om regeringens tilbagemelding før medlemmerne har haft mulighed for at se på regeringens svar.
 • Medlemmerne har indtil d. 5. april til at komme med bemærkninger / reaktioner på regeringens svar. Medlemmernes bemærkninger samles og lægges på enklereregler.dk.
 • Målet for virksomhedsforum er fortsat, at 80 % af de forslag der sendes til regeringen gennemføres helt eller delvist.
 • Derfor er det vigtigt, at Virksomhedsforum kommer med gode, gennemarbejdede forslag, hvor det tydeligt fremgår, at der er tale om hensigtsmæssige forenklinger.
 • Flere medlemmer gav udtryk for, at det (udover gennemførelsesprocenten) også er vigtigt at vurdere effekten af gennemførte forslag.
 • Der blev fremført ønske om AMVAB-målinger af forslag fra Virksomhedsforum – både for at vise potentialet af nye forslag og for at vise effekten af gennemførte forslag.
 • Det blev dog også nævnt, at AMVAB-målinger ikke skal fylde for meget, og at det kan være relevant med en mere nuanceret effektmåling.
 • Projektteamet blev bedt om at udarbejde et oplæg til vurdering af potentialet ved forslag og opgørelse af effekten af gennemførte forslag fra Virksomhedsforum på næste møde i juni.
 • LO bemærker, at forslagene fra Virksomhedsforum ikke kan siges at være gennemarbejdede forslag, da der ofte ikke ligger dokumentation, eksempler på, hvorfor/hvordan der er tale om problemer/uhensigtsmæssigheder og at udvalget derfor oftere burde efterspørge dokumentation for ”ønskerne”.


Punkt 3: Gennemgang af temaet ”Digitalisering”.
Det blev besluttet at sende 21 forslag til regeringen med følgende ændringer / bemærkninger:

 • 4. Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger. Det tilføjes i forslaget, at myndigheder på alle blanketter skal angive et estimat for, hvor lang tid det tager at udfylde.
 • 6: Indberetning af fædreorlov på virk.dk. Det understreges, at der er tale om en mulighed.
 • 7: Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT. Uddybes med eksempel fra Jacob Bøtter.
 • 9: Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang. Det tydeliggøres, at der er tale om NemID erhverv.
 • 13: Digitalisering af offentlige udbud. Den del af forslaget, der vedrører selve vurderingsprocessen / -modellen, udgår.
 • 14: Digitalisering (AMU og VEU). Til punktet om informationspligt til medarbejdere om ansøgning af godtgørelse tilføjes det, at en lignende pligt på sygedagpengeområdet er blevet fjernet. FTF og LO kan ikke støtte de dele af forslaget der går på, at virksomhedernes informationspligt til medarbejderne om, at der er søgt godtgørelse, fjernes samt, at vejledning om anvendelsen af systemet sker uden omkostninger for virksomhederne.
 • 15: Forenkling af indberetning af batterier. Udbygges med reference til tidligere sendte forslag vedrørende at kunne tilgå DPA-systemet på virk.dk
 • 21: Skats hjemmeside – problem med sessioner der udløber. Det tilføjes, at systemet alternativt automatisk kan gemme en kladde, så brugeren ikke mister indtastet data.
 • 22: Dokumentationsrapport på VIRK.dk. Koordineres med forslag fra EU-temaet vedr. udbud.

Det var vurderingen, at forslag nr. 12: ”Der er for mange generelle og papirbaserede løsninger for virksomhederne” kan styrkes ved en uddybning. Forslaget udskydes derfor til senere behandling.


Punkt 4: Præsentation af forslag vedr. én samlet bogførings-, moms- og regnskabsløsning for nystartede virksomheder.

 • Flere medlemmer støttede idéen bag forslaget, men gjorde samtidig klart, at de så en række udfordringer med forslaget i relation til den konkrete udformning af en løsning.
 • Det blev besluttet at sende forslaget som et visions-/skitseforslag.

Punkt 5: Gennemgang af temaet ”Implementering af EU-regulering”.
Der var fortsat enkelte udeståender med ”præamblen” til temaet, som den nedsatte arbejdsgruppe fik mandat til at afklare.

Det blev besluttet at sende 36 forslag til regeringen med følgende bemærkninger / ændringer:

 • 1: ”Følg eller forklar” princip ifm. implementering af EU-regulering. LO var betænkelig ved, om forslaget indebærer en yderligere høringsproces og ønskede forslaget udskudt til senere behandling. Det er præciseret i forslaget, at det ikke indebærer en ”dobbelthøring”, men LO kan fortsat ikke støtte forslaget.
 • 2: Fortolkning af udbudsreglerne (LO undlod stillingstagen).
 • 4: Særegen dansk fortolkning af Novel Food reglerne. (LO undlod stillingstagen).
 • 5: Fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne. (LO undlod stillingstagen).
 • 6: Fortolkning af Kalvedirektivet. (LO undlod stillingstagen).
 • 7: Habitatdirektivet. (LO undlod stillingstagen).
 • 8: Ensartet procedure for etablering af whistleblowing ordninger i EU. Flere medlemmer var imod forslagets del 2 om mulighed for, at virksomheden selv definerer, hvad der må indberettes om i deres whistleblower-ordning. Denne del udgår.
 • 9: Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater. Der kunne ikke opnås enighed om forslaget som oprindeligt formuleret. Forslaget ændres til, at Miljøstyrelsen undersøger, hvorvidt den ønskede højere beskyttelse af bl.a. danske forbrugere og erhvervslivet kan forventes opnået gennem indførelsen af regler om tidligere udfasning af de fire nævnte ftalater. LO kan dog fortsat ikke støtte forslaget efter denne ændring og ønskede forslaget udskudt.
 • 10: Fortolkning af EU-regler vedr. artikel 33 i Reach. (LO mente dette spørgsmål skal udskydes og undlod stillingstagen).
 • 11: Forenklet implementering af Seveso-direktivet (LO mente dette spørgsmål skal udskydes og undlod stillingstagen).
 • 12: Tilbagetrækning af vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter for små ammoniakkøleanlæg (LO mente dette spørgsmål skal udskydes og undlod stillingstagen).
 • 13: Danske nationale supplerende regler om bly. Det præciseres, at forslaget går på en forenkling, så danske virksomheder fremover kun vil skulle forholde sig til ét regelsæt. (LO mente dette spørgsmål skal udskydes og undlod stillingstagen).
 • 14: Industrielle drivhusgasser (F-gasser). (LO mente ikke forslaget vedrører implementering og undlod stillingstagen).
 • 19: Virksomheder der udfører godshåndtering på havne- og terminalområder bør undtages fra registrering af farligt gods. (LO ønskede yderligere afklaring og forslaget skudt til juni).
 • 20: Dansk berigelsespraksis. (LO undlod stillingstagen).
 • 21: Regler for anvendelse af gødning. (LO undlod stillingstagen).
 • 22: Biavl og afstandskrav. (LO undlod stillingstagen).
 • 23: Arealkrav til økologiske hønsegårde. (LO undlod stillingstagen).
 • 30: Overimplementering af direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (/VD-direktivet). (LO undlod stillingstagen).
 • 32: Dokumentationskrav ved offentlige udbud. Koordineres med forslag fra digitaliseringstemaet vedr. udbud. (LO undlod stillingstagen).
 • 33. Revisionspligt for mindre virksomheder. (LO undlod stillingstagen og Dansk Erhverv kunne ikke støtte forslaget).
 • 34: Brug af forskellige udbudsformer. (LO undlod stillingstagen).
 • 35: Afskaf kommunernes anvisningsret til erhvervsaffald. (LO undlod stillingstagen).
 • 36: Mere enkle og fleksible EU-udbudsregler. (LO undlod stillingstagen).
 • 37: Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt.  Landbrug & Fødevarer ønsker ikke nationale særregler på området samt at en evt. afskaffelse af det omhandlede krav generelt vil kunne vildlede forbrugerne. Der er tale om EU-regler og Landbrug & Fødevarer mener derfor, at en evt. problemstilling angående reglerne skal løftes på EU-niveau. Det er tilføjet til forslaget, at det er vigtigt, at lempelser på området fortsat sikrer klar og gennemsigtig mærkning til forbrugerne, så de kan træffe et oplyst valg og ikke vildledes.

To forslag blev udskudt til behandling på mødet i juni:

 • 17: Tilladelse til buskørsel og vejgodstransport.
 • 18: Forenkling af administrationen af EU's transportforordning.

Punkt 6: Gennemgang af udskudte forslag fra sidste møde.
Fire forslag udskudt fra sidste møde blev behandlet.

Det blev besluttet at sende to forslag til regeringen:

 • 13.23: Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser. (LO kunne ikke støtte forslaget).
 • 13.22: Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse. (LO kunne ikke støtte forslaget).

To forslag blev besluttet ikke at sende videre:

 • 9.5: Forenkling af reglerne om afgivelse af momsregnskab – indeksregulering af grænsen for momsregistrering.
 • 13.16: Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter – opdatering af ansøgningsskema. (Udskydes til behandling på juni mødet).

Punkt 7: Drøftelse af ”implementering af forslag” herunder visning på hjemmesiden.

 • Der var opbakning til forslaget om, at regeringens gennemførelse / implementering af forslag fra Virksomhedsforum skal fremgå af hjemmesiden, herunder status på forslag, som endnu ikke er implementerede. Det blev bemærket, at det ikke fremgår af regeringens svar, hvornår forslag implementeres.
 • Det blev drøftet, hvordan effekten af forslag fra Virksomhedsforum desuden kan vurderes og fremgå på hjemmesiden. Det blev besluttet, at projektteamet kommer med et oplæg herom på næste møde, jf. også punkt 2.

Punkt 8: Drøftelse af Virksomhedsforums eksterne kommunikation.

 • Der var enighed om, at kommunikationen fra Virksomhedsforum kan styrkes ved mere personlige historier / ”testimonials” om, hvordan konkrete forenklinger har lettet byrderne for virksomheder. Dette kan også tænkes ind, når Virksomhedsforum skal kommunikere effekten af indsatsen, jf. også punkt 2 og 7.

Punkt 9: Kommende tema: ”Kommunal implementering og offentlig sagsbehandling”.

 • Medlemmerne blev mindet om fristen for indsendelse af forslag samt tilmelding til arbejdsgruppen d. 5. april. Derudover blev det understreget, at der er tale om en indledende frist for at sikre et grundlag for igangsættelsen af arbejdet. I løbet af behandlingen i arbejdsgruppen er der naturligvis mulighed for at komme med yderligere forslag.

Punkt 10: Afrunding og opgaver frem mod næste møde.

 • Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med idéer til kommende temaer. Flere medlemmer nævnte på mødet muligheden for et tema med fokus på nystartede virksomheder og deres udfordringer i forskellige faser.

Mødedeltagere

 Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

 Virksomheder

 • Ann Frederiksen, Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Helge Kaltoft, Bestyrelsesformand i Time Management System og bestyrelsesmedlem i Connect Danmark. Tidl. koncernchef i Multidata-Bluegarden
 • Henrik Wellejus, Partner i Deloitte, beskæftiger sig bl.a. med strategisk rådgivning og revision af mindre og mellemstore virksomheder
 • Jacob Bøtter, Stifter og partner i Wemind A/S
 • Janicke Schultz-Petersen, Indehaver og direktør i MJK Automation
 • Helge Kaltoft, bestyrelsesformand i Time Management System

 Organisationer

 • Erik Jylling, AC
 • Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Ane Buch, Håndværksrådet, administrerende direktør
 • Jannik Bay, Landbrug & fødevarer
 • Lizette Risgaard, LO
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI
 • Susanne Dolberg, Finansrådet

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden
 • Paul Mollerup, Administrerende direktør Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Projektteamet

 • Katrine Winding, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Bjarke Thorbjørn Petersen, kontorchef og chef for projektteamet, Erhvervsstyrelsen
 • Christine Maxner, chefkonsulent, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Lise Trolle, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Janni Lindhede, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen