Spring navigation over
Indhold start

Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger

Dato02.02.2015
Nummer454

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når offentlige indberetningsløsninger er nede, bidrager det til virksomhedernes frustration, hvis de skal bekymre sig om, hvorvidt de risikerer bøder eller andre sanktioner, hvis de ikke når at indberette inden en given frist pga. problemerne.

Forslag

I tilfælde at tekniske problemer med indberetningsløsninger, overbelastning eller lignende, skal det være et krav til alle myndigheder, at fristen for indberetning forlænges i passende omfang. Dette skal desuden kommunikeres klart til virksomhederne.

Yderligere

Der er eksempler på, at dette sker. Fx har SKAT udskudt fristen i forbindelse med selvangivelsen pga. problemer med den digitale løsning.

De enkelte myndigheder har allerede i dag ansvar for at sikre, at nedbrud i myndighedens it-systemer m.v. ikke kommer virksomheder og borgere til skade, hvis nedbruddet sker tæt på udløbet af en frist. Dette princip er omtalt i forarbejderne til lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (lovforslag nr. L 16 fremsat af erhvervs- og vækstministeren den 3. oktober 2012), hvor følgende er anført i afsnit 5.3. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget:

”Hvis modtagelsestidspunktet for en digital meddelelse til en myndighed ikke kan fastlægges som følge af problemer med myndighedens it-system eller andre lignende problemer (sammenbrud i den digitale signatur infrastruktur, generelle strømafbrydelser, generelle problemer hos myndighedens internetudbydere o.l.), må meddelelsen anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen blev afsendt, hvis der kan fremskaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet.

Opstår problemerne tæt på fristen for indgivelse af meddelelsen, og kan problemerne føre til, at fristen med rimelighed ikke kan overholdes, anses meddelelsen for at være kommet frem inden for fristen, hvis den er tilgængelig for myndigheden inden for en rimelig tid efter, at forhindringen er ophørt. Det vil således ikke komme afsenderen til skade, at indberetningen m.v. modtages efter fristens udløb, hvis dette skyldes systemnedbrud hos myndigheden.”

Hvordan dette håndteres i praksis, varierer fra sagsområde til sagsområde. Som eksempel kan nævnes årsrapporter, som skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, hvor ledelsen skal betale en afgift, hvis fristen overskrides. Fristen bliver her forlænget, hvis styrelsens indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i træk på fristens sidste dag, eller hvis der sker sammenbrud i den digitale infrastruktur etc. som nævnt ovenfor. Dvs. der er tale om forhold, som ikke kan lægges virksomheden selv til last.

Forslaget er implementeret i 2016.

Erhvervsstyrelsen har indført regler og procedurer for udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter, hvis styrelsens obligatoriske selvbetjeningsløsning for indberetning af årsrapporter er utilgængelig i mere end 2 timer i træk på fristens sidste dag, eller hvis der sker sammenbrud i den digitale infrastruktur. Det betyder, at indsendelsesfristen for årsrapporten automatisk bliver forlænget, hvis der er tale om forhold, som ikke kan lægges virksomheden selv til last.

Erhvervsstyrelsens virksomhedsregistrering er pr. 1. juli 2016 blevet gjort obligatorisk digital, og i den forbindelse er der ligeledes indført automatisk fristudsættelse i de tilfælde, hvor it-løsningen er utilgængelig i en længere periode. Det sker på en sådan måde, at virksomhederne ikke risikerer bøder eller andre sanktioner, hvis virksomhederne ikke kan nå at indberette inden en given tidsfrist pga. it-tekniske vanskeligheder hos styrelsen eller dets dataleverandører.

I tilfælde af tekniske problemer eller nedetider på Erhvervsstyrelsen indberetningsløsninger, oplyses løbende om driftsstatus på den enkelte løsning. Det undersøges, om fristudsættelse grundet nedetid kan kommunikeres direkte til den berørte virksomhed via dennes digitale postkasse.

Obligatorisk digital registrering af selskaber er implementeret gennem en ændring af BEK nr. 243 af 10/03/2015 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen og BEK nr. 1503 af 01/12/2015 om anmeldelse og registrering af vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.