Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet

Dato17.09.2015
Nummer488

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er krav om, at finansielle virksomheder skal indberette aflønningsforhold for bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere til Finanstilsynet, samt at der skal ske offentliggørelse af tilsvarende oplysninger i tilknytning til aflæggelsen af årsregnskab.

For banker og andre finansielle virksomheder der ikke har bonusordninger eller kun i meget begrænset omfang andre former for variable aflønninger, er reglerne unødvendigt tunge at administrere. En bank oplyser, at de i 2014 udbetalte samlede variable tillæg til 7 af de i alt 131 væsentlige risikotagere for 475.000 kr. – eller ca. 3.600 kr. i gennemsnit pr. risikotager. Rapportering herom til Finanstilsynet udgjorde dog ca. 100 sider inklusive bilag og meget omfattende vejledninger.

Berørte virksomheder

Finansielle virksomheder

Forslag

Der findes en bagatelgrænse (pt. 100.000 kr./år for den enkelte risikotager) for variabel løn i finansielle virksomheder, som indebærer fritagelse for kravene om udskydelse og delvis udbetaling i aktier. Denne grænse foreslås også at gælde bankers indberetninger af aflønningsforhold til Finanstilsynet og offentliggørelse i tilknytning til årsregnskabet. Virksomheder som efter deres lønpolitik ikke anvender bonusordninger, og hvor variable tillæg holdes under bagatelgrænsen, bør fritages for indberetningen og offentliggørelsen. En løsning kan være, at de pågældende virksomheder får tildelt en Smiley.

Yderligere oplysninger

Uanset om kravene til indberetning og offentliggørelse af aflønningsforhold er fastsat i nationale eller EU-regler bør Finanstilsynet arbejde for at forenkle reglerne.

Forslaget gennemføres delvist.

Reglerne for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber om indberetning af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRD IV) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR).

Kravet til offentliggørelse følger af CRR og finder derfor direkte anvendelse i Danmark. Indberetningskravet følger af CRD IV og er implementeret i bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder. Der er ikke på nuværende tidspunkt forventning om ændringsforslag på dette punkt ifht. forordningen eller direktivet.

For så vidt angår de øvrige finansielle virksomheder, følger det af den politiske aftale om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor af 31. august 2010 og den politiske aftale om regulering af SIFI-institutter af 10. oktober 2013, at der skal gælde ensartede regler om aflønning for virksomheder i den finansielle sektor. Derfor er der fastsat regler, svarende til kravene i CRR og CRD IV, om indberetning og offentliggørelse af aflønningsforhold for fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber samt forsikringsselskaber.

Gennemsigtighed i forhold til aflønning af bestyrelse og direktion og andre væsentlige risikotagere i finansielle virksomheder er et vigtigt element til at sikre, at ejere, investorer og indskydere har et indblik i, hvordan virksomheden drives, og om virksomhedens aflønningsstruktur indeholder incitamenter til overdreven risikotagning for den nævnte personkreds.

Det bemærkes, at både forordningen og direktivet indeholder en mulighed for, at virksomheder kan undlade helt eller delvist at efterleve kravene til offentliggørelse og indberetning ud fra en proportionalitetsbetragtning. Denne bestemmelse er implementeret i bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder. Heraf fremgår det, at virksomhederne skal opfylde kravene på en måde, der svarer til deres størrelse, interne organisation og arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter.

Det er således allerede muligt for mindre komplekse virksomheder at undlade at imødekomme kravene om offentliggørelse og indberetning helt eller delvist ud fra en proportionalitetsbetragtning. Virksomheden skal redegøre overfor Finanstilsynet, hvorvidt virksomheden ud fra nævnte kriterier kan undlade at opfylde indberetning- og offentliggørelseskravene.

Det kan oplyses, at Finanstilsynet årligt modtager ca. 300 indberetninger om aflønning, og at ca. 135 indberetninger heraf var undtaget fra at foretage fuld indberetning i 2014. Det skal samtidig bemærkes, at hver indberetning kan dække over oplysninger fra flere virksomheder, som er i samme koncern.

Forslaget er implementeret i 2015

Det er allerede muligt for mindre komplekse virksomheder at undlade at imødekomme kravene om offentliggørelse og indberetning helt eller delvist ud fra en proportionalitetsbetragtning. Virksomheden skal redegøre overfor Finanstilsynet, hvorvidt virksomheden ud fra nævnte kriterier kan undlade at opfylde indberetning- og offentliggørelseskravene.