Spring navigation over
Indhold start

Øvrige forslag

Virksomhedsforum arbejder også med forslag, som ikke indgår i et overordnet tema. Disse forslag spænder bredt i fokus. En del af forslagene stammer fra Virksomhedsforums postkasse, hvor virksomheder og andre kan bidrage med input om uhensigtsmæssige regler, udfordringer i deres kontakt med offentlige myndigheder mv.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
803 Opdatering af uddannelsesoplysninger i lediges CV 01.02.2019 Behandles
802 En indgang i sygedagpengesager 01.02.2019 Behandles
801 Lang ventetid på NemID hos International Citizens Service 01.02.2019 Behandles
800 Gør det muligt at genåbne anmeldelsen af en byggeplads 01.02.2019 Behandles
799 Udbudsportaler skal sikre ensartethed og genkendelighed på tværs af portalerne og muliggøre genbrug af data i forbindelse med ESPD´et 01.02.2019 Behandles
798 Kun vinderen af et udbud skal dokumentere oplysninger fra ESPD'et 01.02.2019 Behandles
797 Optimering af Skattekontoen 01.02.2019 Behandles
796 Sagsbehandlingsområdet: Skat – Skatteankestyrelsen 01.02.2019 Behandles
795 Sagsbehandlingsområdet: Kortere sagsbehandlingstider i Miljø- og Fødevareklagenævnet 01.02.2019 Behandles
780 Effektiv implementering af VITAS 08.11.2018 Behandles
779 Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation 08.11.2018 Behandles
778 Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret 08.11.2018 Behandles
777 Mere ensartet håndhævelse af oprindelseskrav i 3. lande 08.11.2018 Behandles
741 CVR-registret bør kunne udstede LEI-koder 20.02.2018 Gennemføres ikke
740 Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. importlicens 20.02.2018 Behandles
739 Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer 20.02.2018 Behandles
738 Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed 20.02.2018 Gennemføres ikke
648 Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
640 Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
627 Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
611 Handel med brugte genstande: Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner 02.02.2017 Gennemføres delvist
610 Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post (NgDP) 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
609 Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
608 Flere oplysninger i notifikationsmails og -sms'er fra Digital Post 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
605 Reminder om udløb af alkoholbevilling 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
597 Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
596 Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
595 Ens frister for indsendelse af selvangivelse 25.10.2016 Gennemføres delvist
594 Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
593 Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
587 Ændring af Naturbeskyttelsesloven 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
581 Log-ud på Virk bør fungere bedre 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
580 Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret 25.10.2016 Gennemføres delvist
578 NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede 25.10.2016 Gennemføres delvist
577 NemRefusion: Mulighed for angivelse af sygefravær i anmodningen om fleks-jobrefusion 25.10.2016 Gennemføres ikke
576 Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
575 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
574 Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
573 Register vedr. social sikring ved udstationering 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
572 Digital kommunikation med Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
571 ATP-sats skal være delelig med 3 07.06.2016 Behandles
570 Fokus på brugervenlighed i NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
569 Klarere og tydeligere meddelelser på NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
561 Registrering som socialøkonomisk virksomhed 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
560 Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
556 Smidigere krav til fremsendelse af dokumenter til ambassaden 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
554 Fast track for arbejdstilladelse: Begrænsninger i det administrative CPR-nummer 07.06.2016 Gennemføres ikke
553 Langsommelige systemer ved indgivelse af ansøgninger via nyidanmark.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
552 Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
551 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
545 Kommunikation på engelsk fra SKAT 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
544 Autorisation til revisorer og rådgivere på www.skat.dk 07.06.2016 Gennemføres
543 Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst 07.06.2016 Gennemføres
542 Vejledning vedr. fremleje af lokaler 07.06.2016 Gennemføres
541 Udvidelse af aftale med Tyskland om anvendelse af danske prøvenummerplade ved import af biler fra Tyskland 07.06.2016 Gennemføres
540 Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
513 Datagenbrug mellem FVST.dk og CVR.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
512 Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
509 Bedre håndtering af el- og vandafgift for turismeerhvervet 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
508 Lettere anmeldelse af gravearbejde 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
507 Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
506 Krav om ansøgning om sprængningstilladelse indenfor særlige tidsrum 08.12.2015 Gennemføres ikke
505 CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
504 Større fleksibilitet ift. midlertidige parkeringstilladelser 08.12.2015 Gennemføres delvist
503 Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
502 Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
501 Lempelser af regler for skiltning 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
500 Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion 08.12.2015 Gennemføres
499 Hobbybiavl for efterlønsmodtagere 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
498 Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
497 Lettelse i honorarindberetningspligt 08.12.2015 Gennemføres ikke
496 Betalingsfrist ved indbetaling af moms og A-skat 08.12.2015 Gennemføres ikke
495 Omvendt betalingspligt ift. moms 10.12.2015 Gennemføres ikke
494 Erstatningsnummerplader ved skader 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
493 Lukning af selskaber efter selskabslovens § 216 08.12.2015 Gennemføres delvist
492 Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
491 Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om "nærmeste toldsted" 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
490 Afskaffelse af manuelle registreringskort 08.12.2015 Gennemføres
489 Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft 08.12.2015 Behandles
488 Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
487 Tilføje opdateret SSL certifikat til Virk 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
486 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 1 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
485 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 2 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
484 Datagenbrug ifm. fakturablanketten på Virk 17.09.2015 Gennemføres ikke
483 Forenkling af digital post i virksomhedernes e-Boks 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
482 Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
478 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 17.09.2015 Gennemføres delvist
475 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
474 Mulighed for en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af motorbrændstof i traktorer mv. 17.09.2015 Gennemføres ikke
468 Stål - forskellige tilgange til vægtdefinition i EU 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
465 Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten 17.09.2015 Gennemføres delvist
464 Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus 17.09.2015 Behandles
463 Støtten til "Tjek Kemien" App fjernes 17.09.2015 Gennemføres ikke
462 Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
461 Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
459 Returgods på særtransporter 02.02.2015 Gennemføres ikke
456 Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
453 Ensretning af hastighedsgrænser i byerne 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
452 Sygedagpenge refusion 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
451 Affaldsgebyr 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
450 Virksomhedshenvendelser vedrørende de minimis støtte 02.02.2015 Gennemføres ikke
440 Procedure for ansøgning om SVU- og VEU-godtgørelse 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
439 Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
438 Udvide ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU 02.02.2015 Gennemføres ikke
433 Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
432 Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
415 Ændring af cookiebekendtgørelsen 23.10.2014 Gennemføres delvist
411 Rederier pålægges unødvendige byrder i form af undersøgelser og miljøredegørelser med henvisning til bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
410 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
402 Øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi 23.10.2014 Gennemføres ikke
393 Dokumentationskrav ved salg af fjerkræ til Sverige og Finland 23.10.2014 Gennemføres
392 Klarere regler og ensartet fortolkning af regler i forhold til vin og spiritus 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
391 Fortolkning af veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
389 Forpligt offentlige myndigheder til at bruge den digitale postkasse 23.10.2014 Gennemføres delvist
388 SKAT skal overholde procedure for udbetaling af virksomheders tilgodehavender 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
384 One stop shopping på transportområdet 18.06.2014 Gennemføres ikke
380 Udskiftning af staldbygninger skal ikke altid kræve miljøgodkendelse 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
378 Afskaffelse af elitesmiley-ordningen 18.06.2014 Gennemføres ikke
340 Forenkling af ny forbrugeraftalelov 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
339 Online håndtering af udførselstilladelser i forbindelse med eksportkontrol 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
336 Miljøstyrelsens App "TJEK KEMIEN" 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
330 Boksstørrelser til heste 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
301 Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
300 Mulighed for at udarbejde visse selskabsdokumenter udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
299 Mulighed for at rekvirere visse udskrifter fra www.cvr.dk og ERST på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
284 Opbevaring af farmaceutisk dråbeprodukt på højlager 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
277 Problemer med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
276 Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
264 Revision af godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
260 Samlede månedsafregninger på WebReg-registreringer for anmelder 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
256 Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i fogedretten 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
252 Ingen tillægsgodkendelse ved ændring af arealstatus, når miljøbelastningen er uændret 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
244 Undgå fuld bilagskontrol 29.10.2013 Gennemføres delvist
242 Nemmere brugerrettighedsstyring 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
241 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
240 Signatur for virksomheder uden ansatte 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
239 Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
238 SKAT's brugerrettighedsstyring - uforståelige titler på rettigheder / roller 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
237 Support på NemID 29.10.2013 Gennemføres delvist
236 Fortsat problemer - herunder uklar information ved digital indsendelse af grønt regnskab 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
235 Ensretning af digitale platforme, dataformater mv. 29.10.2013 Gennemføres delvist
224 Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
223 Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
217 Lettere adgang til digital sygemelding ved frivillige forsikringer 29.10.2013 Gennemføres delvist
216 Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
212 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
211 Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
208 Miljøgodkendelse af arealer skal kunne holde trit med moderne produktionsformer 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
207 Forenkling og ensretning af krav til højlagre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
206 Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
205 Kontantløs betaling 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
204 Indberetning af arbejdsskade - uhensigtsmæssigheder ved indberetning i EASY 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
201 Genbrug af data i forbindelse med indberetning af arbejdsskader 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
192 SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
188 VERA og optagelseskrav til Teknologilisten 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
185 Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter - opdatering af ansøgningsskema 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
172 Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv. 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
171 Ansættelse i fleksjob 17.06.2013 Gennemføres ikke
170 Tjek af kørekort 17.06.2013 Gennemføres ikke
169 Mulighed for at anvende samme firmabil i flere selskaber 17.06.2013 Gennemføres ikke
168 Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
165 Forenkling af administrationen af EU's transportforordning 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
161 Bogføring-, moms- og regnskabsløsning 18.03.2013 Gennemføres delvist
160 Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
159 Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
101 Salgspligt - fortolkning af servicedirektivets art. 20.2 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
100 Toldbehandling af importerede fisk og fiskeprodukter 17.12.2012 Gennemføres ikke
96 Indførelse af bagatelgrænser for opkrævninger 17.12.2012 Gennemføres ikke
94 Vandingstilladelser med udgangspunkt i 3 års gennemsnit 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
84 Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
83 Lettere ordning for afregning af moms 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
82 Længerevarende støtteordning til naturpleje 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
80 Vurdering og sanering af punktafgifter 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
75 Et kort (kørerkort, førerkort og chaufføruddannelsesbevis) 17.12.2012 Gennemføres ikke
73 Ændring af habitatregler 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
69 Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv. 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
68 Personalisering og nyudvikling af Virk.dk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
67 Frivilligt om gødningsregnskabet følger kalenderåret 17.12.2012 Gennemføres ikke
66 Oplysningspligt om fremtidige digitaliseringstiltag 17.12.2012 Gennemføres ikke
61 Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
60 Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
57 Skatteårsopgørelse for selskaber 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
56 Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
52 Adgang til miljødata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
48 Rådgivning af udenlandske arbejdstagere i kommunerne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
40 Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
39 Implementering af servicedirektivet i andre lande 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
38 Enklere kommunal byggesagsbehandling i forhold til midlertidige konstruktioner 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
37 Kommunal byggesagsbehandling - kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og afløbsarbejder 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
36 Efterfølgende godkendelse af byggeriet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
35 Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
34 En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
33 Fælles EU-regler for miljøzonemærker 04.10.2012 Gennemføres ikke
32 Følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
31 Miljøzoner på europæisk plan 04.10.2012 Gennemføres ikke
30 Håndhævelse af regler for dyretransport 04.10.2012 Gennemføres delvist
29 Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
28 Månedlig rapportering til Danmarks Statistik om import af frugt og grønt tager 3 timer/måneden 04.10.2012 Gennemføres ikke
27 Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
26 SKAT's hjemmeside 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
25 Aflæggelse af årsrapport på engelsk 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
24 Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
23 Øget information på pesticidområdet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
22 Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
21 Ensret de nationale registreringssystemer for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i alle 27 EU-medlemslande 04.10.2012 Gennemføres
20 Oprettelse af indgang til dansk producentansvarssystem på www.virk.dk 04.10.2012 Gennemføres
19 Batteridirektivet - med minimumgrænse 04.10.2012 Gennemføres delvist
18 Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
17 Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
16 Evaluering af Næringsbasen - virker lovgivningen efter hensigten? 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
15 Anbefalinger for indhold af tilsat sukker 04.10.2012 Gennemføres ikke
14 Kortere frist for indberetning fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
13 Effektive arbejdsgrupper mv. for dyrevelfærd 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
12 Forenklet procedure ved eksportejererklæringer 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
11 Revision af dyrkningsvejledningen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
10 Krav om skiltning med priser på lån, som virksomhederne ikke tilbyder 04.10.2012 Gennemføres
9 Regelforenkling for forbrugerkontrakter ved e-handel 04.10.2012 Gennemføres
8 Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projekter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
7 Tast selv og NemID 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
6 Afskaffelse af "opbevaringsreglen" ved opnåelse af statsstøtte: At finde en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere overholdelse af dem 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
5 Forenkling og reduktion af dokumentations- og kontrolbyrden ved opnåelse af strukturfondsstøtte 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
4 Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
3 Forenkling af procedurer ved ansættelse af elever 04.10.2012 Gennemføres delvist
2 Automatisk udbetaling af præmie og bonus for erhvervsuddannelseselever 04.10.2012 Gennemføres ikke
1 NemRefusion skal være fleksibel vedr. fristerne for anmeldelse af sygefravær 04.10.2012 Gennemføres ikke