Spring navigation over
Indhold start

Referat af møde 17. december 2012

Dagsordenen på mødet var følgende

 1. Velkomst
 2. Tilbagemelding på de første 40 forslag fra regeringen
 3. Udvælgelse af nye fast track forslag
 4. Gennemgang af temaet ”Genbrug af data”
 5. Gennemgang af temaet ”Udenlandsk arbejdskraft”
 6. Kort præsentation af de to temaer der skal drøftes på mødet i marts samt valg af temaer til drøftelse på mødet i juni
 7. Afrunding og opgaver frem mod næste møde

Beslutningsreferat

Punkt 2. Tilbagemelding

 • Det blev diskuteret, hvordan Virksomhedsforum håndterer afviste forslag. Et par medlemmer gav udtryk for, at forklaringerne på et par af de afviste forslag var svage. Virksomhedsforum skal sikre, at der er gode argumenter for afviste forslag og følge op, hvor det ikke er tilfældet. Projektteamet kontakter de relevante ministerier med henblik på videre opfølgning. Medlemmerne gav desuden udtryk for, at de kun havde haft kort tid til at se på regeringens tilbagemelding og derfor vil vende tilbage med en konsolideret holdning hertil.
 • Det blev også drøftet, hvordan det sikres, at forslagene fra Virksomhedsforum er så konkrete og klare som muligt. Det blev nævnt som en mulighed, at projektteamet formidler kontakt mellem den relevante myndighed og forslagsstiller med henblik på at afklare eventuelle uklarheder. Det blev understreget, at det så vidt muligt skal ske forud for drøftelsen af forslaget i Virksomhedsforum, så Virksomhedsforum forholder sig til det endelige forslag.
 • Et par medlemmer gav udtryk for, at Virksomhedsforum bør følge op på implementeringen / effekten af vedtagne forslag. Formanden var enig og konkluderede, at der er behov for at tilføje ”implementering” til processen for Virksomhedsforums arbejde, samt at tilføjelsen skal afspejles på enklereregler.dk.
 • Endelig blev den eksterne kommunikation af arbejdet i Virksomhedsforum kort drøftet. Punktet skal drøftes på næste møde.

Punkt 3. Nye ”fast track” forslag

 • 24 mulige ”fast track” forslag blev gennemgået. Af disse blev 19 vedtaget, herunder 6.3, 9.2, 9.7, 9.9, 15.6, som er blevet tilrettet i overensstemmelse med beslutningen på mødet. Forslag 15.2 udgår, mens forslag 9.5, 11.4, 14.5, 14.7 udskydes med henblik på at revidere dem inden næste møde d. 18. marts. Derudover udskydes forslag 7.2 til efteråret på baggrund af ønske fra DI.

Punkt 4. Genbrug af data

 • Alle 19 forslag vedr. datagenbrug blev vedtaget – herunder er 2.4-2.8 revideret i overensstemmelse med kommentarerne på mødet.

Punkt 5. Udenlandsk arbejdskraft

 • 30 forslag vedr. udenlandsk arbejdskraft blev behandlet. 23 forslag blev vedtaget, herunder 13.17, 13.18, 13.19, 13.26 og 13.27, som er blevet tilrettet i overensstemmelse med beslutningen på mødet.  13.27.3 er desuden blevet tilrettet og integreret i 13.26.2. Følgende forslag udskydes med henblik på at revidere dem inden næste møde: 13.2, 13.15, 13.16, 13.20, 13.22 og 13.23.

Punkt 6. Temaer

 • Det udsendte notat om temaer blev kort drøftet. Pga. tidspres blev det dog besluttet, at der udsendes et forslag til temaer på de kommende møder i 2013 sammen med beslutningsreferatet (vedhæftet).
 • Der er frist for indmelding af deltagere til temaerne til mødet i marts den 16. januar 2012 (øvrige frister ifm temaer fremgår af vedhæftede notat).

Næste møde afholdes mandag den 18. marts 2013 kl. 8.30 i Erhvervs- og Vækstministeriet.

Mødedeltagere

Formand

 • Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

 Virksomheder

 • Helge Kaltoft, bestyrelsesformand i Time Management System
 • Peter Nannestad, Deloitte (stedfortræder)

 Organisationer

 • Erik Jylling, AC
 • Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Jens Krogstrup, FTF (stedfortræder)
 • Jannik Bay, Landbrug & fødevarer
 • Lizette Risgaard, LO
 • Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv
 • Sidsel Dyrholm Holst, DI
 • Tom Sønderup, FSR – Danske Revisorer
 • Torben Liborius, Dansk Byggeri
 • Susanne Dolberg, Finansrådet

Medlemmer med særlige kompetencer

 • Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden
 • Paul Mollerup, Administrerende direktør Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Projektteamet

 • Katrine Winding, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Anders Hoffmann, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Bjarke Thorbjørn Petersen, kontorchef og chef for projektteamet, Erhvervsstyrelsen
 • Susanne Bro Lundgren, chefkonsulent, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Susanne Tølbøl Lauritsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Lise Trolle, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Esben Larsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
 • Sanne Olsen, projektsekretær, Erhvervs- og Vækstministeriet.