Spring navigation over
Indhold start

Moms - Forbedringer/forenklinger af VIES-systemet

Dato17.09.2015
Nummer477

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske virksomheder, der sælger varer eller ydelser, hvor der ikke skal opkræves moms ifølge EU-momsreglerne, skal som betingelse for at fakturere uden dansk moms verificere det af EU-køberen angivne momsnummer og dets tilhørende navn og adresse. Faste EU-kunders momsnumre skal verificeres mindst én gang i kvartalet og nye EU-kunders ved hvert enkelt salg. Hver enkelt verifikation skal kunne dokumenteres ved enten at gemme et skærm- eller papirprint. Hvis virksomhederne ikke overholder denne procedure, hæfter de selv for momsen af EU-salget.

Ovenstående verifikationsprocedure, der skal gentages for hver enkelt kunde og uanset ordrens størrelse, er dels meget tidskrævende, dels fyldt med vanskeligheder i praksis.

Ifølge vores medlemmer er der hyppigt problemer med de eksisterende søgesystemer, og særlige problemer ift. tyske og spanske virksomheder hvor der skal foretages flere kontrolundersøgelser end i de fleste andre EU-lande.

Hertil kommer det uforholdsmæssigt store tidsforbrug, der følger af verifikations- og dokumentationskravene, særligt set i lyset af at samtlige kunders momsnumre m.v. skal verificeres på en jævnlig basis.

Berørte virksomheder

Samtlige danske (og EU-)virksomheder der sælger varer/ydelser til virksomhedskunder i andre EU-lande.

Forslag

1)Mulighederne for digitalisering i form af en automatiseret proces, der er kompatibel med virksomhedernes ERP-/IT-systemer, bør undersøges. En fælles EU-digital løsning vil være at foretrække, alternativt bør der udvikles en dansk digital løsning. Konkret kan løsningen være, at man abonnerer på et momsnummer (som fx i lufhavnen, hvor man får besked via sma om at flyet afgår fra en ny gate) i stedet for som nu, hvor man selv skal slå det op løbende.

2)De eksisterende søgeregistre skal forbedres – ikke mindst bør der ske forbedringer/forenklinger ift. Tyskland og Spanien, der giver virksomhederne vanskeligheder.

3) På dansk plan kan man overveje – hvis EU ikke finder byrden tung nok – at pålægge SKAT at hjælpe danske virksomheder med at indhente informationer om udenlandske virksomheder. Denne service kunne ydes af SKAT indtil alle lande har fået lagt alle de relevante oplysninger ind i systemet.

Yderligere oplysninger

Baggrundsinformation: Link til SKATs nuværende vejledning om momsdokumentionskravene: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2048098

Forslaget gennemføres.

Svar vedr. delforslag 1 og 2) Forslaget om forbedring af verifikation af momsnumre er knyttet sammen med VIES-systemet. Forbedringer af systemet og de informationer, som systemet indeholder, kræver, at alle myndigheder i EU-landene stiller sammenlignelige oplysninger til rådighed.

Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at EU-Kommissionen tager initiativ til at undersøge forskellige forbedringsmuligheder af VIES, hvilket Skatteministeriet vil opfordre EU-Kommissionen til.

Svar vedr. delforslag 3) I dag kan EU-momsnumre verificeres via Vies on the web som er Europa-Kommissionens system for udveksling af momsoplysninger (VIES) - Validering af momsregistreringsnummer (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

SKAT har ikke krav om, hvor tit EU-momsnumre skal kontrolleres. Dog har SKAT angivet, at de bør verificeres med passende mellemrum, og at det fx kunne være en gang i kvartalet. Dette er ikke et lovmæssigt krav – eneste krav er, at EU-momsnummeret er gyldigt på det tidspunkt der sælges momsfrit. Virksomheden skal dermed gøre det, de synes er fornuftigt for at sikre sig, at deres kunder er momsregistrerede.

SKAT har i samarbejde med Danmarks Statistisk udarbejdet en løsning hvor en dansk virksomhed kan uploade en fil med EU-momsnumre hvortil der kommer et retursvar med verificeringen af disse (http://www.dst.dk/da/Indberet/om-idep-web).

Det er imidlertid ikke muligt at verificere tyske momsnumre, da Tyskland ikke stiller disse oplysninger til rådighed på VIES on the web. For at imødekomme dette hjælper SKAT med at verificere disse oplysninger. Spanske momsnumre kan verificeres på VIES on the web, men det kræver samtidig, at der også indtastes noget af adressen på den virksomhed, den danske virksomhed ønsker at handle med.

 

Skatteministeriet vil inden udgangen af 2015 kontakte EU-Kommissionen og opfordre til, at der påbegyndes en undersøgelse af mulige forbedringer af VIES.

Forslaget er ikke implementeret

Skatteministeriet opfordrer løbende, og i forskellige fora i EU-regi, EU-Kommissionen om at foretage de fornødne forbedringer og tilpasninger af VIES, herunder også behovet for at forbedre systemets verifikationsmuligheder og –processer.