Spring navigation over
Indhold start

Beslutningsreferat, femte møde i Virksomhedsforum, 17. juni 2013

Dagsorden

 1. Velkomst, herunder præsentation af nyt medlem
 2. Tilbagemelding fra regeringen på de seneste 60 forslag
 3. Gennemgang af temaet ”Kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling”
 4. Gennemgang af fast track forslag
 5. Gennemgang af udskudte forslag fra sidste møde
 6. Kort præsentation af temaer til oktober mødet: ”Arbejdsmiljø” og ”Danmarks Statistik”
 7. Drøftelse af temaer i 2014 samt mødedatoer
 8. Afrunding og opgaver frem mod næste møde

Beslutningsreferat

Punkt 1: Velkomst, herunder præsentation af nyt medlem

 • Det nye medlem, Merete Holst, administrerende direktør i Meyer Kantiner blev budt velkommen.

Punkt 2: Tilbagemelding fra regeringen på de seneste 60 forslag

 • Flere medlemmer udtrykte tilfredshed med regeringens svar og gennemførelsesprocenten.
 • Flere medlemmer udtrykte dog samtidig bekymring for, om visse svar fra regeringen, hvor det anføres, at forslag ”gennemføres delvist”, reelt vil føre til forenklinger for virksomhederne.
 • Formanden opfordrede til, at medlemmerne kommer med konkrete eksempler, hvis de ikke mener, at regeringens tiltag løser de beskrevne udfordringer for virksomhederne. En mulig løsning kan være at medlemmerne formulerer nye forslag, hvis de oprindeligt sendte ikke medfører de tilsigtede forenklinger.
 • Derudover præsenterede formanden medlemmerne for idéen om en årsrapport for Virksomhedsforums arbejde. Der var opbakning til årsrapporten.
 • Flere medlemmer efterspurgte mere tid til at vurdere svarene fra regeringen og danne sig en holdning inden tilbagemeldingen offentliggøres.
 • Det blev bragt op, at det i nogen tilfælde kan være vanskeligt for Virksomhedsforum at pege på en konkret løsning på en udfordring. Formanden understregede, at det er Virksomhedsforums primære opgave at identificere udfordringerne for virksomhederne.

Punkt 3: Gennemgang af temaet ”Kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling”

Det blev besluttet at sende 31 forslag til regeringen med følgende ændringer / bemærkninger:

 • 1: Kommunale servicemål for erhvervslivet. LO undlod stillingstagen
 • 2. Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn. Problemet og outputtet uddybes inden oversendelse til regeringen. LO undlod stillingstagen.
 • 4. Øget kommunal digitalisering – track and trace af alle virksomhedshenvendelser. Forslaget uddybes med konkrete eksempler.
 • 5. Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser. LO er betænkelig ved forslaget pga. økonomi / udgifterne forbundet med forslaget.
 • 6: Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse. LO undlod stillingstagen.
 • 7. Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling. LO undlod stillingstagen.
 • 13. Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven. LO undlod stillingstagen
 • 14. Digitalisering af kommunale lokalplaner. LO undlod stillingstagen
 • 15. Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven). LO undlod stillingstagen.
 • 16. Bagatelgrænser for VVM-screeninger. LO undlod stillingstagen.
 • 17. Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser. LO undlod stillingstagen.
 • 18. Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring. LO undlod stillingstagen.
 • 19. Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg). LO undlod stillingstagen.
 • 20. Ændring af støjregler som følge af afskaffelsen af lukkeloven. LO undlod stillingstagen.
 • 21. Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser. LO undlod stillingstagen.
 • 22. Kommunernes forskelligartede administration af vandafledningsbidrag. LO undlod stillingstagen.
 • 23. Implementering af rehabilitering på ældreområdet. LO undlod stillingstagen.
 • 24. Ensartet og standardiseret implementering af reglerne på socialområdet. LO undlod stillingstagen.
 • 25: Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug. LO undlod stillingstagen. Efter en mindre formuleringsændring og tilføjelse af ”det gode eksempel” kunne forslaget sendes videre.
 • 27. Etablering af system til national klassificering af affald. LO undlod stillingstagen.
 • 28. Gyllealarmer og gyllebarrierer. LO undlod stillingstagen.
 • 29. Ensartet gebyropkrævning på kommunale genbrugsstationer. LO kunne ikke støtte forslaget.
 • 30. A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering. Formuleringen ændres til at formålet er at sikre, at en medarbejder ikke ender i en situation uden de nødvendige kort, men er sikret fra første dag af udstationeringen.
 • 32. Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet. LO kunne ikke støtte forslaget pga. økonomi / udgifterne forbundet med forslaget.
 • 33. Bedre begrundelser ved offentlige udbud. LO kunne ikke støtte forslaget. Det blev besluttet at tydeliggøre, at forslaget handler om at præcisere kriterierne før og efter udbuddet.
 • 34. Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer. LO undlod stillingstagen.

Følgende forslag blev udskudt til senere behandling:

 • 8. Virksomheder har brug for information fra kommuner om, at medarbejdere har raskmeldt sig til kommunen. Forslaget udskydes til mødet i oktober. DA og LO vil sætte sig sammen med henblik på at nå til enighed om forslagsformuleringerne
 • 9. Kommunerne skal informere virksomheder om f.eks. revalidering. Forslaget udskydes til mødet i oktober. DA og LO vil sætte sig sammen med henblik på at nå til enighed om forslagsformuleringerne.
 • 10. Virksomheder har brug for information fra kommuner om alle sygemeldte medarbejdere for at kunne understøtte en tilbagevenden til arbejdet bedst muligt. Forslaget udskydes til mødet i oktober. DA og LO vil sætte sig sammen med henblik på at nå til enighed om forslagsformuleringerne.

Punkt 4: Gennemgang af fast track forslag

Det blev besluttet at sende 10 forslag til regeringen med følgende ændringer / bemærkninger:

 • 3. Tilpasning af skemaer fra Arbejdsskadestyrelsen (kun nødvendige oplysninger og sprog). Forslaget blev opdelt i to forslag: 3.a. Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv. og 3.b Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål.
 • 5. Ansættelse i fleksjob. Forslaget revideres, så det blot omhandler øget fleksibilitet for virksomhederne.
 • 6. Forenkling af procedure ved ansøgning om alkoholbevilling – én indgang til myndighederne. LO undlod stillingstagen.
 • 10: Tjek af kørekort. Sendes videre med tilføjelse om, at ordningen forudsætter, at medarbejderen har givet samtykke til, at virksomheden oplyses om, hvis en ansat har mistet sit kørekort i forbindelse med ansættelseskontrakten.
 • 12. SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land. LO undlod stillingstagen.
 • 13: VERA og optagelseskrav til Teknologilisten. LO undlod stillingstagen.
 • 14. Mulighed for at anvende samme firmabil i flere selskaber. Efter revision, hvor det blev præciseret, at det skal gøres administrativt enklere, at flere selvskaber med samme ejer kan benytte firmabil, kunne forslaget sendes videre.

Følgende forslag blev udskudt til behandling på oktober-mødet.

 • 4. Arbejdsskader – indberetningspligt bør først forekomme efter tre dages sygefravær
 • 7. Reglerne om løn mv. til elever bør forenkles og præciseres - Erhvervsuddannelseslovens §§ 55 og 56

Følgende forslag blev ikke sendt videre til regeringen.

 • 8. Sikkerheds kvalitetsstyringssystem. Projektteamet oplyser afsenderen om de forenklinger, der er på vej i det kommende lovforslag på området.
 • 9. Registrering af feriedag og feriefridage. Forslaget udgår, da det er overenskomstreguleret. Projektteamet orienterer forslagsstilleren herom.
 • 11. Håndbog ift. ansættelse af lærlinge. Forslaget udgår, da det er en opgave, der varetages af arbejdsmarkedets parter. Projektteamet orienterer forslagsstilleren om at forskellige organisationer har udarbejdet håndbøger o.lign., som vejleder arbejdsgiveren om regler og andre væsentlige forhold, hvis man ønsker at ansætte en lærling.

Punkt 5: Gennemgang af tre udskudte forslag fra sidste møde

 • Tilladelse til buskørsel og vejgodstransport. Forslaget sendes ikke videre.
 • Forenkling af administrationen af EU's transportforordning. Forslaget sendes videre. LO undlod stillingstagen.
 • Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter – opdatering af ansøgningsskema. Forslaget sendes videre. LO kunne ikke støtte forslaget.

Punkt 6: Kort præsentation af temaer til oktober mødet: ”Arbejdsmiljø” og ”Danmarks Statistik”

 • Medlemmerne blev bedt om at indsende forslag på de to temaer til projektteamet senest d. 20. august.
 • Første møder i arbejdsgrupperne forventes afholdt ultimo august/primo september.
 • Medlemmer af arbejdsgruppen for arbejdsmiljø er pt.: LO, FTF, AC, DI, DA, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Paul Mollerup.
 • Medlemmer af arbejdsgruppen for Danmarks Statistik er pt.: Ann Frederiksen, Janicke Schultz-Petersen, DI, DA, HVR og Dansk Erhverv.

Punkt 7: Drøftelse af temaer i 2014 samt mødedatoer

Følgende temaer er indtil videre foreslået af medlemmerne:

 • Kontrol, herunder koordinering mellem myndigheder, risikobaseret kontrol
 • Én indgang til det offentlige
 • Konsekvensvurderinger af ny regulering
 • Regnskab og bogføring
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Barrierer for virksomheders vækst
 • Fødevareregulering
 • Miljøregulering
 • Udbudsregulering og offentlig-privat samarbejde

Medlemmerne blev bedt om at sende eventuelle nye forslag til temaer og prioritering af temaer for 2014 til projektteamet senest d. 20. august.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

Virksomheder

 • Ann Frederiksen, Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Janicke Schultz-Petersen, Indehaver og direktør i MJK Automation
 • Merete Holst, administrerende direktør i Meyer Kantiner
 • Peter Nannestad (stedfortræder), Deloitte

Organisationer

 • Erik Jylling, AC
 • Berit Toft Fihl (stedfortræder), Dansk Arbejdsgiverforening
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI
 • Ane Buch, Håndværksrådet, administrerende direktør
 • Jannik Bay, Landbrug & fødevarer
 • Lizette Risgaard, LO
 • Jan Fritz Hansen, Rederiforeningen

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden
 • Paul Mollerup, Administrerende direktør Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Projektteamet

 • Katrine Winding, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Bjarke Thorbjørn Petersen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Lotte Hviid Melsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Janni Lindhede, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen