Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed08.11.2018

Uklare vilkår hæmmer private virksomheder, der leverer velfærdsydelser

November 2018 Pressemeddelelse

Det er en bred politisk beslutning, at der er frit valg på ældreområdet. Private virksomheder spiller derfor i dag en vigtig rolle i at levere serviceydelser til borgerne. For at det bliver en succes, skal både de private og offentlige virksomheder have klare, gennemsigtige og ens vilkår, så borgeren får optimale ydelser, uanset valg af leverandør. Mange af disse virksomheder arbejder i dag under uklare rammevilkår, der hindrer dem i at skabe bedre og mere effektive velfærdsydelser til borgerne. Hvis samfundets opgaver på velfærdsområdet skal løftes effektivt og med den kvalitet, som borgerne forventer, er der brug for mere gennemsigtige rammevilkår og samspil også på tværs af kommuner og for at de systemer, der anvendes, taler sammen. Virksomhedsforum for enklere regler har derfor sendt regeringen 9 forenklingsforslag, der peger på konkrete problemer, som velfærdsbrancherne møder i deres daglige arbejde.

Øget digitalisering af det administrative arbejde kan spare velfærdsbrancherne for mange timers arbejde. Virksomhedsforum foreslår bl.a., at der etableres integration mellem virksomhedernes økonomisystemer og omsorgssystemer, som anvendes i kommunerne. I dag er private leverandører nødt til at opbygge deres eget system og manuelt udarbejde fakturaer for hver borger, de leverer ydelser til, selvom de registrerer deres ydelser i kommunens omsorgssystem.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

De private virksomheder registrerer allerede i dag deres ydelser i kommunernes omsorgssystemer. Kommunerne har derfor det fulde overblik over, hvad der skal afregnes med leverandørerne. Men manglen på integration mellem de private virksomhedernes økonomisystemer og de kommunale IT-systemer gør faktureringen mere besværlig end den burde være og påfører virksomhederne unødige ekstra omkostninger. Vi peger derfor på, at integration mellem oplysningerne i kommunernes og de private virksomheders systemer, vil gøre det lettere at fakturere både hurtigt og præcist.

Virksomhedsforum har både undersøgt ældre- og socialområdet, herunder regler og vejledning, når autoriserede sundhedspersoner, eksempelvis læger, skal delegere sundhedsfaglige opgaver til medhjælpere. Virksomhederne oplever, at der i de enkelte kommuner stilles forskellige nye krav til delegeringen af sygeplejeopgaver. Det gør det vanskeligt for dem at tilrettelægge arbejdet på plejehjem og i hjemmeplejen. Her mangler der klar og entydig vejledning om delegation af ydelserne.

Ud over forslagene til forenklinger fra velfærdsbrancherne har Virksomhedsforum sendt 4 øvrige forslag til regeringen, herunder et forslag om at erhvervsdrivende ikke skal betale en kunde købesummen tilbage før varen er kommet retur.

Formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

Når forbrugeren har 14 dage til at sende en vare retur og den erhvervsdrivende skal betale købesummen tilbage efter senest 14 dage, kan det reelt skabe situationer, hvor den erhvervsdrivende skal returnere penge for en vare, før han står med den i hånden – uden at vide om varen er defekt. Når regeringen på den måde forsøger både at blæse og have mel i munden, kalder vi det regelkollision, og vi foreslår derfor, at den erhvervsdrivende ikke skal betale penge tilbage for en vare, før den er kommet retur.

Forslagene kan ses på Virksomhedsforums hjemmeside www.enklereregler.dk under henholdsvis temaet Velfærdsbrancherne og Øvrige forslag, hvor regeringens svar også senere offentliggøres.

Kontakt formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein på telefon 40 52 63 11.


Fakta om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler er et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der har til opgave at komme med forenklingsforslag der, hvor virksomhederne oplever de største byrder.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et "følg-eller-forklar-princip”. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Forummet består af repræsentanter fra virksomheder, eksperter og erhvervs-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Overblik over alle forslag fra mødet den 7. november 2018

Justitsministeriet

 • Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation
 • Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret

Beskæftigelsesministeriet

 • Effektiv implementering af VITAS

Udenrigsministeriet

 • Mere ensartet håndhævelse af oprindelseskrav i 3. lande

Børne- og Socialministeriet

 • Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud
 • Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud

Sundheds- og Ældreministeriet

 • Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver
 • Præcise retningslinjer for justering af afregningspris
 • Private leverandører bør have lige adgang til kommuners videnbaser
 • Klare retningslinjer ved delegation
 • Ensartet tilsyn med serviceniveauet på ældreområdet
 • Puljemidler på ældreområdet skal fordeles efter en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle

Økonomi og - Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet

 • Etabler integration mellem omsorgssystemer og virksomhedernes økonomisystemer