Spring navigation over
Indhold start

Procedure for ansøgning om SVU- og VEU-godtgørelse

Dato02.02.2015
Nummer440

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

De to statslige ydelser har samme formål, nemlig delvist at dække tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uddannelse. SVU er knyttet til almene voksenuddannelser samt efteruddannelsesmulighederne på videregående niveau, mens VEU-godtgørelse er knyttet til arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser (fx AMU-kurser). Ydelsernes niveau er det samme. (80 pct. af højeste dagpengesats)

Der er vidt forskellige ansøgningsprocedurer knyttet til de to ydelsesformer. Det er umuligt at give en fornuftig forklaring til virksomhederne på, hvorfor der skal anvendes to forskellige ansøgningsprocedurer.

Det ville være en stor hjælp for virksomhederne, hvis de to ydelsesformer ansøgningsmæssigt blev kørt i samme system. Samtidig vil dette skabe større overskuelighed om de økonomiske rammer for gennemførelse af efteruddannelse og derigennem understøtte efteruddannelsesindsatsen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder er potentielt berørte. Især rammer det dog mindre og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har en større stab i HR-funktionen og heller ikke gennem gentagne træk på ydelserne opnår rutine i ansøgningsproceduren.

Forslag

Det foreslås, at de to ydelser indrettes med et fælles ansøgningssystem. I forbindelse med ansøgningen vil det stå klart ud fra de omhandlede uddannelser, om der er tale om SVU eller VEU-godtgørelse, og derfor kan beløbet henføres til de rette konti.

Forslaget indebærer, at de administrative systemer knyttet til uddannelserne på videregående niveau samt til de almene uddannelsestilbud, hvortil adgangen til SVU er knyttet, integreres med Efteruddannelse.dk. Forslaget indebærer i udgangspunktet ikke, at en borger vil skulle benytte samme ansøgningsvej, som en virksomhed.

Yderligere oplysninger

Berører både Undervisningsministeriet (VEU) og Uddannelse- og Forskningsministeriet (SVU).

Implementering af et fælles ansøgningssystem bør ikke skabe forstyrrelser i driften af Efteruddannelse.dk, ligesom det kan anbefales, at udvikling af et fælles ansøgningssystem inddrager referencegruppen for Efteruddannelse.dk samt interessenterne omkring SVU for at undgå uhensigtsmæssigheder i et fælles system. Yderligere bør det sikres, at der er et back-office til systemet, så ansøgninger om de to godtgørelser kan håndteres korrekt.

Forslaget gennemføres delvist

Som også anført i det foreløbige svar fra maj 2015 er ansøgningsprocesserne for SVU og VEU vidt forskellige, da det alene er den uddannelsessøgende, der kan søge SVU, hvorimod VEU kan søges af bådeden uddannelsessøgende/kursisten og af arbejdsgiveren.

Grunden til at SVU alene kan søges af den uddannelsessøgende er, at SVU tildeles ud fra en personlig støtteramme (på 40 uger, jf. lovens §§ 5, stk. 1 og 9, stk. 1). Derfor udfyldes ansøgninger om SVU altid af den uddannelsessøgende først, og arbejdsgiverens eneste opgave i forbindelse med ansøgningen er at bekræfte med en underskrift, at de oplysninger om den uddannelsessøgendes beskæftigelsesforhold, som den uddannelsessøgende indgiver, er korrekte.

Den foreslåede løsning med et fælles ansøgningssystem for SVU og VEU i Efteruddannelse.dk vil derfor ikke give arbejdsgivere den ønskede administrative fordel. Derimod vil en digitalisering af SVU-ansøgninger give arbejdsgivere en administrativ fordel.

For arbejdsgiver vil der være en række fordele forbundet med digitaliseringen. Fx en hurtigere proces forud for aflevering og sikkerhed for aflevering. Desuden bliver det nemmere efterfølgende at se, hvorfor en given ansøgning er afleveret for sent. Det betyder, at det bliver nemmere for en arbejdsgiver, der skal have SVU udbetalt, at godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes forsinkelse eller fejl fra deres side. Hermed kan der gives dispensation, og SVU kan i så tilfælde udbetales fra uddannelsesstart trods den forsinkede aflevering.

Siden det foreløbige svar blev afgivet, har UFM foretaget en fornyet vurdering af økonomien i en digitalisering. På baggrund af vurderingen er der taget initiativ til en digitalisering af SVU-ansøgninger, som indebærer, at de tre parter (den uddannelsessøgende, arbejdsgiver og uddannelsessted) kan udfylde, bekræfte og indsende oplysninger digitalt.

Den digitale ansøgningsproces forventes implementeret i 2. kvartal 2016.

Foreløbigt svar (maj 2015)

Forslaget er implementeret i 2016.

Forslaget er gennemført delvist via en digitalisering af SVU-ansøgningsprocessen. Implementering er sket i 2016, idet den nye digitale ansøgning er indført pr. 1. marts 2016. De relevante parter, herunder arbejdsgiveren, kan nu udfylde, bekræfte og indsende oplysninger digitalt ved hjælp af NemID. Løsningen gør brug af den etablerede digitale infrastruktur, henholdsvis Digital Post via www.borger.dk og www.virk.dk samt login og identitetsverificering via NemID.

Der er for virksomheder en række administrative fordele forbundet med digitaliseringen. Eksempelvis en hurtigere proces forud og sikkerhed for aflevering af en ansøgning. Da ansøgningens digitale vej fra part til part er umiddelbart dokumenterbar, vil virksomhederne i tilfælde af fristoverskridelse for indgivelse af en ansøgning desuden kunne godtgøre, hvis en forsinkelse eller fejl ikke beror på dem. Dermed vil virksomhederne kunne opnå den fornødne dispensation til allerede fra uddannelsesstart at kunne få udbetalt SVU.

Der er fra idriftsættelsen i marts 2016 til medio november 2016 gennemført ca. 2000 digitale SVU-ansøgningsforløb ud af samlet ca. 8000 ansøgninger, hvilket vurderes tilfredsstillende i implementeringsåret.