Spring navigation over
Indhold start

Affaldsgebyr

Nummer451

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En virksomhed skal, jf. § 60, stk. 4, i affaldsbekendtgørelsen, ansøge om fritagelse fra affaldsgebyr hvert år, selvom virksomheden ikke er flyttet eller i øvrigt har ændrede forhold. Derudover er reglerne for virksomheder som bor til leje eller i kontorfællesskab uhensigtsmæssige. Endelig virker udvælgelsen af de virksomheder, der er fritaget, jf. § 60, stk. 1 og 2, i affaldsbekendtgørelsen, tilfældig. En virksomhed, der fx tilhører ’Public Relations & Kommunikation’ skal ansøge om fritagelse for at betale affaldsgebyr, mens ’Kommunikationsdesign og grafisk virksomhed per automatik er fritaget, hvis virksomheden har 0-1 ansatte.

Eksempler:
En virksomhed boede til leje hos et kontorfællesskab i København, hvor alle 250 lejere individuelt skulle ansøge om fritagelse for gebyr og indsende samme formular (fra kontorfællesskabet) til kommunen. Tilsvarende har virksomheden nu 2 år i træk måtte søge om samme fritagelse i dets nuværende lejemål. Gebyret fastsættes og opkræves hos den i CVR-registeret registrerede ejer af virksomheden, jf. § 53, stk. 4. Denne regel giver pågældende virksomhed mulighed for at opnå fritagelse, selv om andre virksomheder i et konkret kontorfællesskab ikke kan opnå dette. Det er imidlertid en udfordring, at reglerne ikke er indrettet, så de kan rumme, at fritagede virksomheder (uden affald ud over det, der ligner affaldet fra en almindelig husholdning) kan dele containere til dette affald og betale for det i fællesskab.

Forslag

Virksomhedsforum forslår:

1) At fritagelse givet én gang er gyldig i 3 år eller indtil virksomheden flytter eller indfører ændrede forhold, som betyder, at der skal tages stilling til fritagelse igen.

2) Kommuner bør kunne registrere, at virksomheder, der benytter kontorhoteller eller bor til leje hos andre bør kunne gives adgang til at benytte fælles affaldshåndtering i relation til dagrenovationslignende affald og fælles betaling herfor.

3) At Miljøstyrelsen med et par års mellemrum gennemgår og justerer sin liste med hvilke type virksomheder, der er omfattet af affaldsafgiften.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Aftalerne bag organiseringen af konkurrenceudsættelsen af det genanvendelige erhvervsaffald m.m. er blevet evalueret i 2016. Denne evaluering viste, at halvdelen af affaldsgebyret (administrationsgebyret), som erhvervet betaler for kommunernes generelle administration af affaldsområdet, som angår virksomheder, går til at finansiere administrationen af opkrævningen af dette gebyr.

Regeringen har i Forsyning for fremtiden fremlagt et forslag til ændringer af reguleringen på baggrund af evalueringen. Dette forslag forventes at begrænse kommunernes rolle i forhold til erhvervsaffald yderligere og dermed fjerne hovedparten af de opgaver, som det generelle erhvervsaffaldsadministrationsgebyr dækker. Hvis regeringens forslag gennemføres, kan gebyret ophæves og den resterende administration finansieret via et gebyr på forbrænding af affald.

Anvisningsretten for det forbrændingsegnede erhvervsaffald ophæves, så virksomheden selv skal finde en til at håndtere affaldet og dermed kan indgå de aftaler med andre virksomheder, som de ønsker, om fælles håndtering.

Problemet håndteres således, men på anden vis end foreslået af Virksomhedsforum.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforum har foreslået:
1) At fritagelse givet én gang er gyldig i 3 år eller indtil virksomheden flytter eller indfører ændrede forhold, som betyder, at der skal tages stilling til fritagelse igen.
2) Kommuner bør kunne registrere, at virksomheder, der benytter kontorhoteller eller bor til leje hos andre bør kunne gives adgang til at benytte fælles affaldshåndtering i relation til dagrenovationslignende affald og fælles betaling herfor.
3) At Miljøstyrelsen med et par års mellemrum gennemgår og justerer sin liste med hvilke type virksomheder, der er omfattet af affaldsafgiften.

Regeringen og Dansk Folkeparti har med Finansloven for 2019 afsat 50. mio. kr. til at afskaffe det generelle administrationsgebyr for erhverv. Gebyret blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019.

Det forventes, at lovforslaget vil give en økonomisk lettelse hos erhvervslivet på ca. 100 mio. kr. samt en administrativ lettelse for virksomheder, der opkræves og evt. søger fritagelse fra gebyret på ca. 15 mio. kr. Der vil desuden være en administrativ lettelse i kommunerne på op til ca. 50 mio. kr., da kommunerne ikke længere skal opkræve og administrere gebyret.