Spring navigation over
Indhold start

Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 2

Dato17.09.2015
Nummer485

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virk.dk har til hensigt at fungere som virksomhedernes samlede indgang til de offentlige digitale systemer og selvbetjeningsløsninger. I den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget i august 2011 og løber til 2015, står der, at Virk.dk i 2013 skal være virksomhedernes indgang til alle offentlige erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger. I strategien står også, at løsningerne skal være brugervenlige og ensartede på tværs af alle myndigheder. Der står desuden, at alle nuværende selvbetjeningsløsninger inden udgangen af 2013 skal være integreret til Virk.dk i et fælles offentligt design, og at alle fremtidige selvbetjeningsløsninger fremover skal udvikles én gang og til Virk.dk. Målsætningerne er ligeledes blevet bekræftet i handlingsplan for Virk 2013-15, der blev offentliggjort i juni 2013.

På trods af regeringens målsætning i strategien er det dog stadig langtfra alle offentlige indberetningsløsninger, som lever op til disse krav, og som forefindes på Virk.dk. Seneste data fra Erhvervsstyrelsen viser, at blot 38,5 pct. af alle statslige indberetninger var integreret på virk.dk ved udgangen ved udgangen af 2014. Heraf mangler blandt andet en stor del af SKAT’s digitale indberetningsløsninger endnu at blive integreret fuldt ud med virk.dk. Man kan således endnu ikke tale om én fælles indgang til de offentlige indberetningsløsninger.

Særligt for de typer af indberetninger, som ikke er hyppige for virksomhederne vil det lette virksomhedernes byrder hvis de ved, at de kan finde alting på Virk.dk. Det vil ligeledes styrke brugervenligheden, hvis alle de offentlige løsninger er ensartede, så der er genkendelighed på tværs af indberetninger, og virksomhederne ikke skal sætte sig ind i ny logik, design og brugerflade fra indberetning til indberetning.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som skal foretage indberetninger til offentlige myndigheder. Det vurderes at være særlig relevant for iværksættere og mindre virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen indfører mekanismer, der kan sikre, at nye offentlige IT-løsninger målrettet virksomhederne udarbejdes efter et fælles design, så der opnås ensartethed og genkendelighed på tværs af myndigheder.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Der findes i dag to mekanismer, som sikrer nye offentlige IT-løsninger efter et fælles design:

1) Den fællesoffentlige designmanual for bedre erhvervsrettede løsninger, som er udviklet i regi af Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, stiller krav til alle erhvervsrettede løsninger, når de integreres til Virk. Til designmanualen er udviklet teknisk understøttelse (html-kode), som myndigheder kan downloade med henblik på at gøre det let og tilgængeligt at udvikle den rette brugergrænseflade.

2) Blanketmotoren er en frivillig service, som Virk stiller til rådighed for myndigheder, der gør det let og enkelt for myndigheden selv at lave digitale løsninger. Brug af blanketmotoren sikrer, at løsningerne automatisk overholder de fællesoffentlige krav til erhvervsrettede løsninger.

Når myndigheder udstiller løsninger på Virk, skal den fællesoffentlige designmanual for erhvervsrettede løsninger overholdes.

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende for, at myndighederne udvikler nye løsninger efter den fællesoffentlige designmanual, og hvor det er relevant og nyttigt, at de bruger Virks blanketmotor hertil.

Erhvervsstyrelsen arbejder også løbende på, at myndighedernes eksisterende portefølje af blanketter og ældre selvbetjeningsløsninger digitaliseres og opgraderes, så de overholder de fælles standarder.

For så vidt angår de ældre selvbetjeningsløsninger, er der dog nogle, der er af en teknisk karakter, så de ikke uden uforholdsmæssigt store omkostninger kan omlægges til det fælles design. SKATs eIndkomst-løsning er det mest markante eksempel herpå.

Forslaget gennemføres derfor delvist, med en integration pr. august 2017 på 75 pct., da der er tekniske begrænsninger i forhold til at nå helt i mål, før der sker systemudskiftninger hos relevante myndigheder.

 

Forslaget er implementeret i 2017.

På Virk.dk er det nu muligt for virksomheder at gennemføre 75 pct. af deres indberetninger til det offentlige på løsninger, der er fuldt integreret med fællesoffentligt design og single sign-on. De skal derfor kun bruge minimal tid på at afkode brugergrænseflader på de forskellige offentlige løsninger. Virk og myndighederne fortsætter arbejdet med at give den fælles indgang en fælles brugergrænseflade efterhånden som legacy-systemer udskiftes i myndighederne.