Spring navigation over
Indhold start

Krav til verificering i VIES-systemet

Dato17.09.2015
Nummer476

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske virksomheder, der sælger varer eller ydelser, hvor der ikke skal opkræves moms ifølge EU-momsreglerne, skal som betingelse for at fakturere uden dansk moms verificere det af EU-køberen angivne momsnummer og dets tilhørende navn og adresse. Faste EU-kunders momsnumre skal verificeres mindst én gang i kvartalet og nye EU-kunders ved hvert enkelt salg. Hver enkelt verifikation skal kunne dokumenteres ved enten at gemme et skærm- eller papirprint. Hvis virksomhederne ikke overholder denne procedure, hæfter de selv for momsen af EU-salget.

Ovenstående verifikationsprocedure, der skal gentages for hver enkelt kunde og uanset ordrens størrelse, er dels meget tidskrævende, dels fyldt med vanskeligheder i praksis.

Ifølge vores medlemmer er der hyppigt problemer med de eksisterende søgesystemer, og særlige problemer ift. tyske og spanske virksomheder hvor der skal foretages flere kontrolundersøgelser end i de fleste andre EU-lande.

Hertil kommer det uforholdsmæssigt store tidsforbrug, der følger af verifikations- og dokumentationskravene, særligt set i lyset af at samtlige kunders momsnumre m.v. skal verificeres på en jævnlig basis.

Berørte virksomheder

Samtlige danske (og EU-)virksomheder der sælger varer/ydelser til virksomhedskunder i andre EU-lande.

Forslag

På europæisk plan skal der indføres lempeligere krav til verificering/dokumentation, da der reelt er tale om at flytte byrder i form af tilsyn/kontrol fra de europæiske skattemyndigheder over på virksomhederne. Konkret bør virksomheden ikke behøve at ligge inde med dokumentationen i skærm- eller papirprint. Desuden bør det ændres, så faste EU-kunders momsnumre skal verificeres mindre hyppigt end i dag.

Yderligere oplysninger

Baggrundsinformation: Link til SKATs nuværende vejledning om momsdokumentionskravene: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2048098

Forslaget gennemføres delvist.

I henhold til kravene i SKATs Juridisk Vejledning skal sælger sikre sig, at køber er momsregistreret og udvise den fornødne omhu i den forbindelse. Sælger skal derfor verificere, om momsnummeret i det andet EU-land er gyldigt, og gemme dokumentationen for, at der er foretaget dette tjek. Herudover skal sælger indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse.

Kravene er for ydelsers vedkommende forordningsbestemte og bygger for varers vedkommende på retspraksis.

Det fremgår af samarbejdsforordningen (Rådets forordning nr. 904/2010 af 7. oktober 2010), at myndighederne skal sikre, at virksomhederne har mulighed for elektronisk at få bekræftet gyldigheden af et momsregistreringsnummer for en bestemt person samt vedkommendes navn og adresse – i overensstemmelse med medlemsstatens nationale databeskyttelsesregler. Det er således købers land, der fastsætter, hvordan den elektroniske bekræftelse af købers navn og adresse finder sted. Det kan f.eks. være i VIES-systemet.

SKAT har desværre erfaring for, at der sker tyveri af momsnumre. Er sælger i tvivl, om sælger er ved at blive inddraget i en svigagtig handel, er det nødvendigt for sælger at sikre sig flere oplysninger om købers identitet.

SKAT mener ikke, at der skal lempes i kravene i SKATs Juridisk Vejledning, da der er tale om et område med mange momsunddragelser. Der fremgår dog ikke i den juridiske vejledning noget om hyppigheden for verifikation af momsnumre. Dette fremgår alene af den populærvejledning, som er omtalt som baggrundsinformation http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2048098

SKAT har ikke bindende krav om, hvor ofte en virksomhed skal verificere momsnumre mv. på dens kunder. Kravene skal derimod forstås således, at virksomheden skal gøre det, der er fornuftigt for at sikre sig, at dens kunder har et gyldigt momsnummer.

SKAT er indstillet på at bløde op på formuleringerne i den omtalte populærvejledning om, hvor ofte der skal foretages verifikation. SKAT erkender, at vejledningen kan læses som om, at der en obligatorisk pligt til at foretage verifikation af momsnumre mindst én gang i kvartalet. Reelt set er der alene tale om anbefalinger om, hvad en virksomhed kan gøre for at undgå en situation, hvor den kan komme til at hæfte for momsen.

Kravene har til hensigt at bekæmpe momssvig, og derfor kan Skatteministeriet ikke støtte en lettelse. Indstillingen er derfor, at der i stedet fokuseres på, hvordan virksomhederne lettest og mindst byrdefuldt kan leve op til disse krav, jf. svaret på forslaget om ”Moms – forbedringer af VIES-systemet”.

En ny ændret populærvejledning kan udsendes inden udgangen af 2015.

Forslaget er implementeret i 2016.

Den såkaldte populærvejledning blev opdateret medio 2016. I den forbindelse har SKAT lagt vægt på, at formuleringerne i vejledningen om, hvor ofte der skal foretages verifikation, er blevet tilpasset, så det fremstår tydeligere, at der alene er tale om anbefalinger til, hvad en virksomhed kan gøre for at undgå en situation, hvor den kan komme til at hæfte for momsen.

Frekvens og fremgangsmåde til verificering af momsnumre er endvidere blevet uddybet på skat.dk.