Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af reglerne for udstedelse af E-fragtbreve i henhold til CMR-konventionen

Dato17.09.2015
Nummer471

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

De nugældende danske regler for elektroniske dokumenter i international vejtransport sætter så høj en IT-sikkerhedsmæssig standard, at de i praksis er vanskelige at håndtere og ikke anvendes.

Det betyder eksempelvis at virksomhederne vurderes at skulle bruge en løsning med samme sikkerhedsmæssige standard som NemID for at de er i overensstemmelse med lovgivningen. NemID er et rent dansk produkt og da internationale fragtbreve pr. definition har relation til andre lande kan dette produkt ikke bruges da både udenlandske kunder, chauffører og vognmænd kun med stort besvær og store omkostninger kan tilgå det. Et lignende system udviklet i privat regi ville blive meget dyrt men hovedproblemet er, at systemer med det krævede sikkerhedsniveau vil fungere meget langsomt..


Det er virksomhedernes erfaring, at det ikke lader sig gøre at lave systemer, der virker hurtigt og brugervenligt nok til at medføre et fravalg af de gammeldags papirfragtbreve. Papirfragtbreve er økonomisk og administrativt uhensigtsmæssige og belaster derudover miljøet unødvendigt.

Muligheden for elektroniske fragtbreve blev gennemført i dansk ret i 2012 bl.a. som følge af et forslag fra Virksomhedsforum. Virksomhedsforum støtter fortsat elektroniske fragtbreve, men ønsker at foreslå forbedringer for at opnå den ønskede forenkling.

Elektroniske fragtbreve bruges kun i B2B-forhold mellem professionelle aktører. Selv om retspraksis er righoldig i forhold til uenighed om godsets tilstand, mængde og pris er vi er ikke bekendt med, at der er retspraksis omhandlende tvister vedrørende selve eksistensen af et fragtbrev – hverken elektronisk eller i papirform.

Det er afgørende at sikkerheden og troværdigheden om fragtbrevene opretholdes. Vi foreslår på den baggrund jf. nedenstående at man lemper de tekniske sikkerhedskrav til dokumenternes udstedelse en anelse og i stedet vender bevisbyrden, så udstederen af fragtbrevet skal fremlægge dokumentation for, at processen er sket på betryggende vis. Det vil gøre det muligt at lave systemer, der både er enkle, smidige og sikre nok til at elektroniske fragtbreve vil få langt større udbredelse.

Danmark var blandt de første lande til at indføre muligheden for e-fragtbreve, og det giver danske virksomheder en konkurrencefordel som first movere på området. Denne chance forspildes dog via de gældende reglers rigide form. Vi vil gerne genvinde initiativet i den internationale konkurrence, således at Danmark fortsat er en central lokation for udstedelse af fragtbreve.

Berørte virksomheder

Transport- og logistikvirksomheder, der beskæftiger sig med landevejstransport samt deres virksomhedskunder

Forslag

Der søges en generel løsning på spørgsmålet, der giver mulighed for en fleksibel og hurtig funktionalitet i systemerne, der samtidig sikrer en forudsigelig retstilstand på området. Følgende løsning skal derfor ses som et forslag:

En justering af gældende lovs § 6, således at udstederen af fragtbrevet (som oftest en speditør) pålægges bevisbyrden for at fragtbrevet er betryggende udformet og behandlet igennem hele forløbet fra udstedelse til levering. I praksis foreslås en ny stk. 5: ”Den, der opretter fragtbrevet skal på opfordring dokumentere, at signaturen jf. stk. 4, på fragtbrevet:

a) er entydigt knyttet til underskriveren;

b) kan identificere underskrivere;

c) genereres med midler, som underskriveren kan bevare den fulde kontrol med, og

d) er knyttet til de data, som den vedrører, på en sådan måde, at en hvilken som helst senere ændring af disse data kan opdages.”

Yderligere oplysninger

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 09/09/1986 som ændret ved lov nr. 1246 af 18/12/2012. Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 20. februar 2008 til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej om det elektroniske fragtbrev (CMR), art. 3, stk. 1-2.

DTL og 3F er i dialog om indførsel af elektroniske fragtbreve. Løsningen skal kunne bruges af chauffører uden it-kendskab.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne for digitale signaturer på elektroniske fragtbreve ændres, idet reglerne i dag er for vanskelige at håndtere og derfor ikke anvendes. Virksomhedsforum foreslår, at § 6, stk. 5, i lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. september 2015, erstattes af følgende bestemmelse:

”Den, der opretter fragtbrevet skal på opfordring dokumentere, at signaturen jf. stk. 4, på fragtbrevet:

a) er entydigt knyttet til underskriveren;

b) kan identificere underskrivere;

c) genereres med midler, som underskriveren kan bevare den fulde kontrol med, og

d) er knyttet til de data, som den vedrører, på en sådan måde, at en hvilken som helst senere ændring af disse data kan opdages.”

Det fremgår af CMR-lovens § 6, stk. 5, at en digital signatur på et elektronisk fragtbrev skal være baseret på den gældende OCES-standard eller opfylde kravene i lov om elektroniske signaturer.

Lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer gennemfører direktiv 1999/93/EF om elektroniske signaturer. Dette direktiv ophæves pr. 1. juli 2016 som følge af ikrafttrædelsen af forordning nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF. Som konsekvens heraf ophæves lov om elektroniske signaturer, og henvisningen til denne lov i CMR-lovens § 6, stk. 5, erstattes af en henvisning til forordningen.

Forordningens artikel 26 om elektroniske signaturer har følgende ordlyd: ”En avanceret elektronisk signatur skal opfylde følgende krav:

a) den er entydigt knyttet til underskriveren

b) den kan identificere underskriveren

c) den genereres ved hjælp af elektroniske signaturgenereringsdata, som underskriveren med en høj grad af tillid kan anvende og har fuld kontrol med, og

d) den er knyttet til de data, som er underskrevet med den, på en sådan måde, at en hvilken som helst senere ændring af disse data, kan opdages.”

Forordningens artikel 26 synes indholdsmæssigt at svare til forslaget fra Virksomhedsforum.

Lovforslag om ændring af bl.a. CMR-lovens § 6, stk. 5, forventes fremsat i indeværende folketingssamling.

Forslaget er implementeret i 2016.

CMR-lovens § 6, stk. 5, om digitale signaturer på elektroniske fragtbreve, blev ændret ved § 7 i lov nr. 617 af 8. juni 2016, hvorved henvisningen til lov om elektroniske signaturer blev erstattet af en henvisning til forordning (EU) nr. 910/2014.

Lov om elektroniske signaturer gennemførte direktiv 1999/93/EF om elektroniske signaturer, som blev ophævet som følge af ikrafttrædelsen af forordning nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked mv. Forordningen fastsætter bl.a. en række materielle krav, som en såkaldt avanceret elektronisk signatur skal opfylde.

Forordningens artikel 26 om elektroniske signaturer har følgende ordlyd: ”En avanceret elektronisk signatur skal opfylde følgende krav:

- den er entydigt knyttet til underskriveren
- den kan identificere underskriveren
- den genereres ved hjælp af elektroniske signaturgenereringsdata, som underskriveren med en høj grad af tillid kan anvende og har fuld kontrol med, og
- den er knyttet til de data, som er underskrevet med den, på en sådan måde, at en hvilken som helst senere ændring af disse data kan opdages.”


Den gennemførte ændring svarer indholdsmæssigt til forslaget fra Virksomhedsforum.

Loven kan ses på Retsinformation via dette link.