Spring navigation over
Indhold start

Problemer med uvarslede kontrolbesøg på fyrværkerivirksomheder

Dato17.09.2015
Nummer480

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fyrværkeribranchen har gennem længere tid oplevet en større mistænkeliggørelse fra myndighedernes side, som bl.a. er kommet til udtryk ved uanmeldte kontrolbesøg - såkaldte ”dawn-raids”. Når myndighederne vælger sådanne indgreb, skal de overholde en række regler for korrekt myndighedsudøvelse. Hyppig brug af uanmeldte kontrolbesøg fra risikomyndighedernes side påvirker imidlertid i stadig større grad produktiviteten blandt fyrværkerivirksomheder, især fordi branchens sæson på grund af salgsreglerne og kundernes tidsmæssigt begrænsede mulighed for at opbevare fyrværkeriartikler kun ligger fra 25. november til ca. 15. januar.

Branchen er ikke imod kontrol. Baggrunden for forslaget er, at risikomyndighedernes kontrol og tilsyn oftest gennemføres som uvarslede besøg, også selv om der ikke er specielle forhold, der har rejst mistanke om ulovligheder. I værste tilfælde kan sådanne besøg med deltagelse af flere forskellige myndigheder (eksempelvis Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, politi, beredskab og kommune) lægge en virksomhed stille i flere sammenhængende dage midt i højsæsonen.

Tilbagemeldinger fra branchen påpeger, at risikomyndigheder ikke i tilstrækkelig grad overholder reglerne om varsling af tilsyn og undtagelserne i forhold til varslingsreglerne. Således bliver Justitsministeriets vejledning om retssikkerhedsloven (Vejledning nr. 9686/2004) samt Miljøstyrelsens vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet ikke fulgt i tilstrækkeligt omfang, ligesom de giver anledning til forskellige fortolkninger.

En konkret virksomhed oplevede således i sæsonen 2013-2014 tre uvarslede besøg inden for fire uger, uanset at der heller ikke ved tidligere kontroller har været punkter, der har givet anledning til påbud.

I dag er det tilstrækkeligt for et uvarslet besøg, at myndighederne ønsker ’et øjebliksbillede’ og argumentet ’at øjemedet forspildes’ anvendes hyppigt. For virksomhederne giver det imidlertid et stort afbræk i produktionen i den i forvejen travleste tid. Flere af forholdene vil kunne undersøges som dokumentkontrol, og besøget vil bedre kunne effektiviseres til gavn for alle parter ved et varslet besøg.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder inden for fyrværkeribranchen. Det gælder både fabrikanter, importører samt forhandlere af fyrværkeriprodukter.

Forslag

•Det foreslås, at myndighedernes kontrol med fyrværkeribranchen sker ud fra en risikobaseret tilgang, således at virksomheder, der ved to tidligere besøg har vist at have tilfredsstillende styr på krav og opfølgning, tilgodeses ved at få sjældnere kontrol.

•Hvor der ikke foreligger en ’begrundet mistanke’ om uregelmæssige forhold, bør besøg kunne varsles. Det vil sikre et mere effektivt besøg, hvor oplysninger og dokumentation kan fremlægges let tilgængeligt.

•Der bør formuleres en klarere definition af miljøministeriets vejledning om, at uvarslede besøg bør foretages ’en gang imellem’. Ét uvarslet besøg i sæsonen burde kunne give et tilfredsstillende øjebliksbillede. Øvrige besøg bør varsles.

Yderligere oplysninger

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Retssikkerhedsloven – lov nr. 442 af 9. juni 2004)

Justitsministeriets vejledning om retssikkerhedsloven samt (Vejledning nr. 9686/2004)

Miljøstyrelsens vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet (Vejledning nr. 7/2005)

Miljøstyrelsens orienteringsskrivelse omkring anvendelsen af retssikkerhedslovens regler på miljøområdet (MST-103-00089)

Forslaget gennemføres delvist

Regeringen deler Virksomhedsforums opfattelse af, at der ikke skal påføres unødige byrder, fx i form af unødig kontrol.

Uvarslede tilsyn er omfattet af de almindelige regler herom i retssikkerhedsloven. Der er i Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven, og heraf fremgår det, at hovedreglen er varsling. Kun når særlige betingelser er opfyldt, er der mulighed for at fravige varsling. Myndighedernes tilsyn og kontrol med risikobaserede virksomheder varsles således allerede, medmindre der foreligger en ’begrundet mistanke’ om uregelmæssige forhold. Miljøstyrelsen påtænker på den baggrund ikke at udarbejde særlig vejledning for uvarslede tilsyn på fyrværkeri risikovirksomheder, som foreslået af Virksomhedsforum.

Risikobaserede tilsyn

Det er myndighedernes samlede vurdering, at der allerede i dag udføres risikobaserede kontroller inden for fyrværkeriområdet. Hvis risikoen er lav på området, og regelefterlevelsen er høj, vil det også i dag som hovedregel medføre, at virksomhederne oplever sjældnere kontrol.

Arbejdstilsynet vil dog fremadrettet sikre, at udtagelse af fyrværkerivirksomheder til intensiveret detailtilsyn kan ske på baggrund af en vurdering af forholdene på det seneste tilsynsbesøg, så fyrværkerivirksomheder ikke pr. automatik udtages årligt.

Arbejdstilsynet foretager to slags tilsyn på fyrværkerivirksomheder. Det er:

1) Risikotilsyn på fyrværkerivirksomheder, der er omfattet af risikoreglerne. Risikotilsyn foretages i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens regler, og med Miljøstyrelsen som koordinerende myndighed.
2) Intensiveret detailtilsyn på alle fyrværkerivirksomheder med ansatte.

Siden fyrværkeriulykken i Seest i 2004 har Arbejdstilsynet, ført et intensiveret detailtilsyn på alle fyrværkerivirksomheder med ansatte. Det intensiverede detailtilsyn udføres hvert år omkring årsskiftet. Det intensiverede detailtilsyn er kun et anliggende for Arbejdstilsynet, men for at forstyrre virksomhederne mindst muligt og reducere byrderne for virksomhederne mest muligt, har Arbejdstilsynet lagt vægt på, at disse tilsynsbesøg koordineres med det lokale beredskab og miljømyndighederne på om-rådet, der har tilsyn med fyrværkerivirksomhederne efter deres regler. For de fyrværkerivirksomheder, der også er risikovirksomheder, betyder det, at det intensiverede detailtilsyn planlægges, så det udføres samtidig med de risikotilsyn, der udføres efter risikoreglerne.

Forslaget er implementeret i 2017

Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny kvalitetsprocedure for intensiveret detailtilsyn med virksomheder, der udgør en særlig fare for eksplosion mv. Efter kvalitetsproceduren skal fyrværkerivirksomheder udtages til intensiveret detailtilsyn på baggrund af en vurdering af forholdene på det seneste tilsynsbesøg. Det betyder, at fyrværkerivirksomheder ikke længere pr. automatik udtages årligt. Kvalitetsproceduren er sat i drift og offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside 1. januar 2017.

Arbejdstilsynet vil som hidtil koordinere det intensiverede detailtilsyn med de kommunale myndigheder, der fører tilsyn på fyrværkerivirksomheder, så virksomhederne forstyrres mindst muligt. For de fyrværkerivirksomheder, der også er risikovirksomheder, vil Arbejdstilsynet også fortsat planlægge det intensiverede detailtilsyn, så det udføres samtidig med de risikotilsyn, der er fastlagt efter Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse. Arbejdstilsynet har pt. kendskab til 4 virksomheder med ansatte, der ikke også er risikovirksomheder.