Spring navigation over
Indhold start

Sygedagpenge refusion

Dato02.02.2015
Nummer452

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mindre virksomheder har i f.eks. ferieperioder vanskeligt ved at være fleksible i forhold til at forskellige medarbejdere kan indberette oplysninger i NemRefusion. I perioder med f.eks. ferie er mindre virksomheder således meget sårbare, hvis der opstår fravær og det skal anmeldes rettidigt i perioden mellem den 23. dag og uge 5. Er fraværet ikke anmeldt rettidigt, så er der ikke mulighed for at få udbetalt refusion førend fraværet er anmeldt. Det er dyrt for virksomheder i form af tabt refusion.

Selv om der er indført et fasttrack for virksomheder til at indberette fraværet allerede fra 1. fraværsdag, hvis det forventes at vare mere end 8 uger er det på ingen måde en dækkende løsning for fravær, der er længerevarende og forventes afsluttet inden uge 8.

Det har store økonomiske konsekvenser for virksomheder med f.eks. en forsikringsordning, at hvis virksomheden f.eks. ikke får indberettet rettidigt inden uge 5. I det tilfælde kan virksomheden ikke modtage refusion hverken for udbetalte sygedapgenge i arbejdsgiverperioden eller i perioden, der ligger efter arbejdsgiverperioden inden til indberetningen er foretaget. Forslag Det foreslås derfor, at reglerne ændres, så virksomheder ved indberetning senere end 5 uger efter første sygedag kun mister retten til refusion, som ligger længere tilbage end 5 uger.

Forslag

Det foreslås, at NemRefusion indrettes, så virksomhederne kan indberette oplysninger før den administrative fastsatte grænse, hvis den administrative medarbejder skal afholde ferie eller har andet fravær. Det kan gøres ved, at der i NemRefusion er mulighed for at krydse af, at indberetningen er foretaget forud for den 23. dag, da anmelderen holder ferie eller har andet fravær efterfølgende. Vejledningsteksten i Nemrefusion skal være eksplicit om, at fravær der anmeldes på denne måde har en forventet varighed på mere end 5 uger.

Desuden forslås det, at det overvejes hvordan virksomhederne tilmeldt forsikringsordningen kan informeres bedre om vilkårene i ordningen, så det undgås at virksomheder overser, at de skal anmelde et fravær i forskningsordningen inden 5 uger. Det foreslås samtidigt, at der overvejes muligheder for at justere reglerne således, at arbejdsgivere med en forsikringsordning ikke mister ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hvis virksomheden indberetter et sygefravær for sent i forhold til fristen på 5 uger. For den periode, der ligger efter arbejdsgiverperioden, skal virksomhedens refusion udbetales efter gældende principper.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere (i 2012) stillet et lignende forslag vedr. den del af forslaget der går på indberetningsperioden / -vinduet

Da forslaget er tredelt gennemgås svarene hver for sig.

1) Forslag om mulighed for indberetning forud for den 23. dag i Nemrefusion: Forslaget gennemføres ikke.

2) Bedre information om vilkårene i sygedagpengeforsikringsordningen for mindre, private virksomheder: Forslaget gennemføres.

Pligten for en arbejdsgiver til at anmelde sygefravær inden 5 uger, hvis der udbetales løn under sygefraværet, og hvor sygefraværet varer over 30 kalenderdage, skal sikre, at den sygemeldte medarbejder kan få en hurtig sygeopfølgning fra kommunen.

Det fremgår allerede i dag af blanketten til brug for tilmelding for sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere og i informationspjecen om forsikringsordningen, at arbejdsgiveren har pligt til at anmelde sygefraværet inden 5 uger i den nævnte situation.

Det foreslås, at der i forbindelse med opdatering af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside også her bliver lagt information om vilkårene i sygedagpengeforsikringsordningen for mindre, private virksomheder.

Derudover er regeringen åbne over for konkrete forslag, der kan gøre det nemmere for virksomhederne. Regeringen vil derfor gå i dialog med virksomhedsforum for at undersøge, hvilke informationskanaler de mindre, private virksomheder foretrækker, og hvor de efterspørger mere kommunikation. På den måde kan der i samarbejde med virksomhedsforum og virksomhederne identificeres konkrete forslag til, hvordan der kan gives yderligere informationen til virksomheder, som har forsikret sig.

3) Pligten for en arbejdsgiver til at anmelde sygefravær inden 5 uger skal sikre, at den sygemeldte medarbejder kan få en hurtig sygeopfølgning fra kommunen. Det er ikke mindre vigtigt i sager, hvor arbejdsgiver er forsikret end i andre sager.

Forslaget gennemføres ikke.

Forslaget er implementeret i 2016.

Administrationen af sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengeloven er pr. 1. oktober 2016 overgået til Udbetaling Danmark. Information om Sygedagpengeforsikring findes på www.virk.dk/sygedagpengeforsikring og på www.borger.dk/sygedagpengeforsikring, hvis virksomhed ikke har et CVR nummer.

På virk.dk findes blandt andet vejledning om, hvordan en selvstændig erhvervsdrivende der har tegnet en sygedagpengeforsikring skal melde sig syg og fristerne herfor, samt fristerne for en arbejdsgiver til at anmelde den ansattes sygefravær, se https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/hvordan-melder-jeg-mig-syg.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i december 2016 offentliggjort en ny vejledning om forsikringsordningerne, jf. Vejledning nr. 10292 af 16. december 2016 om sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55.

STARs hjemmeside www.star.dk er opdateret i december 2016, blandt andet med information om fristerne for anmeldelse af sygefravær for en arbejdsgiver, der har tegnet en sygedagpengeforsikring.