Spring navigation over
Indhold start

Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 1

Dato17.09.2015
Nummer486

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virk.dk har til hensigt at fungere som virksomhedernes samlede indgang til de offentlige digitale systemer og selvbetjeningsløsninger. I den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget i august 2011 og løber til 2015, står der, at Virk.dk i 2013 skal være virksomhedernes indgang til alle offentlige erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger. I strategien står også, at løsningerne skal være brugervenlige og ensartede på tværs af alle myndigheder. Der står desuden, at alle nuværende selvbetjeningsløsninger inden udgangen af 2013 skal være integreret til Virk.dk i et fælles offentligt design, og at alle fremtidige selvbetjeningsløsninger fremover skal udvikles én gang og til Virk.dk. Målsætningerne er ligeledes blevet bekræftet i handlingsplan for Virk 2013-15, der blev offentliggjort i juni 2013.

På trods af regeringens målsætning i strategien er det dog stadig langtfra alle offentlige indberetningsløsninger, som lever op til disse krav, og som forefindes på Virk.dk. Seneste data fra Erhvervsstyrelsen viser, at blot 38,5 pct. af alle statslige indberetninger var integreret på virk.dk ved udgangen ved udgangen af 2014. Heraf mangler blandt andet en stor del af SKAT’s digitale indberetningsløsninger endnu at blive integreret fuldt ud med virk.dk. Man kan således endnu ikke tale om én fælles indgang til de offentlige indberetningsløsninger.

Særligt for de typer af indberetninger, som ikke er hyppige for virksomhederne vil det lette virksomhedernes byrder hvis de ved, at de kan finde alting på Virk.dk. Det vil ligeledes styrke brugervenligheden, hvis alle de offentlige løsninger er ensartede, så der er genkendelighed på tværs af indberetninger, og virksomhederne ikke skal sætte sig ind i ny logik, design og brugerflade fra indberetning til indberetning.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som skal foretage indberetninger til offentlige myndigheder. Det vurderes at være særlig relevant for iværksættere og mindre virksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum opfordrer regeringen til at kortlægge, hvilke myndigheder som endnu ikke lever fuldt op til målsætningerne fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dernæst opfordrer Virksomhedsforum regeringen til at lave en konkret plan for, hvordan disse myndigheder kan leve op til målsætningerne om fuld integration med virk.dk inden en fastsat dato – eksempelvis primo 2016.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Erhvervsstyrelsen følger løbende op på, i hvilket omfang de enkelte statslige myndigheder lever op til kravet i digitaliseringsstrategien om, at virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger skal være integrerede på Virk og leve op til de fællesoffentlige krav.

Alle myndigheder har tilkendegivet, at de ønsker at leve op til kravene. Herunder særligt at overholde den fællesoffentlige designmanual og anvende single sign on med NemLog-in.

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende for, at myndighederne udvikler nye løsninger efter den fællesoffentlige designmanual, og med anvendelse af NemLog-in.

Erhvervsstyrelsen arbejder også løbende på, at myndighedernes eksisterende portefølje af blanketter og ældre selvbetjeningsløsninger digitaliseres og opgraderes, så de overholder de fælles standarder.

For så vidt angår de ældre selvbetjeningsløsninger, er der dog nogle, der er af en teknisk karakter, så de ikke uden uforholdsmæssigt store omkostninger kan omlægges til det fælles design. SKATs eIndkomst-løsning er det mest markante eksempel herpå.

Forslaget gennemføres derfor delvist, med en integration pr. august 2017 på 75 pct., da der er tekniske begrænsninger i forhold til at nå helt i mål, før der sker systemudskiftninger hos relevante myndigheder, og det vil være en løbende proces at sikre opbakning og efterlevelse af fælles designretningslinjer i det offentlige.

Forslaget er implementeret i 2017.

På Virk.dk kan virksomheder nu gennemføre 75 pct. af deres indberetninger til det offentlige på løsninger, der er fuldt integreret med fællesoffentligt design og single sign on. De skal derfor kun bruge minimal tid på at afkode brugergrænseflader på de forskellige offentlige løsninger. Alle myndigheder har erklæret, at de står bag målet om én indgang og én fæles brugerflade. Virk og myndighederne fortsætter arbejdet med at give den fælles indgang en fælles brugergrænseflade efterhånden som legacy-systemer udskiftes i myndighederne.