Spring navigation over
Indhold start

Kommissorium

Baggrund

Det er en hovedprioritet for regeringen at gøre det enklere (billigere og lettere) at drive virksomhed i Danmark. Virksomhederne skal ikke opleve unødig omkostningsbebyrdende regulering.

Virksomhedsforum for enklere regler har siden 2012 med succes hjulpet skiftende regeringer med at rydde op i regler, der er unødigt byrdefulde for virksomhederne. I perioden fra 2012 til udgangen af 2016 har Virksomhedsforum udarbejdet 603 konkrete forenklingsforslag, som er sendt til regeringen.

Virksomhedsforums gode arbejde er også blevet bemærket i EU. Europa-Kommissionen har i 2015 etableret en europæisk platform for regelforenkling under det såkaldte REFIT-program (Regulatory Fitness and Performance). Platformen består af repræsentanter fra medlemsstaterne og interessenter, som udarbejder og vurderer forenklingsforslag til Kommissionen vedr. EU-regulering.

Formål

Virksomhedsforum skal frem til 2019 fungere som et uafhængigt rådgivende organ for regeringens arbejde med at lette erhvervslivets omkostninger og medvirke til at gøre det enklere (billigere og lettere) at drive virksomhed i Danmark.

Forummet har til formål at identificere de områder, hvor virksomhederne oplever unødvendig omkostningsbebyrdende regler og komme med konkrete forslag til forenklinger. Det kan eksempelvis være enkeltstående forslag (fast track) eller forslag inden for udvalgte temaer eller brancher.

Virksomhedsforum er samtidig en platform, som kan anvendes til at skabe synlighed om de uhensigtsmæssige byrder, virksomhederne er underlagt, og som et forum, der udvikler tiltag til imødegåelse heraf.

Virksomhedsforum har til formål at komme med forslag,

 1. der reducerer de administrative byrder ved erhvervsreguleringen,
 2. der reducerer omkostningerne ved at skulle efterleve reguleringen, og
 3. der reducerer omkostningerne til at omstille og tilpasse sin virksomhed i forbindelse med regelændringer.

Formålet er at finde løsninger, der gør det enklere (billigere og lettere) at drive virksomhed, samtidig med at der tages hensyn til de bagvedliggende formål med reglerne. Erfaringen viser, at med et klart slutbrugerperspektiv og baseret på bedste praksis fra andre sektorer og andre lande er det ofte muligt at introducere smart erhvervsregulering, som er langt mindre byrdefuldt for erhvervslivet uden at give køb på de politiske målsætninger, der ligger bag ønsket om reguleringen.

Forummets opgaver

 • Forummet har følgende arbejdsområder.
 • Forummet udpeger de områder, hvor virksomhederne oplever de største udfordringer med omkostningsbebyrdende regler, identificerer de konkrete problemer og kommer med forslag til mulige forenklinger.
 • Forslagene kan indeholde konkrete forslag til at lette omkostninger som følge af henholdsvis regler, der:
 • Medfører et væsentligt tidsforbrug
 • Er udgiftsdrivende
 • Er produktionsbegrænsende

 • Forummet kan stille forslag om ændring af regler om skatter og afgifter, der medfører et begrænset mindreprovenu for staten, i tilfælde hvor det provenu, som reglerne har til formål at sikre, er begrænset i forhold til de tilknyttede administrative konsekvenser eller øvrige efterlevelsesomkostninger[1]. Derudover er forslag vedr. konkrete skatter og afgifter undtaget.
 • Ved forslag, der medfører et mindre provenutab for staten, skal forummet sandsynliggøre, at det provenu, som reglen, den opkrævede skat eller afgift har til formål at sikre, er begrænset i forhold til de tilknyttede administrative konsekvenser eller øvrige efterlevelsesomkostninger for virksomhederne, der er forbundet hermed.
 • Når problemer udspringer af EU-regulering, formulerer forummet konkrete forslag til forenklinger på EU plan, der i udgangspunktet godkendes i regeringen med henblik på at kunne fremsendes til Kommissionens REFIT-platform.
 • Forummets forslag forelægges for de relevante ministerier, som forpligtes til enten at gennemføre initiativer på de udpegede områder eller at forklare, hvorfor der ikke gennemføres forenklinger – et ”følg eller forklar”-princip.
 • Regeringen giver i udgangspunktet sin tilbagemelding på Virksomhedsforums forslag senest tre måneder efter, de er sendt til regeringen. Såfremt det ikke er muligt for regeringen at give et svar, giver regeringen en begrundelse for, hvorfor besvarelsen udestår. Tilbagemeldingen offentliggøres.
 • Regeringen gør årligt status på implementeringen af igangværende initiativer og kommenterer på fremdriften. Status offentliggøres.
 • Forummet får årligt frem til 2019 mulighed for at drøfte fremdriften i arbejdet for enklere regler med erhvervsministeren.
 • Den gældende forretningsorden for Virksomhedsforum bibeholdes.

Forummets sammensætning

Forummet nedsættes af erhvervsministeren og sammensættes af repræsentanter fra danske erhvervsorganisationer og danske virksomheder på direktørniveau:

 • En formand (udpeges af erhvervsministeren).
 • Ét medlem fra DI.
 • Ét medlem fra Dansk Erhverv.
 • Ét medlem fra Landbrug & Fødevarer.
 • Ét medlem fra Dansk Byggeri.
 • Ét medlem fra Håndværksrådet.
 • Ét medlem fra FSR – danske revisorer
 • Ét medlem fra Danske Rederier.
 • Ét medlem fra Finans Danmark.
 • Ét medlem fra ASE.
 • Ét medlem fra DA.
 • Ét medlem fra LO.
 • Ét medlem fra FTF.
 • Ét medlem fra AC.
 • Op til seks repræsentanter fra aktive virksomheder (udpeges af erhvervsministeren).
 • To medlemmer med særlige kompetencer inden for erhvervsregulering og forenkling (udpeges af erhvervsministeren).

Forummet kan desuden vælge at inddrage relevant ekspertbistand på ad hoc basis, herunder repræsentanter fra andre brancheorganisationer, kommuner mv.

Projektteam

Forummet betjenes af et sekretariat i Erhvervsministeriet. Øvrige ministerier inddrages eventuelt, hvis deres ressortområder drøftes af Virksomhedsforum.

[1] Nærmere definition af administrative konsekvenser og øvrige efterlevelsesomkostninger findes i Erhvervsministeriets ”Vejledning til erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.” (PDF)