Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af motorbrændstof i traktorer mv.

Dato17.09.2015
Nummer474

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

De nugældende regler om godtgørelse af motorbrændstof i traktorer mv. betyder, at landmanden enten skal lave et forbrugsregnskab eller en omsætningsfordeling på godtgørelsesberettiget og ikke-godtgørelsesberettiget forbrug, jf. bekendtgørelse nr. 185 af 26.2.2013, § 2, stk. 2, nr. 1 og 2.

Langt de fleste landmænd vil skulle føre et forbrugsregnskab – en slags kørebog for hver enkelt traktor, som bliver brugt til blandet anvendelse, hvilket er meget besværligt for landmændene. Konsekvensen af ikke at føre et regnskab, vil være at landmanden bliver nægtet godtgørelse for afgiften af sit fulde forbrug af motorbrændstof.

Berørte virksomheder

Primærproducenter og maskinstationer

Forslag

En realistisk skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug f.eks. i forbindelse med årsafslutningen, vil være langt nemmere at håndtere både for landmænd og rådgiverne. Dette vil kræve en ændring af bekendtgørelsestekstens § 2, stk. 2, nr. 1 og 2.(bekendtgørelse 185 af 26.3.2013) En regelændring vil gøre opgørelsen lettere håndterbart og den kan evt. foretages i forbindelse med årsafslutningen.

Fra praksis forekommer der tilsyneladende allerede eksempler på, at SKAT accepterer en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug (f.eks. 1 % af det samlede forbrug). Denne mulighed bør fremgå klart af reglerne og gælde for alle.

Yderligere oplysninger

Skatteministeriet.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomheder, der anvender farvede olieprodukter som motorbrændstof i køretøjer mv. til blandede landbrugsaktiviteter, skal, for at få godtgørelse af mineralolieafgiften, kunne opgøre fordelingen mellem det godtgørelsesberettigede og det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug. Virksomhederne kan selv vælge, om opgørelsen skal ske efter en omsætningsfordeling eller efter et forbrugsregnskab.

Forbrugsregnskabet er – som det også angives i forslaget – en slags kørebog over hvert køretøj. Derimod består omsætningsfordelingen af en fordeling af omsætningen i godtgørelsesberettigede aktiviteter og andre aktiviteter. Ved samlet fakturering af en arbejdsopgave skal de enkelte aktiviteter således specificeres i fakturaen, så det fremgår, om den enkelte aktivitet er godtgørelsesberettiget eller ej. Virksomheder, der bruger omsætningsfordelingen som grundlag for opgørelsen af det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug, er dermed fritaget for at føre et forbrugsregnskab for hvert enkelt driftsmiddel og aktivitet.

Som udgangspunkt stilles der i energiafgiftslovene krav om, at det godtgørelsesberettigede forbrug kan udskilles fra det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug via måling. Derudover er der i lovgivningen i nogle tilfælde givet mulighed for anvendelse af en standardmetode, dvs. en forenklet opgørelsesmetode baseret på nogle objektive kriterier. En standardmetode medfører alt andet lige en mindre korrekt opgørelse end en opgørelse baseret på konkrete målinger. Af hensyn til opretholdelse af afgiftsprovenuet og for at minimere risikoen for skatteunddragelse, vil standardmetoder også typisk medføre, at virksomheden opnår et mindre beløb i godtgørelse, end hvis det godtgørelsesberettigede forbrug opgøres via en måling.

Egentlig skønsmæssig fordeling mellem godtgørelsesberettiget og ikke-godtgørelsesberettiget forbrug er som udgangspunkt ikke et princip, som eksisterer i den gældende energiafgiftslovgivning. Det er heller ikke SKATs praksis at anvende skønsmæssig opgørelse i forbindelse med godtgørelse af farvede olieprodukter.

Det er på baggrund af ovenstående Skatteministeriets vurdering, at de to metoder til opgørelse af det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug for blandede landbrugsaktiviteter, stemmer overens med de almindelige principper for godtgørelse af energiafgifter. Introduktion af en skønsmæssig opgørelse af et godtgørelsesberettigede forbrug vil øge risikoen for skatteunddragelse, vanskeliggøre SKATs kontrol og gøre det vanskeligere at opretholde afgiftsprovenuet fra energiafgifterne.