Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg

Dato02.02.2015
Nummer433

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 – om overførsel af affald (Transportforordningen) artikel 14, er det muligt at forhåndsgodkende nyttiggørelsesanlæg til import og behandling af nærmere definerede affaldstyper. Dette er pt. ikke muligt i Danmark. Miljøstyrelsen giver udmeldinger om, at de ikke har ressourcer til det. Hvis man som virksomhed er forhåndsgodkendt, giver det udenlandske virksomheder, der ønsker at eksportere deres affald til behandling på virksomheden, mulighed for at ansøge om notifikation for en 3 årig periode i stedet for 1 år.

For de udenlandske kunder, som ønsker at eksportere til en dansk virksomhed, betyder det, at de må søge om tilladelse til eksport hvert år, hvorimod man til en lignende virksomhed i f.eks. Sverige kan nøjes med en tilladelse, som er gældende for en 3 årig periode. Det betyder en merudgift for eksportøren på minimum 27.000 DKK over en 3 årig periode (Alene udgiften for at få en ansøgning behandlet i Miljøstyrelsen). Hertil kommer udgiften til behandling af ansøgningerne i eksportørens hjemland og udgiften til fremstilling af ansøgningerne.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som oparbejder/behandler affald

Forslag

At der opnås større ensartethed i reguleringen i EU på området. En udvikling af området prioriteres ikke særligt højt af de danske myndigheder og det har en mulig sammenhæng med ta området er gebyrfinansieret og ved at arbejde for at der udstedet løbende notifikationer, som der gøres i de omkringliggende EU lande, så reduceres gebyrindtægterne til de danske myndigheder.

Danske virksomheders byrde vil blive reduceret ved, at en notifikation om overførsel af affald kun behøver blive behandlet hvert 3. år i stedet for som nu hvert år. Det betyder, at danske virksomheder ikke skal bruge ressourcer på kontraktskrivning og evt. yde hjælp til at udføre en anmeldelse hvert år (ca. 8 mandetimer – eller en besparelse på ca. 16 mandetimer pr. anmeldelse/notifikation).

Det vigtigste er dog, at det kan være konkurrence-
forvridende, at man kan være forhåndsgodkendt i andre EU lande og ikke i Danmark. Det betyder, at man i en konkurrencesituation kan blive fravalgt som modtager af en vare (affald fraktion), hvis en kunde i Sverige står i sådan situation, at der er 2 aktører/modtagere, som kan det samme, en der er forhåndsgodkendt i Tyskland og en ikke forhåndsgodkendt i Danmark. Her kan danske virksomheder blive fravalgt, da der er mere arbejde og større omkostninger i at udarbejde en anmeldelse hvert år i stedet for hvert 3. år!

Det tager ca. 20 mandetimer at udarbejde en notifikation, uanset om den er gyldig i 1 eller 3 år. En svensk virksomhed betaler pr. notifikation til myndighederne (uanset om den gælder for 1 eller 3 år): DKK 13.400 til Miljøstyrelsen og SKK 8.500 til Naturvårdsverket).

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Miljøstyrelsen arbejder på baggrund af artikel 14 i EU’s Transportforordning på at gøre det muligt for danske nyttiggørelsesanlæg at blive forhåndsgodkendt for en periode på 3 år.

Som en del af Task Force for Øget Ressourceeffektivitet er Miljøstyrelsen i gang med at fastlægge, hvilke typer nyttiggørelsesanlæg, der vil kunne opnå en forhåndsgodkendelse, betingelserne herfor, samt hvilke typer af affald, der kan opnås forhåndsgodkendelse til. Det forventes, at der fortsat vil være nogle nyttiggørelsesanlæg som ikke kan opnå en forhåndsgodkendelse, fx for anlæg der behandler farligt affald, da det skal ske en konkret vurdering af det enkelte anlægs ansøgning.

Miljøstyrelsen forventer at færdiggøre arbejdet i task forcen i 2016, således at der i 2017 åbnes for ansøgninger fra anlæg, der ønsker at blive forhåndsgodkendt.

Forslaget er implementeret i 2017.

Som en del af Task Force for Øget Ressourceeffektivitet har Miljøstyrelsen pr. 1. november 2017, på baggrund af artikel 14 i EU’s Transportforordning, gjort det muligt for danske nyttiggørelsesanlæg at ansøge om at blive forhåndsgodkendt.