Spring navigation over
Indhold start

Selvbetjening på engelsk

Dato02.02.2015
Nummer443

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danmark vil gerne tiltrække flere udenlandske iværksættere jf. fx regeringens aftale fra juni 2014 om en reform af international rekruttering

– Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, der bl.a. har til hensigt at gøre det lettere at være udenlandsk iværksætter (http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2014/International-rekruttering/ENDELIG_aftaletekst%20pdf.ashx). Det er imidlertid besværligt for iværksættere/virksomhedsejere at begå sig i digitale løsninger, hvis de ikke er i stand til at begå sig godt på det danske sprog. Kun få selvbetjeningsløsninger udbydes på engelsk.

Forslag

Alle erhvervsrelevante selvbetjeningsløsninger/vejledninger fra det offentlige skal som minimum udbydes på både dansk og engelsk.

Det fremgår af aftalen om en reform af international rekruttering, som regeringen indgik d. 26. juni 2014 med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at regeringen vil arbejde for, at relevante myndigheder i højere grad tilbyder information, ansøgningsblanketter mv. på engelsk.

På det statslige niveau iværksættes en undersøgelse af, hvilken relevant information inden for ministeriernes ressortområder, der ikke foreligger på engelsk. På baggrund af undersøgelsen vil der blive udarbejdet en handlingsplan for øget tilgængelighed af myndighedsinformation, ansøgningsblanketter, selvbetjeningsløsninger mv. på engelsk.

Handlingsplanen vil identificere særlige indsatsområder, hvor engelske oversættelser skal udbredes. Der vil i handlingsplanen tages hensyn til, at oversættelsesudgifterne skal stå mål med værdien for udenlandske virksomheder og medarbejdere.

Undersøgelsen forventes gennemført i løbet af andet halvår 2015.

Det bemærkes, at de digitale selvbetjeningsløsninger for tredjelandsborgere, der ansøger om opholdstilladelse til studie og erhverv, allerede er på engelsk.

Blandt andet findes allerede kvikskranken, Business in Denmark, som er placeret i Erhvervsstyrelsen. Med ophæng i Servicedirektivet hjælper tjenesten udenlandske tjenesteydere fra EU/EØS-lande, der vil drive midlertidig eller permanent servicevirksomhed i Danmark. Business in Denmark består bl.a. af en engelsk hjemmeside, hvor virksomhederne via links ledes videre til andre ressortmyndigheders hjemmesider. På disse sider skal ansøgningsblanketter være tilgængelige for virksomhederne på engelsk.[1]

Regeringen og KL er desuden i forlængelse af vækstudspil samt de fælles udvalgsarbejder om kommunal erhvervsfremme blevet enige om at gennemføre en styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats. Heri indgår også anbefalinger om øget information og kommunikation på engelsk.

[1] Bekendtgørelse nr. 1362 af 15. december 2009 om elektronisk kontaktpunkt som ændret ved bekendtgørelse nr. 1384 af 10. december 2010.

Forslaget er implementeret i 2018

Der er på statsligt niveau ultimo 2016 afsluttet en undersøgelse, der har haft til formål at afdække, hvilken relevant information inden for ministeriernes ressortområder, der ikke foreligger på engelsk.

Undersøgelsen har vist, at mange af disse informationer og ydelser allerede har et højt oversættelsesniveau. Det gælder især ydelser, der specifikt er målrettet udlændinge, samt hyppigt anvendte digitale ydelser, fx NEMid.

Der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at lave en samlet statslig handlingsplan, og initiativet anses derfor for at være udmøntet.