Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed01.02.2019

Usmidigt offentligt bureaukrati klemmer de mindste virksomheder

Januar 2019

Pressemeddelelse

Der findes omtrent 286.000 mikrovirksomheder i Danmark, som er virksomheder med op til 10 ansatte. De udgør ca. 93 procent af de danske virksomheder. Fælles for mange mikrovirksomheder er, at indehaveren er ”direktøren for det hele”. Direktøren deltager i den daglige drift, bidrager til indtjeningen og skaffer kunderne samtidig med at der skal håndteres mange meget forskellige administrative opgaver. Det medvirker, at administrativt bøvl rammer mikrovirksomhederne ekstra hårdt, fordi de ikke har specialiserede administrative kompetencer og det er særligt vigtigt at kontakten med myndighederne går gnidningsfrit.

Der er derfor behov for at gøre offentlige vilkår og betingelser bedre, så de mindste virksomheder får en rimelig chance for at efterleve reglerne fx ved at indrette digitale løsninger anderledes, eller give dispensation til de mindste virksomheder på udvalgte områder. Men dette kan ikke stå alene: Mikrovirksomhederne er meget optagede af at efterleve reglerne på korrekt vis indenfor deres område – og de har brug for let tilgængelig hjælp og rådgivning fra myndighederne, gerne telefonisk, for at sikre at de får indberettet på den rigtige måde.

Derfor har Virksomhedsforum for Enklere Regler fremsendt 14 antal forslag til regeringen, som vil få arbejdsdagen til at glide mere smidigt for de danske mikrovirksomheder: Det er en række vigtige justeringer, som har det formål at reducere den store kompleksitet, som mikrovirksomhederne møder ved regelefterlevelsen og som vil gøre det lettere at være mikrovirksomhed i Danmark.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Langt størstedelen af danske virksomheder er ganske små og har en hverdag, hvor direktøren både står med opsmøgede ærmer i produktionen og bruger dyrebar tid på administration ved skrivebordet. Jeg har selv en lille virksomhed og ved hvor dødirriterende det er at bruge al sin tid på ting, der ikke direkte har med virksomheden at gøre. Derfor arbejder jeg benhårdt på at virksomhederne kan bruge deres tid på at lave forretning i stedet for at udfylde girokort, lave indberetninger og forholde sig til komplicerede regler. Det har derfor stor betydning, at Virksomhedsforum for Enklere Regler nu specifikt har kigget nærmere på, hvordan man kan gøre hverdagen lettere for landets mange mikrovirksomheder.”

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein tilføjer:

”Når nu Virksomhedsforum vælger at sætte turbo på regelforenklingen for de mindste virksomheder i Danmark, er det fordi vi ikke kan være andet bekendt: Disse virksomheder er meget optagede af at efterleve reglerne på deres område, de er meget omhyggelige med at få indberettet på en ordentlig måde og – ikke mindst – så udgør de ca. 93 % af alle danske virksomheder. De mindste virksomheder oplever desværre, at den offentlige service er indrettet unødvendigt stift, fx er det i praksis svært at få refusion for udbetalte sygedagpenge og overser du en frist, så falder hammeren første gang! Vores eftersyn viser tydeligt, at der er behov for, at regeringen sætter handling bag ordene, og gør det nemmere at være mikrovirksomhed i Danmark.”

Fakta om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler er et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der har til opgave at komme med forenklingsforslag der, hvor virksomhederne oplever de største byrder.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et "følg-eller-forklar-princip”. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Forummet består af repræsentanter fra virksomheder, eksperter og erhvervs-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Overblik over alle forslag fra mødet d. 31. januar 2019:

Beskæftigelsesministeriet

* Frister ved refusion af sygedagpenge

* Fastholdelsesfleksjob

* Én indgang i sygedagpengesager

* Opdatering af uddannelsesoplysninger i lediges CV

* Lang ventetid på NemID hos International Citizens Service

* Gør det muligt at genåbne anmeldelsen af en byggeplads

Erhvervsministeriet

* Erhvervsstyrelsen indberetter oplysninger fra eksisterende årsrapporter for mikrovirksomheder

* Vejen hen til blanketten for lavfrekvente brugere

* Sagsbehandlingsområdet: Start-up Denmark

* Ingen udbud med frist i eller umiddelbart efter sommerferien

* Ensartede filformater ved udbud

* Udbudsportaler skal sikre ensartethed og genkendelighed på tværs af portalerne og muliggøre genbrug af data i forbindelse med ESPD´et

* Kun vinderen af et udbud skal dokumentere oplysninger fra ESPD´et

Skatteministeriet

* Lettere indberetning til Skattestyrelsen om medarbejderaktieprogrammer under ligningslovens § 7 p

* Sporadiske lønindberetninger

* Callback-service i SKATs erhvervskontakt

* Enklere regler for fradrag af udgifter til arbejdsværelse i hjemmet

* Forenkling og ensretning af skatteregler vedrørende ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder (inkl. julegaver)

* Optimering af skattekontoen

* Sagsbehandlerområdet: SKAT - Skatteankestyrelsen

Finansministeriet

* Digitalisering af det fysiske nøglekort for erhvervsdrivende

Miljø- og fødevareministeriet

* Revision af 1/3 reglen

* Sagsbehandlingsområdet: Kortere sagsbehandlingstider i Miljø- og Fødevareklagenævnet