Spring navigation over
Indhold start

Beslutningsreferat af møde den 25. februar 2014

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden. Præsentation af nye medlemmer og dagens program.
 2. Tilbagemelding fra regeringen på 60 forslag og status på de forslag, der fortsat behandles (kommunale forslag og forslag om udenlandsk arbejdskraft).
 3. Gennemgang af anden del af temaet ”Arbejdsmiljø”.
 4. Gennemgang af ”fast track” forslag.
 5. Pause.
 6. Gennemgang af temaet ”Enklere regler for Danmark som produktionsland”.
 7. Virksomhedsforums arbejde i 2014, herunder temaer til møderne i juni og oktober 2014.
 8. Afrunding og opgaver frem mod næste møde.

 

Beslutningsreferat

Punkt 2

 • Virksomhedsforum fik en status på svar fra regeringen på forslagene fra sidste møde, hvor det fremgik, at 27 forslag gennemføres helt, 21 forslag gennemføres delvist, 7 forslag gennemføres ikke og 5 forslag behandles fortsat. Medlemmerne fik tilsendt regeringens tilbagemelding umiddelbart efter mødet.
 • Der udestår fortsat en tilbagemelding på forslagene fra de to temaer ”Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft” som indgår i et reformarbejde og ”Kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling” som behandles i regi af kommuneaftalen.
 • Formanden understregede, at Virksomhedsforum meget gerne vil have svarene minimum en uge før møderne, så medlemmerne har mulighed for at vurdere svarene, og der kan ske en drøftelse i Virksomhedsforum.

Punkt 3

 • 15 forslag i anden del af temaet om arbejdsmiljø blev behandlet.
 • Det blev besluttet at sende 12 forslag videre til regeringen
 • Der kunne ikke opnås enighed om tre forslag:
  • 2. Varsling af tilsyn med dato
  • 10. Afskaf påbud for forhold, der håndteres i handlingsplan som følge af APV
  • 15. Ændring af reglerne for produktregistret
 • Det blev besluttet, at den nedsatte arbejdsgruppe inden næste møde i Virksomhedsforum forsøger at nå til enighed om en revidering af forslagene.

Punkt 4

 • Otte ”fast track” blev behandlet, hvoraf det blev besluttet at sende syv forslag til regeringen.
 • Det blev besluttet, at ERST retter henvendelse til forslagsstilleren (Heden og Fjorden) vedr. forslag 3. ”Erstat gammelt, udtjent byggeri med nyt udenom miljøgodkendelsesordningen”, og forklarer VFERs bemærkninger til foslaget, og opfordrer til at forslaget bliver revideret mhp. behandling på et kommende møde.
 • Følgende forslag blev uddybet/revideret på baggrund at kommentarer på mødet: 1. ”Boksstørrelser til heste”, hvor det præciseres, at der er tale om en forenkling, og 2. ”Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser” hvor der medtages en formulering om, at der fortsat skal være et samarbejde ml. erhvervsorganisationerne og ERST på området.
 • LO støttede ikke forslagene:
  • 4. Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk
  • 5. Mulighed for at udarbejde visse selskabsdokumenter udelukkende på engelsk
 • AC ønskede ikke at tage stilling til forslaget:
  • 1. Boksstørrelser til heste

Punkt 6

 • 53 forslag til enklere regler for Danmark som produktionsland blev behandlet.
 • Det blev besluttet at sende 48 forslag videre til regeringen.
 • Følgende forslag blev ikke vedtaget:
  • 11. Arbejde for flere forordninger
  • 16. Automatisk afgørelse til fordel for virksomheden i tilfælde af overskridelse af den maksimale sagsbehandlingstid (”silent is consent”)
 • Følgende forslag blev uddybet/revideret på baggrund af kommentarer på mødet:
  • Forslag 4. Bedre konsekvensvurderinger og 6. Uafhængigt organ til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser, hvor der under yderligere bemærkninger henvises til Verdensbankens anbefalinger på området.
  • 9. Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer, hvor det tilføjes, at regeringen bør starte med miljøområdet og derefter udvide indsatsen samt tilføjes en række eksempler.
  • 10. Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor, hvor der henvises mere eksplicit til den britiske model.
  • 17. Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder, hvor det tilføjes, at når virksomhederne sender en ansøgning bør de få en kvittering for modtagelse med oplysning om, hvornår de kan forvente svar samt at de kan følge sagens udvikling i track-and-trace systemet.
  • 18. Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne (ændret titel fra det oprindelige best practice eksempler i kommunerne skal følges eller forklares). ”Følg/forklar” delen udgår, og Virksomhedsforum foreslår i stedet, at regeringen og KL påtager sig en større rolle i en systematisk udbredelse af de mange gode eksempler på effektive og gode erhvervsrettede løsninger i kommunerne.
  • 22. En generel lovreform på miljøområdet, hvor det uddybes hvad problemet består i og hvad der ønskes af regeringen.
  • 43. Reform af den kommunale byggesagsbehandling, hvor der tilføjes tekst om det igangværende arbejde på området.
  • 44. En privatisering af brandsagsbehandlingen, som uddybes med flere oplysninger om uhensigtsmæssighederne ved den nuværende proces.
 • Følgende forslag blev udskudt til et senere møde med henblik på uddybning:
  • 42. Afskaffelse af elite-smileyordningen (udskydes til næste møde)
  • 48. Afskaf de tre arbejdsgiverbetalte ledighedsdage.
 • Mht. forslag 9. ”Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer” og 10. ”Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor” understregede LO og FTF, at det på nogle områder er hensigtsmæssigt, at Danmark går længere end EU-kravene.
 • FTF støttede ikke forslag 44. ”En privatisering af brandsagsbehandlingen”.
 • Mht. forslagene på beskæftigelsesområdet finder LO, at der ikke for nuværende er grund til at ændre de pågældende regler. LO kan dog støtte, at det henstilles, at forslagene adresseres i regi af den dagpengekommission, som regeringen agter at nedsætte.

Punkt 7

 • Det blev besluttet, at temaet ”regnskab og bogføring samt skatter og afgifter” behandles på næste møde i Virksomhedsforum, 18. juni 2014. Der vil ikke være øvrige temaer på dagsordenen til mødet i juni, men som altid vil der være plads til fast track forslag. Derudover vil Virksomhedsforum få forelagt status på implementeringen af forslag som regeringen gennemfører helt eller delvist.
 • Til kommende møder var der særligt opbakning til temaerne:
  • Kontrol og tilsyn
  • Barrierer for virksomhedernes vækst
 • Paul Mollerup foreslog derudover, at Virksomhedsforum afholder en konference eller lignende om ”god regeringsførelse/god offentlig forvaltning” med henblik på blandt andet at komme i dialog med kommunerne.
 • Projektteamet udarbejder et oplæg til temaer på kommende møder.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

Virksomheder

 • Ann Frederiksen Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Janicke Schultz-Petersen, Indehaver og direktør i MJK Automation
 • Peter Nannestad (stedfortræder), Deloitte
 • Helge Kaltoft, Bestyrelsesformand i Time Management System
 • Camilla Ley Valentin, Medstifter og CCO i Queue-it

Organisationer

 • Finn R. Larsen (AC)
 • Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI
 • Henrik Carmel (stedfortræder) FSR
 • Jens Krogstrup (stedfortræder) FTF
 • Lars Magnus Christensen (stedfortræder), Håndværksrådet
 • Jannik Bay, Landbrug & Fødevarer
 • Leo Lybæk Hansen (stedfortræder) LO

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden
 • Paul Mollerup, Administrerende direktør Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder

Projektteamet

 • Katrine Winding, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Mads Ammitzbøll Thomsen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Lars Bang-Jensen, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Katrine Josefsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen