Spring navigation over
Indhold start

Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder

Dato02.02.2015
Nummer457

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En af de største udfordringer for nystartede virksomheder er likviditet. Virksomheder oplever ofte, at offentlige kunder konsekvent betaler for sent. Der bruges mange timer på rykkerprocedurer og særaftaler, når offentlige kunder ikke formår at overholde det aftalte.

Forslag

UK indførte i 2010 mål om betaling af 80 % af alle korrekt udfyldte fakturaer inden for 5 dage. Seneste opgørelse viser en målopfyldelse på over 98 %. En tilsvarende ordning i Danmark vil bidrage yderst positivt til likviditeten hos virksomheder, således at midlerne kan investeres i vækst hurtigere. Det foreslås derfor, at regeringen, inspireret af Engelsk model, indfører et ambitiøst mål for offentlige myndigheders betalinger af retvisende fakturaer, som går videre end kravet om 30 dages betalingsfrist jf. EU’s direktiv om sene betalinger.

Yderligere

I UK følges der direkte op på dette resultatmål fra Premiereministerens kontor, og myndigheder, der ligger under 80 % ringes op af Premiereministerens rådgivere personligt med henblik på en afklaring og forbedring.

Mere om den engelske model.

Mere om målopfyldelsen.

Gennemførelse af forslaget ville i givet fald medføre tidligere betaling end aftalt med den pågældende virksomhed. Med det nuværende renteniveau ville dette i dag kunne ske uden omkostninger for de offentlige, i det omfang den pågældende offentlige enhed har likviditet til det, hvilket pt. er tilfældet i staten, men ikke nødvendigvis i andre offentlige myndigheder. Renteniveauet kan dog ændre sig.

For virksomhederne vil en tidligere betaling, jf. forslaget, lette likviditeten og mindske ressourceforbruget til rykkerprocedurer og særaftaler.

Men en tidligere betaling end aftalt ville give de virksomheder, som overvejende handler med offentlige myndigheder, en konkurrencemæssig fordel i forhold til virksomheder, som overvejende handler med private.

Baggrunden for dette er, at en virksomhed i forbindelse med fastsættelsen af sin pris, kan indregne kreditomkostninger i forhold til det forventede betalingstidspunkt. Hvis betaling sker før tid, vil virksomheden både få likviditeten tidligere og få lettet kreditomkostningerne i forhold til det forventede. Herved vil virksomheden få en fordel i forhold til handel med private kunder, der betaler på det aftalte betalingstidspunkt. Det modsatte gælder naturligvis ved forsinket betaling.

I stedet for at opstille et mål om hurtigere betaling end aftalt, kunne der sættes fokus på, hvorledes de offentlige myndigheder aftaler betalingsfrister.

Fristen på 30 dage opfattes måske af nogle offentlige myndigheder som den frist, der skal eller bør aftales, men der er alene tale om et maksimum for, hvad en offentlig myndighed må aftale med en privat leverandør.

Omvendt bør offentlige myndigheder heller ikke aftale urealistisk korte frister, da der skal være fornøden tid til kontrol af leverance og håndtering af fakturaen.

Det foreslås derfor, at Moderniseringsstyrelsen i sit vejledningsmateriale gør det tydeligere for de offentlige myndigheder, at betalingsfristen på 30 dage er den maksimale frist, de kan aftale, og at en myndighed dermed kan aftale kortere frister.

Herved opnås de efterspurgte forenklinger på en anden måde end foreslået.

Den delvise gennemførelse af forslaget, jf. ovenfor, vil kunne gennemføres i løbet af 2. kvartal 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

Den delvise gennemførelse af forslaget, jf. det tidligere svar på Virksomhedsforums forslag, er blevet gennemført medio 2015.

Moderniseringsstyrelsen har opdateret ”Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling”, med særlig fokus på, hvorledes den offentlige myndighed indgår aftaler om betalingsfrister.

Det er blevet tydeliggjort, at en offentlig myndighed maksimalt kan aftale en betalingsfrist på 30 dage. Det tilskyndes samtidigt, at en offentlig myndighed indgår aftaler med kortere betalingsfrist, såfremt dette stadig sikrer den fornødne tid til kontrol og håndtering af fakturaen.

Initiativet tilskynder de offentlige myndigheder til at indgå aftaler med kortere betalingsfrister, og har dermed en positiv likviditetsvirkning for virksomhederne.