Spring navigation over
Indhold start

Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse

Dato02.02.2015
Nummer437

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hvis en virksomhed mister sine egne eksportcertifikater pålægges den en ekstra gebyrbelagt kontrol. Fødevarestyrelsen kræver, at virksomheder skal have en oversigt over eksportcertifikater, opbevare ubrugte certifikater aflåst og nedskrive procedure for håndtering af eksportcertifikater.

Den nedskrevne information sørger for, at viden om korrekt håndtering af certifikater ikke følger medarbejderen, men virksomheden. Rationalet bag proceduren er, at virksomheden skal øjensynliggøre deres opmærksomhed på at håndtere eksportcertifikater forsvarligt for i sidste ende at afhjælpe svindelsager og øge troværdigheden. Ikke desto mindre finder virksomheder dette krav ulogisk og bureaukratisk.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der producerer og/eller eksporterer fødevarer og/eller fødevarekontaktmaterialer.

Forslag

Det foreslås, at fødevarevirksomheder ikke afkræves at nedskrive procedure for håndtering af eksportcertifikater. Dermed bortfalder også den gebyrbelagte ekstra kontrol ved manglende procedure-nedskrivelse.

Yderligere

Ved en eventuel digitalisering af dele af eksportcertifikatshåndteringen herunder opbevaring og fremsendelse af certifikater, vil virksomheder blive fritaget for håndtering af eksportcertifikater samt procedure-nedskrivelse.

Fødevarestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre forslaget fra Virksomhedsforum.

Fødevarestyrelsen vil i følgende svar omtale 1) de nedskrevne procedurer der kræves af virksomhederne som betingelse for, at Fødevarestyrelsen kan udlevere vandmærket certifikatpapir til virksomhederne og 2) de nedskrevne procedurer der kræves af virksomhederne som betingelse for, at Fødevarestyrelsen kan udstede eksportcertifikater.

1) I certifikatpapirbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 102 af 28. januar 2013 om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.) § 5 stilles krav om, at virksomheden skal følge en egenkontrolprocedure, som dokumenterer anvendelsen af det udleverede certifikatpapir.

2) I eksportbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 914 af 10. september 2012 om eksport af fødevarer) § 6 stilles der krav om, at eksportvirksomheder skal udføre egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere overholdelse af eksportkravene. Eksportkravene omfatter bl.a. ordlyden af de eksportcertifikater, som virksomheden ønsker udstedt af Fødevarestyrelsen. Procedurerne skal være nedskrevet i virksomhedens egenkontrolprogram.

Vedrørende 1): På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes skrivbare skabeloner til forskellige eksportcertifikater. Skabelonerne har forskellig ordlyd afhængig af den fødevare, der skal eksporteres og afhængig af modtagerlandets krav. Virksomheden udfylder en skabelon med oplysninger om varens art mm., og printer herefter det færdige eksportcertifikat på særligt vandmærket certifikatpapir, som Fødevarestyrelsen udleverer til virksomhederne. Det printede eksportcertifikat er hermed klar til at blive underskrevet (udstedt) af Fødevarestyrelsen. Certifikatpapiret udleveres på betingelse af, at virksomheden følger en egenkontrolprocedure, som dokumenterer anvendelsen af papiret. Det er afgørende for Fødevarestyrelsens troværdighed, at vandmærket certifikatpapir ikke kommer i de forkerte hænder og anvendes til ugyldige eksportcertifikater. Fødevarestyrelsens troværdighed er afgørende for importlandets accept af certifikaterne, og dermed for virksomhedernes mulighed for at kunne afsætte produkter til landet. Nedskrevne procedurer skal bl.a. sikre, at skiftende personale ikke er i tvivl om, hvordan papiret skal håndteres og at virksomheden til enhver tid kan gøre rede for modtagne ark certifikatpapir.

Vedrørende 2): Formålet med kravet er dels at sikre, at virksomhederne til enhver tid kan dokumentere overfor importlandets myndigheder, at virksomheden overholder landets betingelser, dels at give Fødevarestyrelsen mulighed for at tilbyde en smidig udstedelse af eksportcertifikater overfor virksomhederne. Når virksomhederne følger nedskrevne procedurer og dokumenterer overholdelse af kravene kan Fødevarestyrelsen basere certifikatudstedelsen på (som udgangspunkt) en årlig audit af egenkontrollen suppleret med få stikprøvekontroller. Alternativt, hvis virksomheden ikke fulgte nedskrevne procedurer og dokumenterede dette, måtte Fødevarestyrelsen udføre en langt mere udførlig kontrol hver gang virksomheden ønskede et eksportcertifikat udstedt. Dette ville være til gene for virksomhederne og medføre øgede kontrolomkostninger.