Spring navigation over
Indhold start

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Dato17.09.2015
Nummer478

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Jeg skriver vedr. følgende lov nr. 223 af 8. juni 1966 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Hvordan kan det være at for at handle med brugte genstand i 2014 skal man have en forretning med indgang fra gade?

Jeg har i marts måned startet en virksomhed hvor jeg køber og restaurerer brugte møbler primært fra 50-60'erne. Dem sælger jeg senere hen via min hjemmeside samt andre digitale medier. Møblerne opbevarer jeg i en garage hvor jeg bor, og dette er således ikke en decideret forretning. Jeg ved, at der findes rigtigt mange virksomheder som min og skulle følge ovennævnt bekendtgørelse i 2014 er fuldstændigt forældet. Kravet om at man skal have en forretning at sælge fra giver ikke en nystartet virksomhed de bedste vilkår, da en forretning i det område, hvor jeg typisk sælger (kbh) typisk koster 12.000 kr. pr. md. Dette ville dræne mig økonomisk p.t og at jeg finder det helt naturligt at handle via nettet. Det er ikke fremmende for selvstændige iværksættere at skulle opfylde dette krav. Samtidig foregår det meste af mit salg om aftenen hvor folk har tid til at søge efter de ting, som de ønsker at købe, samt at jeg bruger dagen til at købe ind til mit lager. Jeg har således ikke tid til at stå i en forretning for at opfylde denne bekendtgørelse og har absolut ikke råd til at ansætte en medarbejder til at passe forretningen.

Forslag

Vi lever i 2014 og siden krisen i 2007 har især handel med brugte genstande været i vækst. Samtidigt er det sund fornuft at genbruge ting og disse skal sælges via nettet og kun via nettet hvis dette ønskes. Jeg ønsker at bekendtgørelsen bliver tilpasset et moderne samfund så handlen kan foregå udelukkende via nethandel.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne om handel med brugte genstande bliver moderniseret, således at der tages højde for bl.a. den teknologiske udvikling, herunder udbredelsen af internethandel, og at butikker i dag ikke nødvendigvis drives på en fysisk lokalitet, men også udelukkende via internettet. Forslaget tager udgangspunkt i, at det i dag er et krav, at en virksomhed, der handler med brugte genstande, drives fra et fastforretningssted med særskilte forretningslokaler, jf. § 4 i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 4. september 2015 – den såkaldte marskandiserlov. Forretningslokalerne skal have direkte adgang fra gaden og være overskueligt indrettet, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 med senere ændringer om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Marskandiserloven, der oprindeligt er fra 1966, har bl.a. til formål at forebygge belåning og afsætning af stjålne genstande. Loven og den tilhørende bekendtgørelse indeholder i lyset heraf bl.a. en række regler, som er fastsat ud fra et ønske om at muliggøre en effektiv politimæssig kontrol med handel med brugte genstande.

Justitsministeriet er opmærksom på, at reglerne er blevet til i en tid, hvor de teknologiske muligheder var helt anderledes end i dag og er bl.a. derfor enig i, at reglerne bør gennemgås med henblik på at blive tilpasset det moderne samfund.

På den baggrund har Justitsministeriet overvejet, hvorledes en sådan gennemgang mest hensigtsmæssigt bør foretages. Justitsministeriet finder, at et sagkyndigt udvalg, bestående af repræsentanter fra relevante myndigheder og brancheorganisationer, er rettest til at gennemgå og overveje behovet for at ændre de gældende regler med henblik på at tilpasse dem den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, herunder i forhold til anvendelsen af internettet. Et sådant udvalg vil bl.a. skulle overveje, hvordan de involverede hensyn, herunder hensynet til en effektiv kontrol af handelen med brugte genstande, hensynet til de erhvervsdrivende og hensynet til forbrugerne, samlet set bedst kan varetages.

Justitsministeriet vil derfor primo 2017 tage initiativ til nedsættelse af et sådant udvalg. Udvalget vil samtidig skulle gennemgå og overveje ændringer af auktionslederloven, da de samme problemstillinger i det væsentligste gør sig gældende i forhold til disse regler.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne om handel med brugte genstande bliver moderniseret med henblik på, at der tages højde for bl.a. den teknologiske udvikling, herunder udbredelsen af internethandel, og at butikker i dag ikke nødvendigvis drives på en fysisk lokalitet, men også udelukkende via internettet. Forslaget tager udgangspunkt i, at det i dag er et krav, at en virksomhed, der handler med brugte genstande, drives fra et fast forretningssted med særskilte forretningslokaler, jf. § 4 i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 4. september 2015 - den såkaldte marskandiserlov. Forretningslokalerne skal have direkte adgang fra gaden og være overskueligt indrettet, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 med senere ændringer om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Marskandiserloven, der oprindeligt er fra 1966, har bl.a. til formål at forebygge belåning og afsætning af stjålne genstande. Loven og den tilhørende bekendtgørelse indeholder i lyset heraf bl.a. en række regler, som er fastsat ud fra et ønske om at muliggøre en effektiv politimæssig kontrol med handel med brugte genstande.

Justitsministeriet er opmærksom på, at reglerne i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed er blevet til i en tid, hvor de teknologiske muligheder var helt anderledes end i dag, og bl.a. derfor er enig i, at reglerne bør gennemgås med henblik på at blive tilpasset det moderne samfund.

Justitsministeriet har på den baggrund overvejet, hvorledes en sådan gennemgang mest hensigtsmæssigt bør foretages. Justitsministeriet fandt i den forbindelse, at et sagkyndigt udvalg bestående af repræsentanter fra relevante myndigheder og brancheorganisationer er rettest til at gennemgå og overveje behovet for at ændre de gældende regler med henblik på at tilpasse dem den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, herunder i forhold til anvendelsen på internettet. Et sådant udvalg vil bl.a. skulle overveje, hvordan de involverede hensyn, herunder hensynet til en effektiv kontrol med handelen med brugte genstande, hensynet til de erhvervsdrivende og hensynet til forbrugerne samlet set bedst kan varetages.

Justitsministeriet nedsatte på den baggrund i maj 2017 Udvalget om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. Udvalget skal samtidig gennemgå og overveje ændringer af auktionslederloven, da de samme problemstillinger i det væsentligste gør sig gældende i forhold til disse regler. Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at udvalget afholdt sit første møde i oktober 2017. Udvalget har afholdt 6 møder i 2018 og 2 møder i 2019. Ifølge udvalgets kommissorium skal udvalget tilrettelægge sit arbejde således, at det så vidt muligt er afsluttet i løbet af sommeren 2019. Der skal herefter tages stilling til det videre forløb, herunder evt. udarbejdelse og fremsættelse af et lovforslag.