Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed26.06.2018

Virksomhedsforum sender forenklingsforslag om sundhedsbrancherne og EU’s indre marked

Juni 2018 Pressemeddelelse

Virksomhedsforum for enklere regler har netop sendt 26 konkrete forslag til forenklinger af love og regler til regeringen. Forslagene skal fjerne byrder for erhvervslivet, og gøre det lettere og billigere at være dansk virksomhed.

Flere af de nye regelforenklingsforslag fokuserer på unødige byrder i sundhedsbrancherne, som hæmmer danske medico- og life science virksomheder.

Konkret foreslår Virksomhedsforum bl.a. enklere sagsgange og procedurer, bedre adgang til data og bedre digitale løsninger. Virksomhederne bremses ofte af lange sagsbehandlingstider, når de søger om godkendelser og tilladelser, og det er derfor centralt for dem at få hurtigere og nemmere adgang til data og fornuftige digitale løsninger, så de på forsvarlig vis kan udvikle produkter og services.

Formanden for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

Virksomheder indenfor sundhedsbrancherne udgør en vigtig og stadig større rolle for væksten i dansk økonomi. For at fastholde denne udvikling, skal virksomhederne have gode muligheder for, at udvikle produkter og services af høj kvalitet til gavn for samfundet. Jeg har selv en baggrund fra en medico-virksomhed og ved derfor fra nærmeste hold, hvor vigtigt det er for branchen, at reguleringen er smidig og effektiv. Enklere regler og hurtig adgang til markedet spiller en helt afgørende rolle.

EU-regulering fylder mere og mere for danske virksomheder. Derfor har Virksomhedsforum også sat fokus på de største barrierer i EU’s indre marked, for at finde forenklingsløsninger på unødige og omkostningstunge regler. Danske virksomheder oplever ofte, at der er store forskelle mellem EU-landenes håndhævelse, anvendelse eller fortolkning af EU-regler. Det medfører bl.a., at virksomhederne oplever barrierer for at sælge det samme produkt eller levere den samme ydelse på tværs af det indre marked. Virksomhedsforum foreslår derfor bl.a., modernisering af toldkodekssystemet, og lettere indgang for virksomheder til andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder, når de skal eksportere på tværs af det indre marked.

Formanden for Virksomhedsforum Peter Kürstein:

Det er afgørende for danske virksomheder og for Danmarks vækst og velstand, at virksomhederne har adgang til hele det indre marked. Faktisk er det mere end 60 pct. af Danmarks eksport, der går til andre EU-lande. Det er blandt andet muligt, fordi vi har et stærkt og velfungerende europæisk samarbejde. Men EU’s indre marked kan blive endnu bedre.

Alle forslagene fremgår på Virksomhedsforums hjemmeside: www.enklereregler.dk

Kontakt formand for Virksomhedsforum Peter Kürstein på telefon: 40526311.

Fakta om Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler er et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, der har til opgave komme med forenklingsforslag der, hvor virksomhederne oplever de største byrder.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et "følg-eller-forklar-princip”. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer. Alle forslag fra virksomhedsforum, svar fra regeringen og status på implementering af forslag, der gennemføres, kan læses på Virksomhedsforums hjemmeside: www.enkleregler.dk.

Forummet består af repræsentanter fra virksomheder, eksperter og erhvervs-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Overblik over alle forslag fra mødet den 21. juni fordelt på ressortministerier

Forslag fra temaet ”Sundhedsbrancherne”

Erhvervsministeriet

 • Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang
 • Mangel på bemyndigede organer for godkendelse af medicinsk udstyr

Finansministeriet

 • E-Boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter

Sundheds- og Ældreministeriet

 • Hurtigere behandling af tilladelse til klinisk afprøvning
 • En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning
 • Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata
 • Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser
 • Accelerering af harmoniseringsprocesser af standarder indenfor medicinsk udstyr
 • Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister
 • Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger
 • Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling
 • Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler
 • Ekstra krav til emballage i nationalt udbud
 • Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer
 • Vævscentre og bekendtgørelse om assistereret reproduktion

Økonomi- og Indenrigsministeriet

 • Fasttrack ordning for behandling og godkendelse af levering af data i forskerordningen hos Danmarks Statistik

Forslag fra temaet ”De største barrierer i det indre marked for SMV’er”

Erhvervsministeriet

 • Frie datastrømme på tværs af landegrænser til tredjelande
 • Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder

Miljø- og Fødevareministeriet

 • Fitness check af reglerne om olivenolie

Skatteministeriet

 • Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter
 • Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder
 • Modernisering af toldkodekssystemet: oversættelse til korrekte danske termer
 • Digitalisering af momsdokumentation for sejlads i EU-farvande

Sundheds- og Ældreministeriet

 • Fremtidssikre direktiver om biologisk materiale
 • Enklere regler for opbevaring og distribution af visse naturlægemidler og vitamin- og mineral præparater

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

 • Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer