Spring navigation over
Indhold start

Referat af 19. møde i Virksomhedsforum den 20. februar 2018

Dagsorden

 • Velkomst
 • Orientering fra sekretariatet
 • Gennemgang af forslag under temaet ”Fødevarebranchen”
 • Gennemgang af ”fast track forslag”
 • Temaer, herunder:
 • Status på igangværende temaer
 • Drøftelse af kommende temaer
 • Drøftelse af kommunikationsaktiviteter
 • Input til årsrapporten for 2017
 • Afrunding

Velkomst

Formanden orienterede om afbud fra følgende:

- Andrew Hjuler Crichton, Erhvervsministeriet
- Dorte Gram Nybroe, DI. Chefkonsulent Alexander Ulrich deltog som suppleant.
- Erik Krarup, Væksthus Midtjylland
- Marianne Lage, Horten
- Karen Skytte, AC

Derudover var Søren Hoelgaard Justesen, NaturEnergi, Torben Liborius, Dansk Byggeri, Heidi Rønne, FTF, Jakob K. Classen, Danske Rederier fraværende.

Orientering fra sekretariatet

Status på regeringens svar
Cathrine Munch Pedersen, Erhvervsministeriet, orienterede om, at svarene fra regeringen vedr. ”transport” og ”udenlandsk arbejdskraft” er blevet forsinket. Det skyldes bl.a., at der i denne runde af besvarelse af forslag er medtaget en række gamle forslag, som endnu ikke er besvaret. Cathrine gav på opfordring også en kort gennemgang af processen i regeringen fra Virksomhedsforums forslag sendes til regeringen, til Virksomhedsforum modtager svar.

Status på regeringens kampagne ”Meld en regel”
Cathrine Munch Pedersen, Erhvervsministeriet, orienterede dernæst om, at der er modtaget 10 erhvervsrelevante forslag fra regeringens ”meld en regel” kampagne, som sekretariatet pt. er i gang med at behandle. Bl.a. er der modtaget forslag vedr. LEI-koder, som indgår i fast track kataloget.

REFIT
Cathrine Munch Pedersen, Erhvervsministeriet, orienterede om, at REFIT har afholdt et møde siden sidste møde i Virksomhedsforum. På dette møde blev der bl.a. vedtaget en anbefaling om forbrugerrettighedsdirektivet, bl.a. på baggrund af et forslag fra Virksomhedsforum.

Regeringens initiativer på det digitale område
Tatiana Juul, Erhvervsministeriet, præsenterede regeringens initiativ vedr. agil erhvervsrettet regulering, som er del af regeringens strategi for Danmarks digitale vækst. I forlængelse af præsentationen blev Virksomhedsforums rolle drøftet.

Gennemgang af forslag under temaet ”Fødevarebranchen”

De 16 forslag vedr. fødevarebranchen blev gennemgået af Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv og Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer.

15 forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 1: Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer)

Forslag 2: Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen

Forslag 3: Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog

Forslag 4: Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU

Forslag 5: Udvidelse af Det Økologiske Spisemærke

Forslag 6: Administrative Lettelser ved Fødevaredonation

Forslag 7: Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen

Forslag 8: Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato

Forslag 9: Temperaturregler for opbevaring og transport af visse fødevarer

Forsalg 10: Bekendtgørelse om visse andre stoffer

Forslag 11: Erstatningscertifikater

Forslag 12: Tredjepartscertificeringer

Forslag 14: Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fødevarer, foder og biprodukter)

Forslag 15: Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende sæsonafdelinger

Forslag 16: Økologicertifikater til USA

Et forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 13: Import af vareprøver

Gennemgang af ”fast track forslag”

5 fast track forslag blev gennemgået.

To forslag oversendes til regeringen uden ændringer:

Forslag 3: Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer

Forslag 4: Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. Importlicens

Tre forslag revideres inden oversendelse til regeringen:

Forslag 1: CVR-registeret bør kunne udstede LEI-koder

Forslag 2: Reel mulighed for udbud af arbejdsmiljøfaglige kurser og uddannelser på markedsmæssige vilkår

Forslag 5: Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed

Temaer, herunder:

a. Status på igangværende temaer
Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen, orienterede om arbejdet med temaet vedr. sundhedsbrancherne, der kører fra januar til juni 2018. Dansk Erhverv, DI, Ann Frederiksen, SMVdanmark og LO (repræsenteret af FOA), LIF- Lægemiddelindustriforeningen (medlem af Dansk Erhverv). Desuden involveres Medico Industrien. Arbejdsgruppen arbejder på områderne Life Science og Private Health. Velfærd er ikke del af temaet.

b. Drøftelse af kommende temaer
Virksomhedsforum besluttede at igangsætte følgende temaer:

 • De største barrierer i det indre marked for SMV’er. Temaet afrapporteres på mødet i juni 2018.
 • Velfærdsbranchen. Temaet afrapporteres på mødet i oktober 2018.

Derudover blev det besluttet, at medlemmerne taler sammen bilateralt og afsøger mulighederne for at udarbejde fast track forslag vedr. grænseoverskridende handel frem mod næste møde.

Temaforslagene vedr. metodeudvikling om evaluering af implementerede forslag blev drøftet. Det blev besluttet, at de indgår i revideringen af Virksomhedsforums strategi, som formanden tager initiativ til. DI, Dansk Erhverv, SMV Danmark, LO og Jannicke Schultz Petersen, JIJ I/S udtrykte ønske om at deltage i dette arbejde.

Drøftelse af kommunikationsaktiviteter

Medlemmernes presseaktiviteter blev drøftet. I den forbindelse blev det besluttet, at medlemmerne får friere rammer til at iværksætte presseaktiviteter op til møderne, under forudsætning af, at det ikke indskrænker Virksomhedsforums handlerum.

Formanden orienterede om den power point præsentation vedr. Virksomhedsforum, som sekretariatet har udarbejdet. Præsentationen rundsendes efter mødet.

Input til årsrapporten for 2017

Sekretariatet opfordrede medlemmerne til at komme med input til, hvilke cases som skal indgå i årsrapporten, samt hvilke anbefalinger rapporten skal indeholde.

Afrunding v/ formanden

Formanden afsluttede mødet og orienterede om, at erhvervsministeren inviteres til næste møde.

Næste møde i Virksomhedsforum er tirsdag den 6. juni 2018.