Spring navigation over
Indhold start

Langsommelig sagsbehandlingstid på virksomhedskontrol af køre- og hviletid

Dato17.09.2015
Nummer479

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Politiet udfører virksomhedskontrol af overholdelse af køre- og hviletidsreglerne på busser og lastbiler, hvor data fra kontrolapparatet indsendes af virksomheden til Politiet, der herefter gennemgår materialet med henblik på evt. at rejse tiltale mod chauffører og virksomheden.

Det er imidlertid et problem, at der kan gå op til to år efter at data er indsendt til, der bliver truffet afgørelse og evt. rejst sigtelse. Det giver usikkerhed for både virksomheder og chauffører, at sagsbehandlingstiden er så lang.

Berørte virksomheder

Reglerne finder med enkelte undtagelser anvendelse på al kørsel med lastbiler og busser.

Forslag

Det forslås, at der sættes et loft over sagsbehandlingstiden i forbindelse med virksomhedskontrol på maks. et halvt år.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum har stillet forslag om, at der sættes et loft over sagsbehandlingstiden ved kontrol med virksomheders overholdelse af køre- og hviletidsreglerne på maks. et halvt år. Reglerne finder med enkelte undtagelser anvendelse på al kørsel med lastbiler og busser.

Det er ikke muligt at fastsætte et loft over sagsbehandlingstiden på maks. et halvt år, da forskellige forhold kan gøre en sag så omfattende og kompleks, at sagsbehandlingstiden vil være længere. Dette vedrører bl.a. sager, der involverer mange køretøjer og chauffører, og som har en meget stor mængde data, som skal indgå i sagsbehandlingen samt forhold vedr. den datakvalitet, som virksomhederne leverer til virksomhedskontrollen.

Regeringen arbejder dog aktivt for at sænke sagsbehandlingstiden for virksomhedskontrollen under hensyntagen til en opretholdelse af kvaliteten af sagsbehandlingen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har gennemført en analyse af, hvorvidt det er muligt at sikre en enklere dansk implementering af den gældende EU-regulering, der giver transporterhvervet de bedst mulige vilkår for at drive forretning samtidig med, at reglernes formål om at øge trafiksikkerheden, sikre chaufførernes arbejdsvilkår samt sikre lige konkurrencevilkår i transporterhvervet imødekommes. I dette arbejde, og i arbejdet med virksomhedskontrollen i øvrigt, er der lagt vægt på at få etableret så effektive arbejdsgange som muligt og dermed sigte mod en nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Færdselsstyrelsen har ligeledes gennemført et projekt for at afklare, hvordan virksomhedskontrollen administrativt kan udføres bedre og mere effektivt. Målet har været at opnå en højere regelefterlevelse, og at sagsbehandlingstiden netop for virksomheder med høj regelefterlevelse bliver kortere. Styrelsen har med projektet udviklet en ny metode, hvor kontrollen fysisk udføres hos vognmands- eller busvirksomhederne. Den nye metode supplerer den administrative kontrol, der foregår i styrelsen.

Metoden medfører, at kontrollen og dermed sagsbehandlingen oftest kan gennemføres på én dag for virksomheder med høj regelefterlevelse. Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt virksomheden har det nødvendige materiale klar til kontrollen. En stor del af sagsbehandlingstiden handler generelt om at få virksomhederne til at levere de nødvendige data.

Regeringen arbejder derfor aktivt for at fastsætte et generelt servicemål i stedet for et loft over sagsbehandlingstiden. Her forventes den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid at blive fastsat til 90 dage regnet fra den dag, hvor virksomheden indkaldes til kontrol, og til den dag hvor sagsbehandlingen afsluttes i Færdselsstyrelsen.

Afslutningsvis bemærkes det, at EU-lovgivningen planlægges revideret i løbet af de kommende år, og i den forbindelse vil regeringen arbejde for at skabe så enkle og klare regler på området som muligt.

Forslaget er ikke implementeret

Regeringen har i relation til dette forslag arbejdet aktivt på flere områder for at sænke sagsbehandlingstiden for virksomhedskontrollen, samtidig med at kvaliteten af sagsbehandlingen opretholdes.

Færdselsstyrelsen implementerede den 1. januar 2017 en ny metode i form af ”udekørende kontroller” til at kontrollere virksomhedernes efterlevelse af køre- og hviletidsreglerne. Ved udekørende kontrol udføres kontrollen fysisk hos vognmands- eller busvirksomhederne. De udekørende kontroller supplerer den administrative kontrol, der foregår i styrelsen.

Med den nye tilgang opleves en hurtigere og mere dialogbaseret virksomhedskontrol. Metoden medfører, at selve kontrollen oftest kan gennemføres på én dag for virksomheder med høj regelefterlevelse. Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt virksomheden har det nødvendige materiale klar til kontrollen. Metoden har således vist sig at have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden, og den er også blevet modtaget meget positivt af branchen. Dette har medført, at der planlægges en forøgelse af antallet af udekørende kontroller i 2019.

Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget en ændring af færdselsloven, der bl.a. ændrede sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Loven trådte i kraft den 1. juli 2017, idet ændringerne på køre- og hviletidsområdet dog først er sat i kraft den 1. juni 2018. Implementeringen af denne ændring har betydet, at Færdselsstyrelsen har været nødsaget til på ny at gennemgå et stort antal verserende sager hos både Færdselsstyrelsen og politiet. Dette gælder særligt for sager, hvor der har været overtrædelser af køre- og hviletidsforordningens artikel 7. Det har desværre medført en forlænget sagsbehandlingstid i en længere periode.

I Færdselsstyrelsen er der implementeret flere tiltag med henblik på at sikre virksomhedernes forståelse af, hvilke data der skal leveres. Dette er bl.a. sket ved en opdatering af standardbreve og hjemmeside til et lettere forståeligt sprog og med flere informationer. Færdselsstyrelsen har desværre over en længere periode konstateret, at en del virksomheder ikke indleverer data til den aftalte frist. En stor del af sagsbehandlingstiden i virksomhedskontrollen handler generelt om denne udfordring. I december 2018 indkaldes branchen til et informations- og dialogmøde i Færdselsstyrelsen bl.a. om denne problemstilling og hvordan den kan håndteres.

Når udfordringen vedrørende indlevering af data er løst, og antallet af udekørende kontroller er øget, forventer Færdselsstyrelsen at kunne fastsætte et generelt servicemål for sagsbehandlingstiden for virksomhedskontrollen.