Spring navigation over
Indhold start

Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed

Dato02.02.2015
Nummer455

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Selve kravene vedrørende registrering af og godkendelse som eksporterende virksomhed er uigennemskuelige og ulogiske for virksomheder. Det betyder, at virksomheder oplever, at sende produkter ud af landet uden at være klar over, at registrering og godkendelse som eksportør på hvert enkelt marked er nødvendigt. Det medfører, at virksomheder oplever, at deres varer strander ved en grænse og/eller bliver tilbagesendt.

Berørte virksomheder

Alle fødevarevirksomheder, der eksporterer fødevarer og/eller fødevarekontaktmaterialer.

Forslag

Det foreslås, at tydeliggøre processen og kravene for godkendelse som eksportør på Fødevarestyrelsens hjemmeside (fx at en virksomhed skal godkendes af den lokale fødevarekontrolenhed på hvert enkelt marked, de ønsker at eksportere til). Det kan fx ske med afsæt i hjemmesiden; Import, samhandel og eksport. En sådan løsning kunne integreres i en opstartspakke, der sigter mod at afklare myndighedskrav for nystartede virksomheder, fx genereret på baggrund af branchekode (jf. selvstændigt forslag herom).

Fødevarestyrelsen ønsker indledningsvist at præcisere, at styrelsen ikke har indgået aftaler med alle lande i verden om betingelser for eksport af fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer. Som følge deraf har Fødevarestyrelsen ikke fastsat specielle betingelser for eksport til ethvert land.

Som udgangspunkt kan en autoriseret fødevarevirksomhed samhandle fødevarer med andre lande i EU og eksportere fødevarer til lande uden for EU uden at der kræves særlig eksportgodkendelse ud over den generelle autorisation. Nogle lande uden for EU stiller dog krav om en særlig godkendelse af virksomheden. I nogle tilfælde kræver importlandets myndigheder endda selv at inspicere virksomheden før den kan eksportere til landet.

Fødevarestyrelsen tilstræber at gøre reglerne på området så ensartede som muligt, hvilket er en udfordring, da betingelserne for eksport fastsættes af importlandet og varierer fra land til land.

For et stort antal lande er der indgået aftale om et særligt eksportcertifikat, der indeholder betingelser, som virksomheden og/eller produkterne skal overholde. Certifikaterne er tilgængelige i certifikatdatabasen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Udstedelse af et eksportcertifikat kræver dog ikke nødvendigvis særlig eksportgodkendelse af virksomheden.

De lande, for hvilke der er fastsat betingelser for særlig eksportgodkendelse af virksomheden, fremgår af Eksportbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 914 af 10. september 2012 om eksport af fødevarer) bilag 1.

Fødevarestyrelsen er enig i, at klar og forbedret information på hjemmesiden er nødvendig. God information på hjemmesiden vil ikke alene lette virksomhederne, men også Fødevarestyrelsen i det daglige arbejde. Fødevarestyrelsen vil derfor udbygge informationen således, at det fremgår mere tydeligt, hvordan virksomheder kan ansøge om særlig eksportgodkendelse og for hvilke lande en særlig godkendelse er nødvendig.

For en del lande, hvor Fødevarestyrelsen ikke har indgået aftaler, kan Fødevarestyrelsen dog ikke påtage sig at informere om eksportbetingelserne. Her må eksportøren som hidtil søge information hos fx ambassader, brancheorganisationer, eller via importører i importlandet.

Forslaget vil blive gennemført senest d. 30. juni 2015.

Forslaget er implementeret i 2015.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der givet vejledende information: ”Sådan bliver din virksomhed godkendt til eksport af fødevarer”.

Initiativet kan medvirke til, at virksomhederne bliver opmærksomme på situationer, hvor særlig eksportgodkendelse er nødvendig. Det forventes, at initiativet kan medvirke til, at varer undgår at strande ved en grænse, fordi virksomheden mangler den fornødne godkendelse.

Initiativet kan desuden medvirke til at effektivisere Fødevarestyrelsens vejledning overfor virksomhederne, således at der i mindre grad er behov for at informere i enkeltstående sager.