Spring navigation over
Indhold start

Kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling

For virksomheder, hvor forretningen ikke stopper ved kommunegrænsen, er det til stor frustration, at der er meget store forskelle på den kommunale opgaveløsning, for eksempel forskellige krav, regelfortolkninger, sagsbehandling, ansøgningsskemaer, udbudshåndtering, gebyrer m.v.

 

Derudover kan virksomheder med ansatte fra forskellige kommuner, herunder andre kommuner end virksomhedens hjemkommune, opleve en række udfordringer fordi, kommunerne griber beskæftigelsesindsatsen an på forskellig vis.

 

Dette medfører bl.a. at de pågældende virksomheder skal forholde sig til forskellige arbejdsgange og forskellig håndtering af de gældende regler.

 

Konsekvensen er, at mange virksomheder bruger unødigt meget tid på at sætte sig ind flere forskellige måder at gøre tingene på, samtidig med at de store forskelle kan virke konkurrenceforvridende.

 

De brede rammer for selvbestemmelse, der er indbygget i det kommunale selvstyre, er derfor ofte uhensigtsmæssige på de områder, hvor kommunen har berøring med erhvervslivet, som i højere grad efterspørger en ensartet og høj kvalitet i opgaveløsningerne frem for en særlig lokal kvalitet, der varierer betydeligt mellem kommunerne.

 

Der er kort sagt behov for, at kommunerne går mere i takt for at sikre ensartede og gode rammevilkår for virksomhederne.

 

En af årsagerne til, at erhvervslivet oplever en række udfordringer omkring den kommunale opgaveløsning, kan være, at den enkelte kommune ofte ikke selv oplever forskellene, og i mange tilfælde er der i kommunerne fortsat - også efter kommunalreformens sammenlægninger - ikke tilstrækkeligt volumen til at sikre kritisk masse i en række myndighedsopgaver. Dette kan føre til usikkerhed og manglende kompetencer.

 

Regeringerne i EU gør sig store anstrengelser for at harmonisere regelsættet og skabe fri bevægelighed over grænserne i det indre marked, netop fordi det skaber dynamik, vækst og arbejdspladser.

 

Der er lavet flere beregninger, der dokumenterer det økonomiske potentiale på dette felt. Derfor kan det virke paradoksalt, at vi inden for landets grænser har forskellige procedurer, regler og tilgange til virksomhederne i kommunerne.

 

Forslagene fra Virksomhedsforum skal dels sikre en større ensartethed i den kommunale sagsbehandling og dels forbedre kommunikationen mellem kommunen indbyrdes og i forhold til virksomhederne.

 

Bedre kommunal videndeling og samarbejder, der sikrer kritisk masse, vil være med til at mindske de administrative byrder for virksomhederne betydeligt, særligt for de virksomheder, der udfører opgaver i mange forskellige kommuner. Det vil samtidig reducere det samlede kommunale ressourceforbrug til administration.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
203 Kommunale servicemål for erhvervslivet 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
202 En indgang for erhvervslivet i alle kommuner 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
200 Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser 17.06.2013 Gennemføres ikke
199 Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
198 Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
197 Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer 17.06.2013 Gennemføres delvist
196 En indgang for virksomheder i sygedagpengesager 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
195 Virksomheder kender ikke arbejdstimer og produktivitet for fleksjobbere, der søger job, og det vanskeliggør rekrutteringen 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
194 Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
193 Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
191 Styringssystemer på hjemmehjælpsområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist
190 Digitalisering af kommunale lokalplaner 17.06.2013 Behandles
189 Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
187 Bagatelgrænser for VVM-screeninger 17.06.2013 Gennemføres delvist
186 Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
184 Etablering af system til national klassificering af affald 17.06.2013 Gennemføres delvist
183 Ensartet gebyropkrævning på kommunale genbrugsstationer 17.06.2013 Gennemføres delvist
182 Gyllealarmer og gyllebarrierer 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
181 Frikommuneforsøg bør ikke omfatte virksomhedskontakt 17.06.2013 Gennemføres ikke
180 Ensartet og standardiseret implementering af reglerne på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres ikke
179 Implementering af rehabilitering på ældreområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
178 Kommunernes forskelligartede administration af vandafledningsbidrag 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
177 Ændring af støjregler som følge af afskaffelsen af lukkeloven 17.06.2013 Gennemføres delvist
176 Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
175 Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
174 Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
173 Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
167 Bedre begrundelser ved afgørelser om offentlige udbud 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
166 Forenkling af procedure ved ansøgning om alkoholbevilling - én indgang til myndighederne 17.06.2013 Gennemføres delvist
164 A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
163 Øget kommunal digitalisering - track and trace af alle virksomhedshenvendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
162 Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
Forslagsbarometer - Kommunal implementering og offentlig sagsbehandling Se alle 21 implementerede forslag >