Spring navigation over
Indhold start

Længere momskredittider for SMV'er

Dato02.02.2015
Nummer428

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hjemmelen til at fastsætte momskredittider ligger i momssystemdirektivets artikel 252. Der er i dette direktiv givet vide rammer – helt op til et år – for, hvor lang tid alle virksomheder kan få til at afregne momsen. Danmark har i implementeringen af momskredittiderne valgt en meget stram model for momskredittiderne, således at man opererer med halvårsafregning for små virksomheder(maks. 5 mio. i omsætning), kvartalsafregning for mellemstore(mellem 5 og 50 mio.) og månedsafregning for større virksomhederne(over 50 mio. kr.).

Særligt mange virksomheder, der har måneds- og kvartalsafregning har problemer med momskredittiderne, idet de ikke får pengene ind fra kunderne før momsen skal afregnes. Dette giver naturligvis et stort likviditetsdræn for disse virksomheder, og ofte vil de ikke have pengene til at afregne momsen. Hvilket i sidste instans kan medføre lukninger af ellers sunde virksomheder.

Forslag

Momskredittiderne bør generelt gøres længere, og man må overveje om, der ikke er flere virksomheder, der skal flyttes fra månedsafregning til kvartalsafregning og fra kvartalsafregning til halvårsafregning, og evt. om man skal gå over til årsafregning for de helt små virksomheder. Særligt bør man sikre, at virksomheder med eksempelvis et ekstra eksportmomsnummer – hvor omsætningen faktureres fra hovedmomsnummeret og til eksportmomsnummeret og derefter videre til eksportkunden – også får glæde af de forhøjede grænser. I dag vil den interne omsætning mellem momsnumrene også tælles med som omsætning, og derfor indregnes to gange i forhold til størrelsesgrænserne.

Det kan oplyses, at Sverige på visse områder har mere gunstige regler for momsafregning af SMV’er eftersom afregningen her skal ske 3 måneder efter regnskabsårets udløb, jf. art. 253 i momssystemdirektivet, derudover har Sverige årsafregning for virksomheder med en omsætning op til <1 mio. SEK. Derfor bør der endvidere ske en benchmarking af momskredittiderne op imod andre europæiske lande, således at Danmark ikke lægger sig fra langt væk fra landene omkring os. I det hele taget bør effekten af længere momskredittider i Danmark estimeres bedre.

Yderligere oplysninger

Forslaget vil primært medføre en likviditetsforskydning fra staten til virksomhederne, og vil ikke, ud over renter, have provenumæssige konsekvenser. Virksomhedsforum har tidligere sendt et forslag om ”Lettere ordning for afregning af moms” der bl.a. indeholder et forslag om overgang til fx halvårlige indberetninger af moms, som regeringen gennemfører delvist. Forslaget går primært på indberetning, hvor ovenstående forslag har fokus på yderligere at forbedre virksomhedernes likviditet ved længere kredittider.

Der er en række hensyn, der skal afvejes i forhold til længden af kredittider.

Længere momskredittider vil indebære en forskydning af likviditet fra staten til virksomhederne, som vil medføre en betalingsforskydning i statens momsindtægter.

Forslaget vil derfor indebære et rentetab for staten, pga. de senere momsindbetalinger til staten, som også Virksomhedsforum selv fremhæver i forslaget.

Endvidere vil der være et tab for staten som følge af svind (fx ifm. konkurs) og risiko for en stigning i momssvigsager.

Generelt kan det være uhensigtsmæssigt at have særligt lempelige regler for fx små virksomheder, hvis disse ikke er begrundet af særlige hensyn. Dette kan udgøre en barriere for vækst udover en vis grænse, fordi det er ”omkostningsfyldt” at blive en stor virksomhed. Endvidere kan det skabe ulig konkurrence mellem store og små virksomheder. Fokus bør således i højere grad være på at forbedre de generelle rammevilkår for virksomhederne.

Det bemærkes endvidere, at regeringen med Aftaler om Vækstplan DK allerede har gennemført betydelig lempelser i momskredittider for små og mellemstore virksomheder. Den daværende lempelse i momskredittiderne bør ses i lyset af den daværende situation på blandt andet de finansielle markeder.

Forslaget gennemføres ikke.