Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer

Dato02.02.2015
Nummer431

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En import/eksport deklarationen skal laves ved alle erhvervsmæssige importer/eksporter fra ikke EU-lande. Toldreglerne er fastsat i en EU-forordning og skabelonen er EU-fastlagt. Den kan derfor ikke ændres uden om forordningen. Hele området er pt. under revision. Små og nystartede virksomheder oplever håndteringen af import/eksport deklarationer og selve formularen som unødigt indviklet og kompleks. Formularerne er ikke brugervenlige og selvforklarende og er derfor svære at anvende uden ekstern bistand. Derudover sker det meget ofte, at der er rettelser til oplysningerne i importdeklarationerne. Disse kan foretages i en særskilt blanket på SKAT’s hjemmeside. Det vil lette processen meget, hvis man bliver fri for manuelle og papirbårne processer ved ændringer i import/eksport forsendelser.

Forslag

Det foreslås at forenkle af blanketterne. Det skal være lettilgængelige blanketter, der skal gøre det nemt og enkelt for virksomhederne selv at håndtere import/eksport deklarationer uden ekstern bistand. Det kan bl.a. gøres ved at tilpasse skemaernes udseende fx med færre felter, ”pop-up forklaringer”, mulighed for at rette i formularerne elektronisk (også mobilt), brugervenlige elektroniske skabeloner, etc.

Udfyldning af tolddeklarationsformularer er reguleret af EU-forordninger. Der er pt. forhandlinger om ny EU-lovgivning, men der er i denne ikke lagt op til fx færre felter.

Det er de samme formularer, der gælder i alle 28 EU-lande. Samtidig skal formularen dække en række hensyn – ikke alene toldmæssige, hvor de forskellige procedurer alle skal kunne tilgodeses. Der er blandt andet hensyn til statistik og EU's sikkerhed. Formularen anvender derfor en række koder mv. og det er ikke alle felter, som skal udfyldes i alle tilfælde.

Når virksomheden er inde i eksport- og importsystemerne er der yderligere hjælp at hente, idet der er udviklet hjælpefunktioner. Eksportsystemet er mere brugervenligt med rullemenuer. For begge systemer er der dog i systemet indbygget en vejledning til udfyldelse af de enkelte felter i tolddeklarationerne. Der er også i denne vejledning link til relevante henvisninger i Juridisk vejledning. Juridisk vejledning indeholder både information om toldreglerne generelt og om udfyldelse af deklarationer ved import og eksport.

Virksomheder der har adgang til systemerne kan ligeledes få adgang til SKATs Testsystem for Erhvervslivet (TFE), hvor de har mulighed for at ”øve” sig.

I tilknytning til den nye EU toldkodeks skal der ske en udbygning og tilretning af toldsystemerne, og regeringen vil i den forbindelse arbejde for, at brugernes behov kommer i fokus både nationalt og i relation til Kommissionen. Forslaget gennemføres derfor delvist ved modernisering af toldsystemerne.

Ændring af toldsystemerne sker fra 2015 til 2020

Forslaget er implementeret i 2017.

Toldreglerne er fastsat i en EU-forordning, og skabelonen er EU-fastlagt. Som anført i svaret, så har der pågået forhandlinger om en revision af EU-forordningen på området. Disse er nu afsluttet og EU-forordningen er trådt i kraft 1. maj 2016. Herefter er der udstedt gennemførelsesbestemmelser, der ligeledes er forordninger og er direkte gældende i Danmark.

SKAT har i forbindelse med forhandlingerne om både forordningen og gennemførelsesbestemmelserne arbejdet for, at tolddeklarationsformularerne blev så enkle som muligt, samt at de ville indeholde færrest mulige felter. SKAT har arbejdet for at sikre det enklest mulige regelsæt for told, der kunne opnås enighed om på EU-niveau. Det har dog ikke kunnet lade sig gøre direkte at nedsætte antallet af felter, idet der ikke kunne opnås enighed herom på EU-niveau.

Den første del af forslaget, der vedrører, at SKAT skulle arbejde for en reduktion af antallet af felter, samt direkte forenkling af toldformularerne, anses derfor gennemført i det omfang, at det har været muligt.

Der skal udvikles helt nye systemer i forbindelse med implementeringen af den nye EU-toldkodeks. I denne forbindelse vil muligheden for at foretage efterfølgende rettelser elektronisk blive overvejet i forhold til lovgivning og teknisk løsning.

Anden del af forslaget vedrører de tekniske løsninger til blanketterne. Den juridiske baggrund for systemerne er på plads, jf. ovenfor. Den endelige implementering afhænger af, hvad der er teknisk og lovgivningsmæssigt muligt i forhold til de nye systemer, der forventes implementeret tidligst i ultimo 2020. Udviklingen og implementeringen af de nye systemer varetages af Implementeringscenter for Told (ICT).

Det skal understreges, at SKAT generelt arbejder målrettet for forenklinger af toldlovgivningen i samarbejdet med EU-Kommissionen og de øvrige EU-lande. Desuden arbejdes der hele tiden på at gøre it-understøttelsen så brugervenlig som mulig, bl.a. ved at inddrage virksomhederne samt deres brancheorganisationer og systemleverandører løbende, i forbindelse med ny-/videreudvikling af systemerne.

Der er i forslaget udtrykt ønske om muligheden for at rette elektronisk i toldangivelserne. Der er allerede i dag mulighed for at foretage rettelser elektronisk via SKATs Toldwizard. Dette foregår dog ikke direkte i importsystemet. Det er SKATs vurdering, at brugen af Toldwizard er stærkt stigende, og over halvdelen af alle rettelser foretages i dag via Toldwizard. Dette bør have lettet mængden af manuelt administrativt arbejde. Her henvises i øvrigt til implementeringen af forslag 354.

SKAT vurderer på ovenstående baggrund, at forslaget er gennemført og implementeret i det omfang, at det har været muligt. Forslaget vurderes derfor implementeret delvist. Udviklingen og implementeringen af de nye IT-systemer vil derudover pågå de næste år.