Spring navigation over
Indhold start

Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område (børn, voksne, ældre)

Dato17.09.2015
Nummer472

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Serviceloven indeholder en række tilbud, med hvilke der føres et tilsyn. For de fleste på det specialiserede socialområdet blev tilsynet i 2014 af disse tilbud og indsatser fjernet fra den stedlige kommune og placeret i 5 regionalt funderede men stadig kommunale socialtilsyn. Socialtilsynet ligger i dag i Holbæk Kommune, Frederiksberg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Silkeborg Kommune og Hjørring Kommune – de fem tilsyn fører tilsyn med alle tilbud omfattet af Socialtilsynet i den pågældende region.

Det er ikke hele tilsynet på velfærdsområdet, der er blevet samlet. Der er således fortsat dele af tilsynet der ligger i kommunerne – det gælder tilsynet med ældreområdet (herunder hjemmeplejen, rehabilitering, genoptræning, hjemmesygepleje samt plejecenterområdet, hvor kommunerne derved kommer til at føre tilsyn med sig selv i voldsom grad), området for Borgerstyret Personlig Assistance, ligesom tilsynet med friplejeboliger fortsat ligger i kommunerne.

I forhold til friplejeboliger, så dækker det over såvel ældreboliger som permanente bosteder til voksne handicappede. En tilbudsform der også findes udenfor reglerne om friplejeboliger, hvor det så er det regionalt funderede tilsyn, der har tilsynskompetencen. Konsekvensen bliver at vi har en tilbudsform, der er etableret med samme anbringelsesbestemmelse, samme formål og af samme type, men som er underlagt to forskellige typer tilsyn.

Desuden er der i tilbud, der har en ganske lille medicin håndtering, f.eks. håndtering af ritalin for unge med ADHD. De er på nuværende tidspunkt omfattet af tilsynet efter sundhedsloven. Problemet er, at tilsynet samlet set er fordelt på forskellige myndigheder uden et nødvendigt helhedsperspektiv.

Berørte virksomheder

Det er stort set alle tilbud, kommunale såvel som private, på det sociale område, bosteder, opholdstilbud, plejeboliger, osv.

Forslag

Løsningen vil være at samle hele tilsynet i de nyetablerede socialtilsyn. Det gælder såvel det tilbageværende kommunale tilsyn som tilsynet efter sundhedslovgivningen med tilbud, der stort set ikke gør andet end at uddele medicin til beboere. Forudsætningen for at overlade denne del af tilsynet til socialtilsynet, vil være at de fem regionale socialtilsyn samt Socialstyrelsen som auditfunktion besidder de fornødne kompetencer hertil.

Målet er at få et klart entydigt kvalificeret tilsyn, der kan gennemføre et ordentligt, transparent og helhedsorienteret tilsyn med de berørte tilbud, hvad enten de er kommunale eller ej.

Det nuværende socialtilsyn står forsat med en stor opgave og har siden januar 2014 endnu ikke re-godkendt alle tilsyn på det specialiserede socialområde. En ny tilsynsmodel på ældreområdet vil være en stor opgave, som svarer til Socialtilsynets nuværende på det specialiserede socialområde, hvor tilsynet vægter både et tilbuds økonomiske, juridiske og socialfaglige formåen. Erfaringerne herfra viser, at en udvidelse af socialtilsynet med hele, eller dele af, ældreområdet først bør ske, når der i såvel Socialstyrelsen, som de fem tilsynskommuner, er opbygget de fornødne redskaber og kompetencer inden for jura og økonomi, men også sundheds – og omsorgsfaglige tilsynskompetencer med relevans for ældreområdet.

Derfor foreslås det, at en udvidelse af det eksisterende socialtilsyn med ældreområdet først sker på baggrund af en analyse af tilsynsbehovet og dets krav til faglighed, herunder det sundhedstilsyn, der i dag varetages af sundhedsstyrelsen.

Yderligere

Det skal bemærkes, at partierne bag satspuljeforliget i juni 2013, indgik aftale om, at BPA-området skulle underlægges det nuværende Socialtilsyn. Dette er endnu ikke implementeret.

Besvaret juni 2018

Forslaget gennemføres delvist

Virksomhedsforum stiller forslag om at samle det tilbageværende driftsorienterede kommunale tilsyn med tilbud på velfærdsområdet, herunder ældreområdet, området for Borgerstyret Personlig Assistance og friplejeboliger under socialtilsynet. Endvidere stiller virksomhedsforum forslag om, at tilbud, der har ganske lille medicin håndtering, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed i dag fører tilsyn, også samles under socialtilsynet.

Virksomhedsforum anfører, at målet er at få et klart entydigt kvalificeret tilsyn, der kan gennemføre et ordentligt, transparent og helhedsorienteret tilsyn med de berørte tilbud, hvad enten de er kommunale eller ej. Med Aftalen om satspuljen for ældreområdet 2018-2021 er satspuljepartierne enige om at styrke tilsynet på ældreområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i en forsøgsperiode på 4 år føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Der fremsættes lovforslag med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2018. Der skal som led i forsøget arbejdes med risikoparametre på det social- og plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kvalitet. Der skal endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for kontrol og læring.

Tilsynet med sundhedsfaglig behandling efter sundhedsloven er samlet under Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. lov nr. 656 af 8. juni 2016. Det vurderes, at det vil skabe sammenhæng og synergieffekter, at tilsynet med den sundhedsfaglige indsats og en styrkelse af tilsynet med den social- og plejefaglige indsats samles hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven på kommunernes eksisterende tilsyn, som fastholdes.

Forslaget gennemføres således ved, at der fremsættes lovforslag om, at der per 1. juli 2018 i en forsøgsperiode til den 31. december 2021 føres et styrket og uafhængigt tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed på ældreområdet.

I forhold til forslaget om, at området for BPA skal være under socialtilsynet, oplyser Børne- og Socialministeriet, at der med Folketingets vedtagelse af lov nr. 660 af 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2018 er indført en godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens § 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og § 96 om borgerstyret personlig assistance. Opgaven med godkendelse og tilsyn er placeret i socialtilsynene.

Forslaget er implementeret i 2018

Det fremgår, af svaret på forslaget, at forslaget gennemføres ved, at der fremsættes lovforslag om, at der per 1. juli 2018 i en forsøgsperiode til den 31. december 2021 føres et styrket og uafhængigt tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed på ældreområdet.

Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 560 af 29. maj 2018 (link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201516) med virkning fra 1. juli 2018 er indført et uafhængigt og nationalt tilsyn på ældreområdet under Styrelsen for Patientsikkerhed. Ændringen af lov om social service er indarbejdet i bekendtgørelse om lov om social service (link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239)

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre et risikobaseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens §§ 83-87 på plejecentre, midlertidige pladser og i hjemmeplejen. Det risikobaserede tilsyn er indført i en forsøgsperiode (fra 1. juli 2018 til 31. december 2021) med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Styrelsen for Patientsikkerhed fører et ensartet tilsyn nationalt med, om den personlige hjælp, omsorg og pleje har den fornødne kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet et sæt målepunkter til brug for vurderingen af, om hjælpen efter servicelovens §§ 83-87 har den fornødne kvalitet. Disse målepunkter skal danne baggrund for både læring og kontrol. Tilsynet på ældreområdet under Styrelsen for Patientsikkerhed vil, herunder med udarbejdelsen af målepunkter, være en ramme for læring og kvalitetsudvikling, også i forhold til de plejeenheder, der ikke modtager et tilsyn.

Det fremgår endvidere i svaret, at i forhold til forslaget om, at området for BPA skal være under socialtilsynet, oplyser Børne- og Socialministeriet, at der med Folketingets vedtagelse af lov nr. 660 af 8. juni 2017 (link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191836) med virkning fra 1. januar 2018 er indført en godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens § 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og § 96 om borgerstyret personlig assistance. Opgaven med godkendelse og tilsyn er placeret i socialtilsynene. Ændringen af lov om socialtilsyn er indarbejdet i bekendtgørelse af lov om socialtilsyn (link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194396)