Spring navigation over
Indhold start

Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud

Dato02.02.2015
Nummer439

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reglerne om arealtilskud under landdistriktsprogrammet kræver tilbagebetaling af hele det hidtil udbetalte tilskud i tilsagnet, hvis tilskudsmodtager ikke overholder væsentlige betingelser i det normalt 5-årige tilsagn. En hyppig overtrædelse vedrører kravet til pleje af det areal, som er i tilsagn. Reglerne er i dag sådan, at hvis der ved en kontrol konstateres misligholdelse af tilsagnet - f.eks. at arealet ikke fremstår med tæt lavt plantedække den 31.8 - så vil der være et tilbagebetalingskrav på hele det hidtil udbetalte tilskud i tilsagnet.

Dvs. at hvis der konstateres problemer i forbindelse med kontrol i år 4, så skal udbetalingen for de 3 forrige år også tilbagebetales, uanset om tilsagnsbetingelserne var overholdt i disse år. Dette er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, og reglerne indebærer, at det kan blive meget byrdefuldt og farligt for landmænd at gå ind i disse ordninger med tilsagn på mange hektar. Reglerne giver således en urimelig og uproportional stor risiko for landmanden.

Berørte virksomheder

Alle landbrug, der søger de 5 årige miljøordninger. Størst risiko er der for de ansøgere, der søger på store arealer.

Evt. forslag til løsning

Hvis det ved en kontrol viser sig, at der er misligholdelse af tilsagnet, mister landmanden årets tilskud. Hvis det ved kontrol igen året efter viser sig, at der er misligholdelse af de samme forpligtigelser, bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling af hidtil udbetalt tilskud.

Yderligere oplysninger

Reglerne findes i Landdistriktsforordningen og i Kontrolforordningen. Den relevante myndighed er NaturErhvervstyrelsen.

Forslaget er gennemført inden for rammerne af de EU-regler, der er vedtaget i forbindelse med landbrugsreformen i 2015, som har et styrket fokus på proportionalitet.

Det har med udgangspunkt i disse regler været muligt for NaturErhvervstyrelsen at lave grundlæggende om på sanktionssystemet. Det kommer til at betyde lempede sanktioner for den enkelte, og færre tilbagebetalingskrav på 5 årige miljøordninger i LDP, blandt andet på tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer under Landdistriktsprogrammet.

Der vil stadig være nogle tilfælde, hvor der kan ske bortfald af tilsagn med tilbagebetaling. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor overtrædelsen underminerer formålet med ordningen, som det er tilfældet, hvis man overtræder forbuddet mod at omlægge arealet, gødsker eller sprøjter arealet. Med andre ord, kræves der tilbagebetaling i tilfælde, hvor der er tale om særlig alvorlige og grove overtrædelser.

En af de hyppigste overtrædelser på tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer er selve forpligtigelsen til at pleje med afgræsning af husdyr, fx kvæg. Fremover bliver det sådan, at når der er forsøgt at foretage pleje af arealerne, men denne ikke lever op til betingelserne, så bliver der et træk i årets udbetaling, men ikke et tilbagebetalingskrav. Kun i tilfælde, hvor der overhovedet ikke er foretaget pleje af arealet, vil et bortfald af tilsagn med tilbagebetaling af hidtidig udbetalt tilskud komme på tale.

Overtrædelser af betingelser for tilsagn vurderes alle ud fra overtrædelsernes påvirkning af biodiversiteten på arealet med tilsagn. Dette fordi biodiversitet er hovedformålet med tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer. Vurderingen tager udgangspunkt i alvor, omfang, varighed og eventuel gentagelse af overtrædelsen.

Gennemført pr. 1. februar 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er indført i alle relevante bekendtgørelser og vejledninger pr. 1. februar 2015 med virkning for overtrædelser af reglerne konstateret efter denne dato.

Overtrædelser af betingelser for tilsagn vurderes alle ud fra overtrædelsernes påvirkning af biodiversiteten på arealet med tilsagn. Dette fordi biodiversitet er hovedformålet med tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer. Vurderingen tager udgangspunkt i alvor, omfang, varighed og eventuel gentagelse af overtrædelsen.

Kontrolsagerne fra kontrollen i 2015 er endnu ikke sagsbehandlet, og der er derfor ikke tal for effekten af de ændre regler.

Det forventes, at færre landbrugsbedrifter vil få et tilbagebetalingskrav. Da et. evt. tilbagebetalingskrav typisk gives sammen med en sanktion i form af en nedsættelse af årets udbetaling, vil der kun være få administrative effekter af dette, både i forhold til landmanden og i forhold til administrationen.